Smluvní podmínky pro vkládání inzerce do databáze serveru Sreality.cz - platné od 13.12.2021

Smluvní podmínky služby Sreality.cz

Jako společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685, se sídlem: Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ: 15000 provozujeme inzertní realitní portál s názvem Sreality.cz, který naleznete na adrese http://www.sreality.cz nebo si ho můžete stáhnout jako aplikaci do svého mobilního telefonu.

Jak naše služba Sreality.cz funguje?

Na jednom přehledném a snadno dostupném místě se setkávají zájemci o koupi, nájem či jiné užívání nemovitostí, vlastníci těchto nemovitostí a Vy, kteří tuto nabídku a poptávku, jako profesionálové v oblasti realit, propojujete a zprostředkováváte.

Pro koho jsou tyto podmínky určeny?

Služba Sreality.cz a tyto podmínky jsou určeny zejména pro tzv. realitní zprostředkovatele, které nový zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování popisuje jako „podnikatele poskytující realitní zprostředkování“. Realitní zprostředkování stejný zákon popisuje jako „činnost, jejímž účelem je zprostředkovat uzavření realitní smlouvy“, přičemž do této Vámi každodenně prováděné činnosti spadá vše od vyhledávání zájemců o uzavření smlouvy, zajišťování inzerce nemovitostí, zprostředkování prohlídek nemovitostí až po zajištění úschovy finančních prostředků.

Tyto podmínky se v přiměřeném rozsahu použijí také na další subjekty, které prostřednictvím služby Sreality.cz nabízejí v rámci svého podnikání zájemcům nemovitosti k užívání či ke koupi (typicky půjde o developery, servisní společnosti spadající do holdingu developera, společnosti založené pouze za účelem nájmu či prodeje nemovitostí v majetku těchto společností apod.). Pro účely těchto podmínek budou tyto subjekty označovány taktéž jako realitní zprostředkovatel a jejich činnost jako realitní zprostředkování.

Realitnímu zprostředkovateli poskytneme přístup do účtu na službě, prostřednictvím něhož lze vkládat a editovat inzeráty týkající se nemovitostí, k nimiž zajišťuje realitní zprostředkování.Prostřednictvím služby Sreality.cz umožňujeme realitnímu zprostředkovateli zobrazovat inzerci jím nabízených nemovitostí ve vymezeném prostoru v rámci služby Sreality.cz. Tímto právem realitního zprostředkovatele na zobrazení inzerátu není nijak dotčeno či omezeno naše právo využívat či vytěžovat zbývající prostor na službě Sreality.cz, vč. reklamních ploch umístěných v detailech jednotlivých inzerátů. Vkládání a editaci inzerátů nemovitostí umožníme realitnímu zprostředkovali pouze způsobem a v rozsahu, v jakém to tyto podmínky, Pravidla inzerce a technické parametry služby Sreality.cz předpokládají. Pravidla inzerce jsou uvedena v závěru těchto smluvních podmínek a jsou jejich nedílnou součástí.

Na naší službě vystupuje realitní zprostředkovatel nejčastěji jako samostatný realitní makléř či jako realitní kancelář.

Pokud jste realitní zprostředkovatel, který na základě smlouvy poskytuje realitní zprostředkování jménem jiného realitního zprostředkovatele, nebo tak sice činíte svým jménem, ale s nezaměnitelným užitím obchodního jména či obchodní značky jiného realitního zprostředkovatele, kontaktujte nás na info@sreality.cz a my Vám pomůžeme se správným nastavením služby. Typicky půjde o Franšízové realitní sítě (tj, sítě, které sice užívají společné logo, ale jednotliví realitní zprostředkovatelé jsou vždy samostatné subjekty, které podnikají pod svými vlastními identifikačními čísly a tzv. masterfranšíza neodpovídá za podnikání svých členů) nebo o Pobočkové realitní sítě (tj. sítě, jejichž členové užívají společný název, logo a všichni podnikají pod jedním identifikačním číslem s tím, že centrála za podnikání svých členů odpovídá).

Na jakých principech naše služba funguje?

1) Cena inzerce se odvíjí od celkového počtu inzerátů, které zobrazíte na službě, přičemž náš ceník naleznete na: https://napoveda.seznam.cz/cz/sreality/pravidla-sreality/cenik-sluzeb/.

