Pravidla inzerce Sreality.cz

 

 

1. Systém je určen pro samoobslužné vkládání, správu a zveřejňování inzerce, před vstupem do systému se musí objednatel  placené inzerce (dále jen „Objednatel“) na službě Sreality.cz (dále jen „Služba“) přihlásit (autorizovat). 

2. Inzertní obsah je přijímán v českém jazyce, s diakritikou a celkově v souladu s platnými pravidly českého pravopisu. 

3. Inzertní obsah je dále přijímán v jazyce anglickém, obsahově srozumitelném anglicky mluvícím uživatelům a v souladu s pravidly britské angličtiny. 

4. Počet vložených inzerátů při Jednorázové inzerci do databáze serveru Sreality.cz je limitován počtem 6 inzerátů na unikátní kontaktní údaj (e-mail). 

5. Na Službě nebudou zveřejňovány odkazy na inzertní servery se stejným zaměřením jako Služba. 

6. Objednatel se zavazuje zařazovat inzeráty do odpovídající rubriky dle typu a druhu nemovitosti, a do 24 hodin aktualizovat inzeráty, dojde-li ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených. 

7. Objednatel se zavazuje při zadávání inzerátu do adminu servisních stránek služby Sreality.cz respektovat a vyplňovat povinné položky, tj. kolonky a popis nemovitosti, s tím, že v položce popis nemovitosti se nebudou opakovat ty údaje, které jsou předmětem kolonek. Objednatel se dále zavazuje uvádět pouze ty údaje, které odpovídají předmětu kolonek a zařazovat odpovídající údaje o nabídkách do správných kolonek a míst k tomu určených a nezveřejňovat žádné kontaktní informace na osoby, firmy nebo webové stránky mimo tato místa, do popisu nemovitosti nebo mimo kolonky Kontakt. 

8. Objednatel se zavazuje v prezentované nabídce poskytovat informace pravdivé, a to včetně finální ceny nemovitosti, včetně případné zákonné sazby DPH, provize a fotodokumentace. Je potřebné dodat vždy alespoň 3 různé fotografie nabízené nemovitosti. Do fotogalerie zadávejte prosím na první pozici pouze konkrétní fotografii nabízené nemovitosti, dočasné fotografie nejsou povoleny. Fotografie půdorysů, plánků a map jsou povoleny na druhé a další pozici. Dále je objednatel povinen nemovitost zařadit do odpovídajícího typu, kategorie a podkategorie nemovitosti, která je v systému pro danou nemovitost stanovena a odpovídá skutečnosti. Fotodokumentace nesmí obsahovat logo společnosti místo samotné fotografie nemovitosti. Logo je povoleno pouze jako transparentní vodoznak, který je součástí fotografie inzerované nabídky (tímto se nemyslí ilustrační fotografie). Fotodokumentace nesmí obsahovat rušivé textové popisky, uvedené se týká i zadaných plánků a vyobrazených půdorysů bytů s uvedenou textovou legendou. Přičemž Objednatel nesmí vkládat či importovat do databáze identické nabídky nemovitostí s různou nebo spekulativní cenou či s drobnými odchylkami popisu a parametrů. Objednatel dále není oprávněn postupovat v rozporu s čl. 3 odst. 3 Všeobecných obchodních podmínek pro vkládání inzerce do databáze serveru Sreality.cz, tj. není oprávněn zveřejnit nabídku nemovitostí, které sám nevlastní, nebo nemovitosti, k jejichž nabízení není oprávněn na základě uzavřených zprostředkovatelských a/nebo podobných smluv s příslušnými vlastníky daných nemovitostí. Za obsah zadaných nabídek nemovitostí v rámci Služby odpovídá výlučně Objednatel, Provozovatel internetového serveru Sreality.cz (dále jen „Provozovatel“) není povinen obsah zadávaných nabídek kontrolovat. Provozovatel neodpovídá za obsah informací uložených v rámci zadávání nabídek nemovitostí na Službě, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon“).

9. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu v souladu s právními předpisy České republiky. V detailu nebo v textu inzerátu je vyloučeno: 

o uveřejňovat fotografie, které jsou orámované, ilustrační nebo obsahující jakékoliv další zvýrazňující - rušivé prvky (reklamní plachty, polepené vozidlo) nebo fotografie v nestandardním, členitém formátu a podobné,  

o uveřejňovat zkopírované a neautorizované fotografie od jiných uživatelů systému,

o zobrazovat loga společnosti Objednatele na místě pro samotnou fotografii nemovitosti, 

o zveřejnění verzálkami psaných slov, kromě oficiálních zkratek či názvů, 

o několikanásobné opakování slova/fráze, nadměrná interpunkce (tři tečky, násobné vykřičníky), emotikony, HTML značky, URL odkazy, kontaktní údaje či název společnosti Objednatele, ceny,

o používání superlativů a objektivně neposouditelných zmínek o kvalitě, např: „nejlepší služby poskytované…“, 

o uvádět tázací, zvolací nebo rozkazovací větu, a dále nic neříkající věty typu „vše, co jste kdy chtěli vědět o…“, „přijďte se podívat…“, 

o obchodní sdělení, reklama či zmínky o konkurenci, 

o opakovaně zasílat totožné nabídky pod jinými ev. čísly

o účelově měnit cenu nabídky či jinak přepisovat nabídky či jiné údaje.

