Sreality.cz

Smluvní podmínky pro vkládání inzerce do databáze serveru Sreality.cz

I. Obecná ustanovení  

1.    Společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685, se sídlem: Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ: 15000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 6493 (dále „Provozovatel“) je provozovatelem internetového serveru Sreality.cz (dále „Server“), který je dostupný na adrese (URL) http://www.sreality.cz a mobilní aplikace Sreality.cz (dále také jen „Služba“).

2.    Provozovatel poskytuje třetím osobám přístup k uživatelskému rozhraní Služby (dále „Servisní stránky“), které slouží pro vkládání a editaci jednotlivých inzerátů a dalších dat z oblasti nabídky a poptávky nemovitostí.

3.    Objednatelem placené inzerce na Službě je:

a)    fyzická osoba nebo
b)    podnikající fyzická osoba či právnická osoba, která podniká pod vlastním identifikačním číslem (IČO) v realitní činnosti na realitním trhu a aktivně zprostředkovává prodej či pronájem nemovitostí na základě smluvního vztahu s majitelem nemovitosti

(dále „Objednatel“), a to za podmínky, že si tyto osoby aktivovaly přístup do Servisních stránek, jejichž prostřednictvím lze zadávat řádkovou inzerci na stránkách Služby (dále „Přístup“).

4.    Objednatel není oprávněn umožnit či zprostředkovat třetím osobám Přístup do Servisních stránek, a to zejména:
a)    jiným fyzickým či právnickým osobám, které podnikají pod vlastním IČO v oblasti realitní činnosti;
b)    členům franšízových sítí, které jsou definovány dále v těchto smluvních podmínkách;
c)    osobám, které jsou členy jiných forem sdružování nebo slučování fyzických či právnických osob za účelem vykonávání realitní činnosti;

Každá takováto fyzická či právnická osoba je povinna si u Provozovatele zajistit vlastní a samostatný Přístup do Servisních stránek.

Objednatel nesmí umožnit či zprostředkovat výše uvedeným osobám provozujícím realitní činnost Přístup do Servisních stránek s cílem získat pro sebe či tyto osoby výhodnější podmínky Služby.

Zakázána je zejména jakákoli snaha o umělé snižování ceny za inzerát.

Pokud Objednatel poruší tento bod Podmínek, je Provozovatel oprávněn vypovědět tyto Podmínky a bez dalšího ukončit spolupráci s takovýmto Objednatelem.

Provozovatel je oprávněn vypovědět tyto Podmínky a bez dalšího ukončit spolupráci také s fyzickou či právnickou osobou, které byl v rozporu s těmito Podmínkami ze strany Objednatele zajištěn či zprostředkován Přístup do Servisních stránek.

Výše uvedená pravidla se neuplatní pro tzv. realitní pobočkové sítě, které jsou definovány následovně:

Centrála a jednotlivé pobočky jsou definovány zejména tím, že užívají stejný název bez využití dodatků a dále stejné logo, URL a realitní software. Celá pobočková síť podniká pod jedním identifikačním číslem (IČO), pod nímž inzeruje na Serveru, a to za podmínek, které odpovídají počtu všech aktivních inzerátů dané pobočkové sítě. Na vyžádání Serveru je centrála či pobočka povinna doložit zprostředkovatelskou smlouvu k dané nemovitosti. Tato smlouva musí obsahovat IČO centrály, nikoliv jiné osoby. Centrála zodpovídá za dodržování Podmínek Serveru.

5.    Služba podléhá dle rozhodnutí Provozovatele úhradě, a to dle Ceníku služeb umístěného na adrese (URL) https://napoveda.seznam.cz/cz/sreality/pravidla-sreality/cenik-sluzeb/.

6.    Objednatel souhlasí, že jím zveřejňovaná inzerce prostřednictvím Služby je zpřístupněna všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet, a to prostřednictvím Serveru, jakož i jiných určených internetových serverů Provozovatele či jeho smluvních partnerů. Objednatel dále souhlasí s oprávněním Provozovatele poskytovat nezměněný obsah inzerce nebo jeho část třetí straně k další veřejné prezentaci nebo statistickému zpracování.

