Pravidla inzerce Sreality.cz

 
1. Služba Sreality.cz a administrační rozhraní na Vašem učtu umožňuje samoobslužné vkládání, správu a zveřejňování inzerce. Před vstupem do Vašeho účtu je ale potřeba se na službě Sreality.cz přihlásit.
 
2. Inzerce nemovitostí je přijímána primárně v českém jazyce, s diakritikou, a musí být v souladu s platnými pravidly českého pravopisu.  
 
3. Inzerce nemovitostí je dále přijímána v anglickém jazyce, který je obsahově srozumitelný anglicky mluvícím uživatelům a v souladu s pravidly britské angličtiny, a dále také v jazyce ruském.
 
4. Počet vložených inzerátů při Jednorázové inzerci je limitován počtem 6 inzerátů na jeden účet na službě Sreality.cz.  
 
5. Na službě Sreality.cz nebudou zveřejňovány odkazy na konkurenční realitní inzertní servery.  
 
6. Zavazujete se zařazovat inzeráty do odpovídající rubriky dle typu a druhu nemovitosti, a do 24 hodin aktualizovat inzeráty, dojde-li ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených.  
 
7. Při zadávání inzerce se zavazujete respektovat a vyplňovat povinné položky, tj. kolonky a popis nemovitosti, s tím, že v položce popis nemovitosti se nebudou opakovat ty údaje, které jsou předmětem kolonek. Dále se zavazujete uvádět pouze ty údaje, které odpovídají předmětu kolonek a zařazovat odpovídající údaje o nabídkách do správných kolonek a míst k tomu určených a nezveřejňovat žádné kontaktní informace na osoby, firmy nebo webové stránky mimo tato místa, do popisu nemovitosti nebo mimo kolonky „Kontakt“. V kolonce „Kontakt“ jste povinni uvést jméno konkrétního makléře (fyzické osoby), který spravuje příslušný makléřský profil, prostřednictvím něhož je inzerce zadávána.  
 
8. V inzerci se zavazujete uvádět pravdivé informace, a to včetně finální ceny nemovitosti, včetně poplatků, případné zákonné sazby DPH, provize a fotodokumentace.  
 
Je-li předmětem prezentované nabídky družstevní byt, musí nabídka obsahovat informaci o veškerých jednorázových či opakovaných platbách, jež se váží k předmětu takovéto nabídky (zejména výši akontace, anuity a plateb obdobné povahy souvisejících s předmětem nabídky) (dále jen „Související platby“). V prezentované nabídce družstevního bytu je potřeba vždy uvést, zdali je možné převést družstevní byt (zpravidla po splacení anuity) do osobního vlastnictví či nikoli. Je-li převod družstevní bytu do osobního vlastnictví možný, uvedete v prezentované nabídce finální cenu družstevního bytu, kterou se rozumí souhrnná cena družstevního podílu včetně veškerých Souvisejících plateb.  
 
V prezentované nabídce se uvádí vždy reálný stav nemovitosti odpovídající skutečnosti, tj.:  
 
a) pokud je předmětem prezentované nabídky nabídka výstavby nemovitosti, označíte takovou nemovitost jako "projekt" náležející do kategorie "na klíč";
b) pokud je předmětem prezentované nabídky nemovitost ve výstavbě (kdy stavba nemovitosti již započala) s plánovaným datem kolaudace v období, jež svou délkou přesahuje 1 rok ode dne vložení inzerátu do databáze serveru Sreality.cz, označíte takovou nemovitost jako "nemovitost ve výstavbě";
c) pokud je předmětem prezentované nabídky nemovitost s plánovaným datem kolaudace v období, jež svou délkou nepřesahuje 1 rok (včetně) ode dne vložení inzerátu do databáze serveru Sreality.cz, označíte takovou nemovitost jako "novostavbu".
 