2) Důvěra našich uživatelů a jejich plná informovanost jsou pro nás prioritou, proto má každý realitní zprostředkovatel na naší službě vždy jeden účet, a pod tímto účtem: (i) spravuje všechny své požadavky a údaje; a (ii) zveřejňuje pouze inzeráty nemovitostí, u nichž skutečně tento realitní zprostředkovatel sám provádí realitní zprostředkování. Abychom zájemcům o nemovitosti poskytli pravdivé a přesné informace o realitním zprostředkovateli dané nemovitosti, budou u jeho účtu na službě uvedeny jeho identifikační údaje z veřejných rejstříků, a dále také údaje, které získáme na základě písemného prohlášení, o jehož vyplnění Vás požádají zaměstnanci naší společnosti. Prohlášení bude obsahovat mimo jiné doplňkové informace o tom, jestli jste samostatný realitní makléř, realitní kancelář, developer, nebo zajišťujete realitní zprostředkování pro jinou konkrétní realitní kancelář, případně zdali spadáte pod konkrétní franšízovou či pobočkovou realitní síť.

3) Je zakázáno jakékoli sdílení účtů a přístupových údajů mezi různými realitními zprostředkovateli či sdílené užívání účtů mezi různými realitními zprostředkovateli, a to včetně přístupů realizovaných prostřednictvím importního rozhraní. Toto pravidlo se vztahuje na zadávání inzerce, nikoli na běžné administrativní činnosti týkající se chodu realitního zprostředkovatele.

4) Je zakázáno jakékoli umělé slučování inzerátů či umělé snižování ceny inzerce a není tedy například možné, aby:
a) realitní zprostředkovatel pod svým účtem na službě inzeroval nemovitosti, k nimž nezajišťuje realitní zprostředkování;
b) na realitní smlouvě k inzerované nemovitosti a na dalších navazujících dokumentech byly uváděny identifikační údaje jiných realitních zprostředkovatelů než toho, pod jehož účtem je nabídka inzerována či exportována;
c) na smlouvách byl uveden jiný realitní zprostředkovatel, než který byl uveden na inzerátu ke stejné nemovitosti na službě, pokud nejde o případy, kdy vlastník ve vztahu ke stejné nemovitosti zmocnil současně více realitních zprostředkovatelů či s nimi uzavřel smlouvu o realitním zprostředkování;
d) realitní zprostředkovatel pouze přeprodával či zobrazoval cizí inzerci týkající se nemovitostí nebo ji shromažďoval na jednom místě, jelikož realitní zprostředkovatel užívající naši službu musí reálně a prokazatelně zajišťovat aktivní prodej, pronájem či dražbu nemovitosti a musí reálně poskytovat služby, na nichž je založeno realitní zprostředkování;

5) S cílem zajistit maximálně transparentní prostředí na službě pro uživatele služby Sreality.cz máme právo požadovat od realitního zprostředkovatele podklady a dokumenty prokazující dodržování pravidel uvedených v těchto podmínkách, například rezervační smlouvu, smlouvu o realitním zprostředkování nebo pojistku potvrzující uzavření pojistné smlouvy, přičemž na těchto dokumentech můžete v přiměřeném rozsahu anonymizovat osobní údaje fyzických osob, cenu nemovitosti či provizi realitního zprostředkovatele. Dokumenty mohou být předány v originále, jako úředně ověřená kopie či elektronicky včetně odpovídajících elektronických identifikátorů prokazujících pravost a platnost těchto dokumentů. Na dokumentu musí být vždy viditelně uvedeny plné identifikační údaje skutečného realitního zprostředkovatele dané nemovitosti a označení konkrétní inzerované nemovitosti minimálně v rozsahu informací, které jsou o této nemovitosti dostupné v katastru nemovitostí. Jsme od Vás oprávněni požadovat také smlouvu o realitním zprostředkování, kterou jste uzavřeli s jiným realitním zprostředkovatelem, jehož jménem, či v souladu s nezaměnitelným užitím jeho obchodního jména či obchodní značky, jste oprávněni poskytovat realitní zprostředkování, přičemž také u této smlouvy se předpokládá nezbytně nutná míra anonymizace. Dokumenty mohou být předány v originále, jako úředně ověřená kopie či elektronicky, včetně odpovídajících elektronických identifikátorů prokazujících pravost a platnost těchto dokumentů.