7.    Pro tzv. realitní franšízové sítě platí následující podmínky spolupráce:

Masterfranšíza a jednotlivé franšízy (tj. konkrétní realitní kanceláře) jsou definovány zejména tím, že užívají stejný název franšízy s možností využití dodatků a dále stejná loga, URL a realitní software. Masterfranšíza na základě smluv o franšíze uděluje franšízám oprávnění tento název franšízy, logo, ULR a realitní software užívat při obchodu s realitami v ČR. Masterfranšíza a s ní spolupracující franšízy tvoří franšízovou síť. Franšízy podnikají pod svými vlastními identifikačními čísly (IČO), pod nimiž inzerují na Serveru, a to za podmínek, které odpovídají počtu všech aktivních inzerátů dané franšízy. Na vyžádání Serveru je masterfranšíza, případně franšíza povinna doložit Provozovateli zprostředkovatelskou smlouvu k dané nemovitosti. Tato smlouva musí obsahovat IČO konkrétní franšízy, nikoliv jiné osoby. Každá masterfranšíza a franšíza zodpovídá za dodržování Podmínek Serveru.

Provozovatel je pro Objednatele z franšízové sítě oprávněn v rámci Serveru aktivovat tzv. franšízovou vazbu, jejíž podstatou je sčítání všech inzerátů členů franšízy s aktivovanou franšízovou vazbou a na základě součtu všech inzerátů franšízy jsou pak pro členy franšízy stanovovány ceny za inzeráty na Serveru. Ačkoli by člen franšízy s ohledem na jím realizovaný počet inzerátů nedosáhl na výhodnější cenu za inzerát, díky franšízové vazbě je mu to umožněno, jelikož s množstvím inzerátů se dle ceníku snižuje jejich cena.

Pokud o to Objednatel (který je masterfranšízou) Provozovatele písemně požádá, bude u konkrétního člena franšízy zapnuta či vypnuta franšízová vazba. Na žádost Provozovatele sdělí Objednatel (který je masterfranšízou) aktuální velikost franšízy a její konkrétní členy.

Objednatel (který je masterfranšízou) využívající výhody franšízové vazby je povinen ušetřené finanční prostředky plynoucí z tohoto typu spolupráce investovat zpět do služeb a produktů společnosti Seznam.cz, a.s. (dále „protiplnění“).

Konkrétní formy a podmínky spolupráce s franšízovou sítí budou pro každý kalendářní rok individuálně dohodnuty přímo s pověřeným zaměstnancem (obchodníkem) Provozovatele.

Pokud ze strany franšízové sítě nebudou plněny průběžně podmínky sjednané dohody, pak je Provozovatel u masterfranšízy a všech členů franšízy oprávněn vypnout franšízovou vazbu, přičemž v takovém případě franšízová síť ztrácí právo na výhodnější ceny inzerátů na Serveru.

Provozovatel si vyhrazuje právo provádět kontroly internetových stránek Objednatele, který je součástí franšízové sítě a má aktivovánu franšízovou vazbu. Bude-li zjištěno neoprávněné či spekulativní slučování osob za účelem čerpání výhod franšízové spolupráce, je Provozovatel oprávněn vypovědět tyto Podmínky a bez dalšího ukončit spolupráci s takovýmto Objednatelem.

II. Přístup do Servisních stránek

1.    Přístup do Servisních stránek je umožněn na základě aktivace Služby (dále „Aktivace“).


2.    Před Aktivací je Objednatel povinen autorizovat si peněženku Objednatele pro využití Služby dostupné na internetové adrese (URL): https://klient.seznam.cz (dále „Peněženka“) a založit si zápis v rámci služby Firmy.cz v adekvátní kategorii (tato služba Provozovatele je dostupná na internetové adrese (URL): https://www.firmy.cz, (dále „Firmy.cz“), není-li stanoveno jinak. Přihlášení Objednatele ke Službě následně probíhá na Servisních stránkách, a to na http://admin.sreality.cz. Objednatel bere na vědomí, že platné přihlášení na Servisních stránkách není podmínkou Přístupu.

3.    Přístup ke Službě si Objednatel aktivuje prostřednictvím formuláře na http://admin.sreality.cz/aktivace. Smluvní vztah vyplývající z Aktivace vzniká mezi Provozovatelem a Objednatelem nabitím Peněženky.