Je potřebné dodat vždy alespoň 3 různé fotografie nabízené nemovitosti. Do fotogalerie zadávejte na první pozici pouze konkrétní fotografii nabízené nemovitosti, dočasné fotografie nejsou povoleny. Fotografie půdorysů, plánků a map jsou povoleny na druhé a další pozici. Dále musíte nemovitost zařadit do odpovídajícího typu, kategorie a podkategorie nemovitosti, která je v systému pro danou nemovitost stanovena a odpovídá skutečnosti. Fotodokumentace nesmí obsahovat logo společnosti místo samotné fotografie nemovitosti. Logo je povoleno pouze jako transparentní vodoznak, který je součástí fotografie inzerované nabídky (tímto se nemyslí ilustrační fotografie). Fotodokumentace nesmí obsahovat rušivé textové popisky, uvedené se týká i zadaných plánků a vyobrazených půdorysů bytů s uvedenou textovou legendou. Nesmíte vkládat či importovat do databáze identické nabídky nemovitostí s různou nebo spekulativní cenou či s drobnými odchylkami popisu a parametrů. Nesmíte zveřejnit nabídku nemovitostí, které sám nevlastníte, nebo nemovitosti, k jejichž nabízení nejste oprávněn na základě uzavřených zprostředkovatelských a/nebo podobných smluv s příslušnými vlastníky daných nemovitostí. Za obsah zadaných nabídek nemovitostí v rámci služby Sreality.cz odpovídáte výlučně Vy, jako objednatel, společnost Seznam.cz, a.s., jako provozovatel internetového serveru Sreality.cz není povinna obsah zadávaných nabídek kontrolovat. Neodpovídáme tedy za obsah informací uložených v rámci zadávání nabídek nemovitostí na službě Sreality.cz, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
9. Vyhrazujeme si právo kontroly inzerce a jejího obsahu v souladu s právními předpisy České republiky. V detailu nebo v textu inzerátu je vyloučeno:  
 
o uveřejňovat fotografie, které jsou orámované, ilustrační nebo obsahující jakékoliv další zvýrazňující – rušivé prvky (např. reklamní plachty, polepené vozidlo, barevný text) nebo fotografie v nestandardním, členitém formátu a podobné,   
 
o uveřejňovat zkopírované a neautorizované fotografie od jiných uživatelů systému,
 
o zobrazovat Vaše loga na místě pro samotnou fotografii nemovitosti,  
 
o zveřejnění verzálkami psaných slov, kromě oficiálních zkratek či názvů,  
 
o několikanásobné opakování slova/fráze, nadměrná interpunkce (tři tečky, násobné vykřičníky), emotikony, HTML značky, URL odkazy, kontaktní údaje či název Vaší společnosti, ceny,
 
o používání superlativů a objektivně neposouditelných zmínek o kvalitě, např: „nejlepší služby poskytované…“,  

 o uvádět tázací, zvolací nebo rozkazovací větu, a dále nic neříkající věty typu „vše, co jste kdy chtěli vědět o…“, „přijďte se podívat…“,  
 
o obchodní sdělení, reklama či zmínky o konkurenci,  
 
o opakovaně zasílat totožné nabídky pod jinými ev. čísly,
 
o účelově měnit cenu nabídky či jinak přepisovat nabídky či jiné údaje.
 
Příklad – Jak (ne)inzerovat:
 

 
10 nejčastějších chyb:
a) Chybná rubrika/kategorie (pronájem v prodejích a naopak, domy zadané v nabídkách bytů, dražby zadané v prodejích, RD na klíč v novostavbách atd.).
b) Zvýrazněná fotografie barevnými nápisy, popisy ve fotografiích, nečitelné foto.
c) Nedodání min. počtu 3 fotografií, 3x stejná fotografie nebo pouze fotografie okolí.
d) Chybně zadaná užitná plocha, do které je započítána také plocha pozemku, např. v rubrice Domy/Chaty.
e) V popisu inzerátu jsou uvedeny www stránky společnosti či odkazy na jiné stránky.
f) Uvádění kontaktních údajů mimo vyznačené položky – telefonní údaje v popisu nabídky, poznámce k ceně apod.
g) Rozdílné vlastnictví nabídky.
h) Cena nabídky (chybí zadání za měsíc, cena je zadána za m2 – následně celková cena je nereálná).
i) Texty zadané v jiném jazyce.
j) Rozdílná adresa zadané nabídky (lokalita se neshoduje s adresou uvedenou v popisu nabídky.
 