6) Jako realitní zprostředkovatel jste oprávněn na službu vkládat pouze údaje, které jsou v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, respektují tyto podmínky, dobré mravy a veřejný pořádek a žádným způsobem nepoškozují práva a oprávněné zájmy společnosti Seznam.cz či jiných osob. Jakýkoli obsah, který je v rozporu s tímto pravidlem jsme oprávněni jednostranně a bez náhrady nezveřejnit či jej ze služby odstranit. Pokud vůči nám z důvodu porušení této části podmínek třetí strana uplatní právní nároky, jste povinni společnosti Seznam.cz uhradit způsobenou škodu.

Pokud porušíte pravidla uvedená výše pod body 2) až 5), můžeme vůči Vám s ohledem na závažnost porušení uplatnit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jedno prokázané porušení těchto pravidel nebo s Vámi můžeme omezit či ukončit spolupráci. Nejprve Vás však vždy písemně požádáme o vysvětlení celé věci a poskytneme Vám odpovídající dobu na odpověď.

Jak užívat službu Sreality.cz?

Předtím, než začnete službu užívat a získáte přístup ke svému účtu, je potřeba:

a) založit zápis v rámci naší služby Firmy.cz na https://www.firmy.cz, v kategorii související s realitní činností;
b) provést autorizaci na službě Peněženka na https://klient.seznam.cz; a
c) provést aktivaci služby Sreality.cz na http://admin.sreality.cz/aktivace, přičemž na Vaši aktivaci si vyhrazujeme dobu 2 pracovních dnů od Vašeho potvrzení aktivace.

Konkrétní nastavení Vašeho účtu můžete následně provést na http://admin.sreality.cz, do něhož se přihlásíte prostřednictvím přihlašovacích údajů Peněženky, tzn. e-mailovou adresou a Vaším heslem.

Konkrétní inzeráty Vámi nabízených nemovitostí vkládáte prostřednictvím Vašeho účtu na službě Sreality.cz a tento obsah inzerátů musí být v souladu a odpovídat Pravidlům inzerce.

Pokud v rámci služby Sreality.cz zveřejníte inzerát nemovitosti, souhlasíte s tím, že inzerát vč. všech jeho prvků bude zpřístupněn všem uživatelům sítě internet, a to jak v rámci služby Sreality.cz, tak i prostřednictvím dalších služeb provozovaných společností Seznam.cz či jejími smluvními partnery. Souhlasíte také s tím, že společnost Seznam.cz je oprávněna data tvořící obsah inzerátů nemovitostí dále užívat či jej poskytovat svým smluvním partnerům. Více informací o užívání obsahu inzerátů nemovitostí naleznete v Pravidlech inzerce.

Služba Sreality.cz, její veškerý obsah a jiné obsahové a technické prvky, které se službou Sreality.cz přímo souvisí, nebo jsou s ní jinak přímo provázány, tvoří databázi (dále jen „databáze“) a je v souladu s příslušnými právními předpisy předmětem autorskoprávní ochrany. K databázi držíme práva pořizovatele databáze a bez našeho písemného souhlasu je zakázáno do databáze jakkoli zasahovat, zejména ji vytěžovat. Více informací o nakládání s databází Sreality.cz naleznete v Pravidlech inzerce.

Je zakázáno: (i) neoprávněně přistupovat či manipulovat s daty na službě Sreality.cz; (ii) užívat softwarových či jiných počítačových programů za účelem vytěžení databáze služby Sreality.cz (zejména prostřednictvím scrapování dat nebo jiným obdobným způsobem); (iii) provádět tzv. URL redirect, kdy URL adresa v inzerátu na službě Sreality.cz nesmí směřovat zejména na komerční realitní servery, resp. servery se stejným či obdobným tematickým obsahem; (iv) vytvářet podmínky pro vznik nebo zneužití jakýchkoliv bezpečnostních slabin technického rozhraní služby Sreality.cz; (v) zasahovat do technických a/nebo obsahových prvků služby Sreality.cz (např. užitím spyware, virů, trojských koní, počítačových červů a obdobných programů porušujících integritu služby Sreality.cz).