4.    Provozovatel si vyhrazuje lhůtu k vyřízení a spuštění Přístupu na 14 kalendářních dní ode dne Aktivace.

5.    V případě obnovení Přístupu je Provozovatel oprávněn po Objednateli, jehož Přístup byl pozastaven či ukončen z důvodu porušení těchto Podmínek, požadovat úhradu jednorázového aktivačního poplatku za obnovu Přístupu za podmínek a ve výši dle čl. 6 odstavce 6 Podmínek, a také v souladu s čl. 2 těchto Podmínek. Na základě objednávky bude Objednateli vystavena zálohová faktura, která bude zaslána e-mailem na kontakt zadaný Objednatelem. Objednatel je povinen zálohovou fakturu potvrdit svým razítkem a podpisem a zaslat zpět faxem, oskenovanou e-mailem nebo poštou na adresu Provozovatele. Při opětovném zřízení Přístupu se postupuje stejným způsobem uvedeným v čl. 5. bodě 2 Podmínek. Po přijetí úhrady za obnovu Přístupu na účet Provozovatele se Provozovatel zavazuje ve lhůtě 15 dnů od přijetí úhrady vystavit fakturu-daňový doklad. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den připsání úhrady jednorázového poplatku na účet Provozovatele.

6.    Objednatel je oprávněn svůj Přístup zrušit, a to prostřednictvím žádosti odeslané formou e-mailové zprávy adresované na adresu info@sreality.cz. Do hlavičky („subjekt“) takovéhoto e-mailu uvede „Žádost o zrušení Přístupu“. Smluvní strany se následně vzájemně domluví na vypořádání svých závazků a pohledávek.  

III. Práva a povinnosti smluvních stran

1.    Pro přístup k Servisním stránkám slouží přihlašovací jméno a heslo určené v Přístupu. Objednatel není oprávněn tyto údaje zpřístupnit třetím osobám či se pokoušet o neoprávněný přístup a neoprávněnou manipulaci s daty na Službě. V případě takovéhoto jednání Objednatele je Objednatel plně odpovědný za případné zneužití Servisních stránek a/nebo za zneužití svého uživatelského jména a/nebo hesla.

2.    Veškerá data zadává Objednatel do Servisních stránek na vlastní účet a náklady v souladu s pokyny Provozovatele (zejména níže specifikovanými „Pravidly inzerce“) a s nastavenou technickou konfigurací. Objednatel nesmí zejména ohrozit technickou funkčnost Servisních stránek.

3.    Objednatel je oprávněn v rámci Služby zveřejňovat, upravovat a jinak editovat pouze vlastní nabídku nemovitostí, tj. nemovitostí, které sám vlastní, nebo nemovitostí, které je oprávněn jako subjekt působící v oblasti realitního trhu nabízet na základě uzavřených zprostředkovatelských a/nebo podobných smluv s příslušnými vlastníky daných nemovitostí. Objednatel není zejména oprávněn jakýmkoliv způsobem vydávat za své jiné nabídky nemovitostí, které prezentuje v rámci Služby jiný Objednatel, aniž by mu byl k tomu dán předchozí písemný (e-mailový) souhlas Provozovatele. Objednatel není oprávněn pouze zprostředkovávat inzerci na Službě k prodeji nemovitostí třetím osobám. Objednatel je dále povinen předložit na výzvu Provozovatele prokazatelné doložení oprávněnosti inzerce na Službě dle tohoto odstavce Podmínek. Provozovatel si vyhrazuje výlučně sám posoudit, zda Objednatel prokazatelně doložil oprávněnost inzerce. Bez prokazatelného doložení oprávněnosti inzerce nebo v případě porušení jakékoli další povinnosti stanovené v tomto bodu Podmínek, si Provozovatel vyhrazuje právo bez dalšího odstoupit od Podmínek. V případě, zjistí-li Provozovatel dle vlastní činnosti či dle podkladů doložených Objednatelem, že Objednatel zveřejňuje inzerci takovýchto třetích osob jako vlastní a nezajistí-li Objednatel sám nápravu ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne obdržení upozornění ze strany Provozovatele, případně nápravu zajistí, ale takovéto závadné jednání zopakuje znovu, je Provozovatel oprávněn bez dalšího odstoupit od těchto Podmínek. V případě opakovaného porušení této povinnosti není Provozovatel povinen Objednatele vyzývat k nápravě či k doložení oprávněnosti inzerce a je oprávněn bez dalšího odstoupit.