10. Provozovatel je oprávněn Vám v případě porušení těchto podmínek pozastavit, omezit či zcela ukončit užívání služby Sreality.cz. Zejména jsou zakázány inzeráty obsahující spekulativní cenu, neautorizované fotografie, neobsahující min. 3 různé fotografie, identické (duplicitní) inzeráty s rozdílnou cenou od různých subjektů, inzeráty s nepřiměřenými hodnotami či s údaji, které jsou odlišné od údajů (včetně počtu zveřejněných inzerátů) prezentovaných samotným objednatelem služby na vlastních www stránkách, nebo existuje-li podezření z klamání spotřebitele či jiného jednání, jež by mohlo být v rozporu s dobrými mravy. V případě pochybností, jsme oprávněni, nikoliv však povinni, si vyžádat doložení dokumentů prokazujících oprávněnost inzerce na službě Sreality.cz.
 
11. Vyhrazujeme si právo omezit stránkování služby Sreality.cz, tak, že každý filtr při vyhledávání inzerátů na službě nebo zadání inzerátů bez nastavení filtru může jednotlivé inzeráty zobrazovat pouze do omezeného množství stránek.

12. Při exportu vybraného souboru z databáze na další místa na Internetu se může popis inzerátů zkrátit či upravit tak, aby odpovídal technické konfiguraci příjemce.  
 
13. Vyhrazujeme si právo na přidání vodoznaku Sreality.cz do fotografií přikládaných k inzerátu.  
 
14. Technickou podporu vám poskytujeme na  info@sreality.cz.  
 
15. Jsme oprávněni kontrolovat, zda nezadáváte nabídku nemovitostí duplicitně. Dle pevně stanovených kritérií a pravidel, která se aplikují na všechny inzeráty bez výjimky, porovnáváme inzeráty vkládané jedním klientem, a v případě, že bude nalezena shodná nabídka, jsme oprávněni nově zadávanou nabídku nezveřejnit. V tomto případě budete kontaktováni, abyste prokázali, že se nejedná o duplicitní nabídku. Zavazujete se publikovat pouze jeden inzerát jedné nabídky nemovitosti současně. Účelem tohoto postupu je zamezení nahrávání totožných anebo velmi podobných nabídek jedním uživatelem. V případě, že budeme mít podezření na duplicitu, jsme oprávněn Vám předmětnou inzerci (tj. oba nebo více inzerátů, které budou vyhodnoceny jako duplicitní) pozastavit. Po prokázání ze strany Objednatele, že se nejedná o duplicitu, bude inzerce znovu zprovozněna.   
 
16. Při inzerci státního majetku mají před Pravidly inzerce přednost zákonná ustanovení, která upravují prodej státního majetku, zejména zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu a instrukce Ministerstva spravedlnosti 1258/2001-E o způsobech a podmínkách hospodaření s majetkem státu.
 
17. Licenční ujednání k obsahu inzerátů:

Společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000, IČO 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493 je provozovatelem služby dostupné na internetové adrese (URL): https://www.sreality.cz.   
Prostřednictvím služby Sreality.cz je možné vkládat inzeráty nemovitostí, a to zejména informace týkající se konkrétní nemovitosti, fotografie nemovitosti a další data o nemovitosti, a to především za účelem jejich zobrazení na službě Sreality.cz. Za tento obsah se považují také veškerá data, která vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s užíváním služby Sreality.cz.  