Neodpovídáme za vaše aktivity na službě Sreality.cz ani za způsob jakým službu Sreality.cz využíváte. Neneseme ani žádnou odpovědnost za: (i) případné zneužití služby Sreality.cz vámi nebo třetími osobami; a nebo (ii) zneužití databáze v rozporu s těmito podmínkami. Poruší-li třetí osoba tyto smluvní podmínky způsobem, kterým dojde k neoprávněného zásahu do vašeho práva k obsahu inzerce nemovitostí, zavazujete se jako nositel veškerých práv k tomuto obsahu uplatňovat svá případná práva a nároky vyplývající z takového porušení přímo u porušitele těchto práv.

Pokud vkládáte inzerci z podporovaných realitních softwarových řešení třetích stran nebo vlastních aplikací či užíváte jiné doplňkové služby (zejména statistiky), pak neneseme odpovědnost za aktuálnost či správnost takovýchto dat. Pokud přestanete mít zájem o využívání služby, můžete svůj účet zrušit, a to prostřednictvím žádosti odeslané formou e-mailové zprávy adresované na adresu info@sreality.cz. Do hlavičky („subjekt“) emailu uvede „Žádost o zrušení přístupu“. Následně Vás kontaktujeme, abychom dohodli vypořádání práv a povinností.

Informace a data, které vložíte do služby Sreality.cz, nejsme povinni archivovat.

Co je TOPOVÁNÍ?

Jedná se o doplňkovou službu, zpoplatněnou dle ceníku, prostřednictvím které můžete TOPovat své inzeráty, čímž je posunete na přední pozice v seznamu inzerátů, které mohou vidět uživatelé naší služby.

TOPovat můžete inzeráty dle své úvahy, pomocí tlačítka "TOP", kdykoli během dne, maximálně však třikrát za den, přičemž nový inzerát je možné TOPovat až následující den. S ohledem na dynamický charakter této doplňkové služby společnost Seznam.cz negarantuje minimální dobu, po kterou bude Vámi zvolený inzerát umístěn na předních pozicích. TOPovat můžete pouze jednotlivé inzeráty, nikoli developerské projekty zadané v sekci projekty.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem a v rozporu s podmínkami služby Sreality.cz obcházet pravidla pro čerpání doplňkové služby TOPování, a to zejména mazat, editovat či přeexportovávat inzeráty za účelem obcházení vyhodnocovacího systému kontroly duplicit na službě Sreality.cz. Pokud porušíte pravidla uvedená výše v článku „Co je TOPOVÁNÍ?“, můžeme vůči Vám s ohledem na závažnost porušení uplatnit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jedno prokázané porušení těchto pravidel nebo s Vámi můžeme omezit či ukončit spolupráci. Nejprve Vás však vždy písemně požádáme o vysvětlení celé věci a poskytneme Vám odpovídající dobu na odpověď.

Co je TIP REGIONU?

Jedná se o zobrazování inzerce na prvních pozicích ve výpisu inzerce na službě Sreality.cz, které jsou podbarvené, nesou označení „TIP“ a zobrazují se na každé stránce inzerce v rámci stránkování služby Sreality.cz (pokud je inzerátů v rámci služby „TIP regionu“ více, tak se na každé jednotlivé stránce zobrazí jiný inzerát s označením „TIP“).

Službu je možné uplatnit pouze pro aktivní inzeráty a filtrovat podle typu, kategorie, kraje a okresu. Kategorie Byt se dále dělí na Malé byty, Střední byty a Velké byty.

Jak aktivovat TIP Regionu?

Na základě objednávky si ve svém administračním rozhraní sami přidáte jednotlivé inzeráty do této pozice. V seznamu inzerátů má každý z nich nastavený výchozí příznak „nastavit TIP“. Příznakem „odstranit TIP“ můžete inzerát odebrat ze skupiny promovaných v „TIPU regionu“. Kliknutím na datum v kalendáři si službu zarezervujete na požadovanou dobu pro daný filtr a datum.

Vyhrazujeme si právo měnit dobu rezervace s tím, že její aktuální doba bude stanovena v administračním rozhraní služby „TIP“. Pokud do doby stanovené pro rezervaci nebude služba „TIP regionu“ uhrazena, rezervace bude okamžitě zrušena a služba „TIP“ bude uvolněna dalším objednatelům. Co je to služba LiveChat? V rámci svého účtu naleznete také službu LiveChat, což je informační a asistenční nástroj, který je bezplatně dostupný prostřednictvím chatu umístěného ve Vašem účtu ve všední dny v časech, které naleznete zde: https://napoveda.seznam.cz/cz/sreality/kontakty-sreality-cz/.