4.    Objednatel jako subjekt působící v oblasti realitního trhu je povinen v rámci Služby zprostředkovávat aktivní prodej (tzn. zejména zajišťuje napřímo prohlídku nemovitostí, jedná s nabízející stranou i se stranou poptávající apod.), pronájem a dražbu nemovitostí (dále „Transakce“) a zajistit veškeré služby a činnosti vedoucí k realizaci Transakce s nemovitostí. Objednatel není oprávněn pouze zprostředkovávat inzerci k prodeji nemovitostí uveřejněných na Serveru. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je odpovědný výlučně Objednatel. Provozovatel si vyhrazuje právo odstoupit od Podmínek, pokud Objednatel poruší tento bod Podmínek.

5.    Objednatel se zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky či které poškozují práva a oprávněné zájmy třetích osob. Dále se zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Objednatelem zadaných dat prostřednictvím Služby, a případné nároky, jež Provozovateli vzniknou z titulu takovéhoto jednání třetích osob v příčinné souvislosti s jednáním Objednatele, odškodní.

6.    Provozovatel si vyhrazuje právo smazat jakékoliv údaje či odmítnout jejich zveřejnění, pokud:
a)    jsou v rozporu s právním řádem České republiky,
b)    jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek, či poškozují práva a oprávněné zájmy třetích osob,
c)    svým obsahem odporují zájmům Provozovatele či jsou v rozporu s těmito Podmínkami či níže uvedenými Pravidly inzerce.

7.    Provozovatel není povinen archivovat inzerci v Servisních stránkách.

8.    Objednatel je oprávněn jednotlivé své inzeráty třikrát denně „topovat“. Topováním se rozumí jejich posun na první pozici v seznamu inzerátů, které se uživateli zobrazí při vyhledávání. Jedná se o doplňkovou službu. V jednom dni může být každý jednotlivý inzerát topován pouze třikrát. Objednatel je oprávněn si libovolně volit denní dobu, ve kterou bude své inzeráty topovat, tyto mohou být topovány i postupně. Všichni Objednatelé mají stejné právo na topování svých inzerátů. Jelikož Provozovatel dává Objednatelům možnost topovat své inzeráty kdykoli během dne, není Provozovatel schopen jednotlivým Objednatelům zaručit určitou minimální dobu, po kterou bude topovaný inzerát na prvním místě v zobrazování. Topovat lze samostatné inzeráty. Obcházení služby topování je zvlášť závažným porušením Podmínek a Provozovatel si vyhrazuje právo za takovéto porušení Podmínek bez dalšího odstoupit od Podmínek a přestat tak Objednateli okamžitě poskytovat objednané služby bez náhrady.

9.    Objednatel je oprávněn využít v rámci Serveru službu „TIP regionu“. Službou „TIP regionu“ se rozumí zobrazení inzerce na prvních pozicích ve výpisu inzerce na Službě, které jsou podbarvené s označením „TIP “ zobrazující se na každé stránce inzerce v rámci stránkování Služby (pokud je inzerátů v rámci služby „TIP regionu“ více, tak se na každé jednotlivé stránce zobrazí jiný inzerát s označením „TIP “). Služba „TIP “ se bude filtrovat podle typu, kategorie, kraje a okresu, s tím, že kategorie Byt je rozdělena dále na Malé byty, Střední byty a Velké byty. Služba „TIP regionu“ se uplatní pouze pro aktivní inzeráty. . Služba „TIP “ bude využívána tak, že si Objednatel na základě jednotlivé objednávky sám v adminu přidává jednotlivé inzeráty do této pozice, a to tím způsobem, že v seznamu inzerátů u každého inzerátu je nastaven defaultně příznak „nastavit TIP“, klient může příznakem „odstranit TIP“ odebrat inzerát ze skupiny promovaných v „Tipu regionu“. Službu „TIP “ je možno rezervovat na danou dobu pro daný filtr a datum, a to kliknutím na datum v kalendáři. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit dobu rezervace, s tím, že aktuální doba rezervace bude stanovena v adminu služby „TIP “. Pokud do doby stanovené pro rezervaci, nebude služba „TIP regionu“ uhrazena, rezervace bude okamžitě zrušena a služba „TIP “ bude uvolněna dalším objednatelům služby „TIP “.
 
IV. Služba LiveChat

1.    Provozovatel v Adminu Sreality.cz provozuje službu LiveChat, informační a asistenční nástroj v rámci území České republiky, který slouží k odbavení požadavků.