Společnost Seznam.cz, a.s. si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování obsahu na službě Sreality.cz, včetně způsobu jeho třídění a filtrování a tento způsob kdykoli změnit.  
Uživatel služby Sreality.cz poskytuje společnosti Seznam.cz, a.s. nevýhradní oprávnění k výkonu práva užívat obsah inzerátů nemovitostí, které vložil na službu Sreality.cz, zejména informace týkající se nemovitosti, fotografie nemovitosti a další data o nemovitosti všemi způsoby užití dle § 12 odst. 4 a 5 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), zejména, avšak nikoliv výlučně, právo tento obsah užívat a zobrazovat na službě Sreality.cz, jakož i dalších službách či odvozených mobilních aplikacích, jejichž prostřednictvím společnost Seznam.cz, a.s. poskytuje uživatelům služby či jim zpřístupňuje obsah, a to jak těch, které společnost Seznam.cz, a.s. provozuje, tak i těch, které v budoucnu provozovat začne, dále obsah užít za účelem propagace společnosti Seznam.cz, a.s. tento obsah upravit, zpracovat, přizpůsobit, vytvořit odvozené dílo, zařadit do jiného díla, obsah šířit, a to všemi způsoby šíření, samostatně i v rámci jiného díla. Uživatel poskytuje společnosti Seznam.cz, a.s. licenci jako územně a množstevně neomezenou, na celou dobu trvání autorských majetkových práv k obsahu. Licenci poskytuje uživatel společnosti Seznam.cz, a.s. bezúplatně. Společnost Seznam.cz, a.s. není povinna poskytnutou licenci využít. Společnost Seznam.cz, a.s. je oprávněna poskytnout licenci zcela nebo zčásti třetí osobě, a to jak podlicenčně, tak tato práva ve prospěch třetí osoby postoupit, a to vše bez jakéhokoliv omezení, úplatně i bezúplatně. Obsah inzerce nemovitostí tudíž může být užíván rovněž ze strany třetích osob. Licence trvá i v případě, že uživatel ukončí užívání služby Sreality.cz. V případě, že bude obsah uživatelem odebrán, nemá to vliv na poskytnutou licenci a provozovatel, jakož i třetí osoby, jsou oprávněny jej nadále užívat v souladu s licencí, může však být provozovatelem anonymizován.

Uživatel prohlašuje, že je oprávněn licenci ve výše uvedeném rozsahu společnosti Seznam.cz, a.s. poskytnout, je nositelem veškerých práv k obsahu inzerce nemovitostí, získal veškerá oprávnění k jeho užití a vypořádal veškeré nároky třetích osob, které s obsahem souvisejí. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení uživatele nahradí společnosti Seznam.cz, a.s. veškerou škodu i náklady vzniklé v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení uživatele. Uživatel je povinen vypořádat veškeré nároky třetích osob, které tyto třetí osoby uplatní k obsahu.

Uživatel je oprávněn vložit na službu Sreality.cz pouze takový obsah inzerce nemovitostí, který neporušuje práva třetích osob, zejména právo na ochranu osobních údajů, práva duševního vlastnictví vč. práv autorských, který dále neporušuje právní předpisy, či není v rozporu s etickými pravidly a dobrými mravy.

Za správnost obsahu inzerce nemovitostí nese odpovědnost výlučně uživatel.

Uživatel souhlasí s tím, že tyto podmínky a licence se vztahují na veškerý obsah inzerce nemovitostí vložený uživatelem do služby Sreality.cz či vzniklý v souvislosti s jejím užíváním, a to i takový, který byl uživatelem do služby Sreality.cz vložen či vznikl v souvislosti s jejím užíváním kdykoliv v minulosti.

Služba Sreality.cz, její veškerý obsah a jiné obsahové a technické prvky, které se službou Sreality.cz přímo souvisí, nebo jsou s ní jinak přímo provázány (dále „Databáze Sreality.cz“), představuje databázi ve smyslu příslušných ustanovení platných a účinných právních předpisů, zejména autorského zákona. Společnosti Seznam.cz, jakožto pořizovateli Databáze Sreality.cz, náleží k této databázi veškerá práva a povinnosti vyplývající pro společnost Seznam.cz, a.s. z platných a účinných právní předpisů. Do Databáze Sreality.cz je zakázáno jakkoli zasahovat v rozporu s těmito podmínkami a příslušnými právními předpisy, zejména Databázi Sreality.cz vytěžovat nebo zužitkovávat kvalitativně nebo kvantitativně obsah databáze nebo její část, činit tak systematicky či opakovaně, a porušovat oprávněné zájmy pořizovatele databáze
 
 
Pomohl Vám tento článek? Ne