10. Provozovatel je oprávněn odstranit ze Služby bez náhrady a smazat bez předchozího upozornění zejména inzeráty obsahující spekulativní cenu, neautorizované fotografie, neobsahující min. 3 různé fotografie, identické (duplicitní) inzeráty s rozdílnou cenou od různých Objednatelů, inzeráty s nepřiměřenými hodnotami či s údaji, které jsou odlišné od údajů (včetně počtu zveřejněných inzerátů) prezentovaných samotným Objednatelem na vlastních www stránkách, nebo existuje-li podezření z klamání spotřebitele či jiného jednání, jež by mohlo být v rozporu s dobrými mravy. V případě pochybností, je Provozovatel oprávněn, nikoliv však povinen, vyžádat si doložení dokumentů prokazující oprávněnost inzerce na Službě a ve lhůtě dvou dnů od odeslání výzvy k doložení inzerce, je Provozovatel oprávněn inzerci smazat, pokud Objednatel nedoloží příslušné dokumenty nebo z předložených dokumentů je zřejmé, že inzerce není v souladu s Podmínkami. Za pravdivost uváděných informací odpovídá výlučně Objednatel, Provozovatel nenese odpovědnost za uložené informace v rámci nabídky nemovitostí dle Zákona. V případě, kdy Objednatel nedoloží oprávněnost inzerce, je Provozovatel oprávněn okamžitě odstoupit od Podmínek. 

11. Provozovatel není povinen sdělovat kritéria řazení (relevance) inzerátů ve výpisu. Provozovatel však zaručuje, že řazení inzerátů je jednotné a plně zautomatizováno pro všechny uživatele systému.

12. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit stránkování Služby, tak, že každý filtr při vyhledávání inzerátů na Službě nebo zadání inzerátů bez nastavení filtru může jednotlivé inzeráty zobrazovat pouze do omezeného množství stránek.

13. Při exportu vybraného souboru z databáze na další místa na Internetu se může popis inzerátů zkrátit či upravit tak, aby odpovídal technické konfiguraci příjemce. 

14. Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání vodoznaku Sreality.cz do fotografií přikládaných k inzerátu. 

15. Objednatel může přes Servisní stránky využívat marketingových akcí Provozovatele. 

16. Provozovatel poskytuje všem platícím Objednatelům technickou podporu na info@sreality.cz. 

17. Provozovatel si vyhrazuje právo inzerci kdykoli pozastavit či ukončit, vyřadit inzeráty nebo Objednatele ze systému, odepřít Objednateli přístup na Službu z důvodu závažného porušení některého ustanovení těchto Podmínek anebo z důvodu opakovaného méně závažného porušování. 

18. Provozovatel je oprávněn kontrolovat, zda Objednatel nezadává nabídku nemovitostí duplicitně. Provozovatel dle pevně stanovených kritérií a pravidel, která se aplikují na všechny inzeráty bez výjimky, porovnává inzeráty vkládané jedním Objednatelem, a v případě, že bude nalezena shodná nabídka, je Provozovatel oprávněn nově zadávanou nabídku nezveřejnit. V tomto případě bude Objednatel kontaktován, aby prokázal, že se nejedná o duplicitní nabídku. Objednatel se zavazuje publikovat pouze jeden inzerát jedné nabídky nemovitosti současně. Účelem tohoto postupu Provozovatele je zamezení nahrávání totožných anebo velmi podobných nabídek jedním uživatelem. V případě, že bude Provozovatel mít podezření na duplicitu, je oprávněn klientovi předmětnou inzerci (tj. oba nebo více inzerátů, které budou vyhodnoceny jako duplicitní) pozastavit. Obcházení systému duplicit je zvlášť závažným porušením Podmínek, za které je Provozovatel oprávněn od těchto Podmínek okamžitě odstoupit. Po prokázání ze strany Objednatele, že se nejedná o duplicitu, bude inzerce znovu zprovozněna.  

19. Při inzerci státního majetku mají před Pravidly inzerce přednost zákonná ustanovení, která upravují prodej státního majetku, zejména zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu a instrukce Ministerstva spravedlnosti 1258/2001-E o způsobech a podmínkách hospodaření s majetkem státu.

                                                                                                                 

 

Jak (ne)inzerovat

 

10 nejčastějších chyb:

1. Chybná rubrika/kategorie (pronájem v prodejích a naopak, domy zadané v nabídkách bytů, dražby zadané v prodejích, RD na klíč v novostavbách, atd.)

2. Zvýrazněná fotografie barevnými nápisy, popisy ve fotografiích, nečitelné foto

3. Nedodání min. počtu 3 fotografi, 3x stejná fotografie nebo pouze fotografie okolí

4. Chybně zadaná užitná plocha, do které je započítána také plocha pozemku, např. v rubrice Domy/Chaty

5. V popisu inzerátu jsou uvedeny www stránky společnosti či odkazy na jiné stránky

6. Uvádění kontaktních údajů mimo vyznačené položky – telefonní údaje v popisu nabídky, poznámce k ceně, apod.

7. Rozdílné vlastnictví nabídky

8. Cena nabídky (chybí zadání za měsíc, cena je zadána za m2 – následně celková cena je nereálná)

9. Texty zadané v jiném jazyce

10. Rozdílná adresa zadané nabídky (lokalita se neshoduje s adresou uvedenou v popisu nabídky

 
Pomohl Vám tento článek? Ne