2.    Službu mohou využívat všichni Objednatelé - podnikatelé s registrací na Serveru (dále jen „Klienti“).

3.    Služba je dostupná prostřednictvím chatu umístěného v Adminu na Serveru Provozovatele, a to ve všední dny (pondělí - pátek), kdy časové rozmezí poskytování služby v dané dny bude uvedeno v Nápovědě dostupné na: https://www.sreality.cz/kontakty3. Klient zadá svou otázku týkající se služeb poskytovaných Provozovatelem na Serveru do chatovacího okna a operátor najde co nejrychleji relevantní odpověď, kterou klientovi sdělí prostřednictvím zahájené chatové konverzace. Služba je Provozovatelem Klientům poskytována bezplatně.

4.    Provozovatel uplatňuje vůči všem svým Klientům rovný přístup a nikoho nezvýhodňuje.

5.    Operátoři služby poskytují služby profesionálně, kvalifikovaně, čestně, svědomitě, s řádnou péčí s ohledem na individuální požadavky klientů.

6.    Poskytované informace jsou pravdivé, nezkreslené, jasné a srozumitelné pro každého klienta.

7.    Každému požadavku klienta věnuje operátor služby maximální pozornost.

8.    Pokud jsou požadavky Klienta nad rámec Služby, nebo klient překračuje osobní hranice operátora (má např. zjevné či skryté sexuální nebo urážlivé narážky), může operátor chat s Klientem ukončit.

9.    Provozovatel nenese odpovědnost za kvalitu poskytnuté rady/informace ani za případnou škodu způsobenou radou/informací.

10.    Vkládání inzerce a další doplňkové služby (zejména statistiky) jsou podporovány z realitních softwarů nebo vlastních aplikací Objednatele. Využití této funkcionality však není součástí placených služeb, a Provozovatel tak nenese odpovědnost za aktuálnost či správnost takto do databáze vložených inzerátů.

V. Finanční podmínky  

1.    Objednatel je povinen hradit inzerci prostřednictvím kreditu dobíjeného do Peněženky. Pro dobití kreditu v Peněžence platí pravidla Peněženky, jež jsou dostupná z internetové adresy (URL) https://klient.seznam.cz. V případě nedostatečného kreditu přestanou být inzeráty zobrazovány, a to do okamžiku dobití potřebného kreditu v Peněžence.

2.    Jednotlivé inzeráty jsou Provozovatelem vyúčtovány a úhrada za ně automaticky odečítána zpětně podle počtu inzerátů za předchozí den z předem nabité Peněženky. Dnem je myšlen časový úsek od 00:00 hod. do 24:00 hod., tj. cena za inzerát je hrazena nejpozději k 24:00 hod. předchozího dne. Vzhledem k tomu, že k vyúčtování inzerátů dochází ze strany Provozovatele zpětně, vždy za předchozí den, může dojít ke vzniku dluhu na straně Objednatele. V případě vzniku dluhu Objednatele Provozovatel po dobití kreditu do Peněženky přednostně odečte příslušnou dlužnou částku od nově dobitého kreditu. V případě, že po vzniku dluhu na straně Objednatele nedojde k dobití kreditu do Peněženky ve výši přesahující nebo rovnající se výši dluhu Objednatele, je Provozovatel oprávněn dlužnou částku vymáhat soudní cestou.

3.    Provozovatel je oprávněn nezveřejnit inzerci Objednatele v případě neúplně uhrazených plateb či při nemožnosti identifikace platby (neuvedení variabilního  symbolu či povinného specifického symbolu pro platby na dobití kreditu v Peněžence). Provozovatel je oprávněn k pozastavení či odmítnutí objednávky v případě, že eviduje dlužné částky Objednatele po splatnosti i na jiných službách či produktech poskytovaných Provozovatelem.

4.    Topování podléhá zpoplatnění dle Ceníku služeb a je hrazeno z předem nabitého kreditu z Peněženky. Platba za topování bude součástí stržené částky za denní inzerci. Počet topovaných inzerátů bude viditelný v detailní statistice plateb Objednatele v Servisních stránkách.

5.    Služba „TIP regionu“ podléhá zpoplatnění dle Ceníku služeb a je hrazena stržením z předem nabitého kreditu z Peněženky prostřednictvím příznaku „Koupit“, přičemž zobrazovaný dostupný kredit v Peněžence po zakoupení služby „TIP regionu“ musí odpovídat minimálně hodnotě průměrné platby za inzerci odpovídající 1 dni (tento limit je automaticky kontrolován systémem Služby). V případě zrušení uhrazené objednávky služby „TIP regionu“ se stržený kredit nevrací.

6.    Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu cen Služby. Tyto změny budou zveřejněny v administraci Služby na (URL) https://napoveda.seznam.cz/cz/sreality/pravidla-sreality/cenik-sluzeb/ a takováto změna vstoupí v účinnost dnem jejich zveřejnění. V případě změn produktového portfolia, k němuž si Provozovatel vyhrazuje právo, je však povinen Objednateli vrátit již přijaté úhrady za nerealizované služby na základě jim vystaveného opravného daňového dokladu se splatností 14 dnů od vystavení případně dle dohody nabídnout adekvátní protiplnění. Dále provozovatel nenese odpovědnost, pokud se Objednatel neseznámí se změnou Ceníku a cen Služby.  

VI.  Následky opakovaného porušení povinností Objednatelem

1.    V případě prvního porušení jakékoli povinnosti uvedené v čl. 3 odst. 1 až 5 a odst. 8 těchto Podmínek ze strany Objednatele, je Objednateli ze strany Provozovatele zaslán e-mail s výzvou, aby povinnosti přestal porušovat s tím, že je mu poskytnuta lhůta k nápravě 48 hodin od odeslání výzvy.

2.    V případě druhého porušení jakékoli povinnosti uvedené v čl. 3 odst. 1 až 5 a odst. 8 těchto Podmínek ze strany Objednatele, je mu ze strany Provozovatele zaslán e-mail s výzvou, aby povinnosti přestal porušovat do 24 hodin od odeslání výzvy.

3.    V případě třetího porušení jakékoli povinnosti uvedené v čl. 3 odst. 1 až 5 a odst. 8 těchto Podmínek ze strany Objednatele, je mu ze strany Provozovatele zaslán e-mail s výzvou, aby povinnosti přestal porušovat do 24 hodin od odeslání výzvy s tím, že pokud povinnosti do této lhůty porušovat nepřestane, je Provozovatel oprávněn inzerci Objednatele pozastavit na dobu 5 dnů ode dne následujícího po marném uplynutí lhůty k nápravě.

4.    V případě čtvrtého porušení jakékoli povinnosti uvedené v čl. 3 odst. 1 až 5 a odst. 8 těchto Podmínek ze strany Objednatele, je mu ze strany Provozovatele zaslán e-mail s výzvou, aby povinnosti přestal porušovat do 24 hodin od doručení výzvy s tím, že pokud povinnosti do této lhůty porušovat nepřestane, je Provozovatel oprávněn inzerci Objednatele pozastavit na dobu 10 dnů ode dne následujícího po marném uplynutí lhůty k nápravě.

5.    V případě, že Objednatel poruší povinnost uvedenou v čl. 3 odst. 1 až 5 a odst. 8 těchto Podmínek popáté, je Provozovatel oprávněn inzerci pozastavit.

6.    Pokud by i přes porušení povinností (viz. čl. 6 odst. 3 až 5 Podmínek) měl Objednatel nadále zájem inzerovat na Službě, je povinen výslovně písemně (e-mailem) požádat Provozovatele, aby mu Provozovatel obnovil inzerci na Službě s tím, že Objednatel je povinen zaplatit Provozovateli aktivační poplatek, a to ve výši 5.000,- Kč v případě, že Objednateli bude pozastavena inzerce na Službě dle čl. 6 odst. 3 Podmínek; ve výši 10.000,- Kč v případě, že Objednateli bude pozastavena Inzerce na Službě dle čl. 6 odst. 4 Podmínek; ve výši 50.000,- Kč v případě, že Objednateli bude pozastavena inzerce na Službě dle čl. 6 odst. 5 Podmínek.

7.    Provozovatel si vyhrazuje právo neobnovit inzerci Objednatele, který se dopustil porušení povinností dle čl. 6 odst. 3 až 5 Podmínek, a to i v případě, že Objednatel zaplatil aktivační poplatek. V tomto případě bude aktivační poplatek vrácen Objednateli neprodleně po takovémto rozhodnutí Provozovatele.

8.    Posouzení, zda daná povinnost uvedená v těchto Podmínkách byla porušena či nikoli, náleží Provozovateli.
 
VII. Reklamace

1.    V případě pochybení na straně Provozovatele je Objednatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu. Objednatel je povinen reklamaci učinit písemně e-mailem na: info@sreality.cz, faxem nebo doporučeně dopisem na kontaktní údaje Provozovatele dostupné z internetové adresy (URL) https://napoveda.seznam.cz/cz/sreality/kontakty-sreality-cz/.

2.    Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dní ode dne, kdy Objednatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení Provozovatele. V případě neuveřejnění anebo chybného uveřejnění inzerátu je reklamační lhůta 14 dní ode dne, kdy byl anebo měl být inzerát uveřejněn. Lhůta pro vyřešení reklamace ze strany Provozovatele je 30 dní ode dne jejího řádného uplatnění.

3.    Pochybením na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost Služby a to po dobu delší než 6 hodin bez přerušení v průběhu kalendářního dne.

4.    Za pochybení na straně Provozovatele se nepovažují zejména výkyvy v návštěvnosti jednotlivých serverů Provozovatele.

5.    V případě, že Provozovatel danou reklamaci uzná jako oprávněnou, zavazuje se následně na její hodnotu vystavit opravný daňový doklad a to ke dni uznání reklamace a opravný daňový doklad vypořádat dle dohody smluvních stran, tzn. vyplatit nebo započítat na úhradu jiného plnění.

6.    Námitky vůči vystaveným fakturám – daňovým dokladům, které by měly za následek omezení práva na vznik pohledávky Provozovatele vůči Objednateli, je povinen Objednatel uplatnit u Provozovatele písemně, a to do 7 dnů po doručení faktury – daňového dokladu.

VIII. Ochrana osobních údajů
 
1.    Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

2.    Pro účely užívání Služby Objednatelem je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Objednatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Objednatelem při užívání Služby (zejména adresné, popisné a fakturační údaje).

3.    Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro plnění smlouvy, na jejímž základě Objednatel užívá Službu, a jejíž smluvní stranou je Objednatel, jako subjekt osobních údajů.

4.    V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. VIII. odst. 2 a 3 Podmínek dle konkrétního účelu pro ochranu oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob (např. zájem na bezpečném fungování Služby) dle zákonných požadavků na zpracovávání osobních údajů.

5.    Objednatel tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech Provozovatele, a to na Objednatelem poskytnuté e-mailové adresy.

6.    Pokud Objednatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Objednatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Objednatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Objednatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.

7.    Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

IX. Závěrečná ustanovení  

1.    Otázky těmito Podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami pro umisťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a. s. a umístěnými na adrese (URL) https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/obchodni-podminky/ a příslušnou právní úpravou, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

2.    Inzerce Objednatele podléhá Pravidlům inzerce, která jsou umístěna na internetové adrese (URL): https://napoveda.seznam.cz/cz/sreality/pravidla-sreality/pravidla-inzerce-sreality/.

3.    Jakékoliv užití obsahu Serveru, popř. jeho částí, Objednatelem jiným způsobem než pro účely, k nimž je Server určen, zejména jakékoliv šíření obsahu Služby, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Služby. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených v Serveru pro osobní potřebu v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou zakázány.

4.    Dojde-li ke  změně jakýchkoliv fakturačních údajů a kontaktních osob u Objednatele, je Objednatel povinen o tom Provozovatele neprodleně informovat, a to nejpozději do 8 dní od této změny.

5.    Veškeré písemnosti zasílané poštou se považují za doručené 5. dnem po jejich prokazatelném odeslání, a to i v případě, že druhá strana odmítla písemnost převzít, nebo v případě, že zásilka byla uložena na poště a druhá strana si zásilku nevyzvedla.

6.    Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu měnit. Provozovatel se zavazuje změny těchto Podmínek objednateli oznámit prostřednictvím zprávy zaslané na e-mail používaný pro přihlášení k účtu Objednatele anebo na kontaktní e-mail Objednatele, pokud ho Objednatel vyplnil. Jestliže Objednatel nesouhlasí se změnou Podmínek, je oprávněn takové změny odmítnout, tyto Podmínky vypovědět a ukončit užívání Služby, a to do 30 kalendářních dnů od oznámení změny Podmínek, písemně na adresu sídla Provozovatele nebo e-mailem na: info@sreality.cz . Navrácení zůstatku Kreditu bude poté řešeno v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Pokud Objednatel v termínu do 30 kalendářních dnů od oznámení změny smluvních podmínek výše popsaným způsobem spolupráci neukončí, má se za to, že změnu Podmínek odsouhlasil.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 12.8.2019.