Své dotazy jednoduše zadáte do chatovacího okna a obratem obdržíte relevantní odpověď od našich kolegů.

Cena a platební podmínky

Čerpání služeb hradíte prostřednictvím kreditu dobíjeného do Peněženky dle pravidel uvedených na https://klient.seznam.cz.

Pokud vyčerpáte kredit, přestanou být Vaše inzeráty na službě zobrazovány.

Cena inzerátů je stanovena vždy zpětně podle skutečně zobrazeného počtu inzerátů na službě za předchozí den (od 00:00 hod. do 24:00 hod.). Cena za inzerát je hrazena nejpozději k 23:59 hod. předchozího dne. Jelikož je cena stanovována zpětně, může na Vaší straně za užívání služby vzniknout dluh. Pokud se tak stane a Vy znovu dobijete kredit do své Peněženky, přednostně odečteme dlužnou částku od nově dobitého kreditu.

Pokud nebudou Vámi čerpané služby řádně a včas uhrazeny nebo nebude možné identifikovat Vaše platby (neuvedení variabilního symbolu či povinného specifického symbolu pro platby na dobití kreditu v Peněžence), případně pokud vůči Vám evidujeme dluh po splatnosti, jsme oprávněni pozastavit čerpání služby nebo neakceptovat Vaše další objednávky.

Topování podléhá zpoplatnění dle ceníku a je hrazeno z kreditu na Vaší Peněžence. Platbu za topování Vám odečteme k okamžiku, kdy tuto službu objednáváte. Počet topovaných, a tedy hrazených inzerátů, si můžeme zkontrolovat v detailní statistice svých plateb v rámci účtu.

Služba „TIP regionu“ podléhá zpoplatnění dle ceníku a je hrazena stržením z předem nabitého kreditu z Peněženky prostřednictvím příznaku „Koupit“, přičemž zobrazovaný dostupný kredit v Peněžence po zakoupení služby „TIP regionu“ musí odpovídat minimálně hodnotě průměrné platby za inzerci odpovídající 1 dni (tento limit je automaticky kontrolován systémem služby). V případě zrušení uhrazené objednávky služby „TIP regionu“ se stržený kredit nevrací.

Vyhrazujeme si právo jednostranně změnit ceník. Změny naleznete vždy na https://napoveda.seznam.cz/cz/sreality/pravidla-sreality/cenik-sluzeb/, proto aktuálně platný ceník na těchto stránkách pravidelně kontrolujte. Také jsme oprávněni změnit produktové portfolio služby Sreality.cz a pokud tak učiníme, vrátíme Vám již přijaté platby za nerealizované služby na základě opravného daňového dokladu se splatností 14 dnů od jeho vystavení, případně Vám nabídneme odpovídající protiplnění.

Pokud jste realitní makléř, můžete si na službě zřídit samostatný účet navázaný na Vaši Peněženku, prostřednictvím něhož si budete moct objednat služby TOPování, TIP regionu a TIP makléře.

Pokud změníte své fakturační údaje či kontaktní osoby, dejte nám o tom prosím neprodleně vědět, ideálně do 8 kalendářních dnů od této změny.

Je možné službu Sreality.cz reklamovat?

Pokud nebudete se službou spokojeni, můžete konkrétní pochybení či nedostatek reklamovat, a to na e-mailu info@sreality.cz nebo dopisem doručeným do sídla společnosti Seznam.cz. Vaše požadavky můžete reklamovat do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jste zjistili nebo mohli zjistit konkrétní pochybení či nedostatek služby.

Pokud Vámi objednaný inzerát nezveřejníme nebo jej zveřejníme neúplně či chybně, pak reklamační lhůta plyne ode dne, kdy měl být inzerát zveřejněn či kdy byl zveřejněn v neúplné nebo chybné podobě.

Na vyřešení reklamace máme 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

Námitky vůči vystaveným fakturám - daňovým dokladům můžete uplatit písemně do 7 kalendářních dnů po doručení faktury - daňového dokladu.

Pokud bude služba Sreality.cz nefunkční méně než 6 hodin bez přerušení v průběhu kalendářního dne, nejedná se o důvod k reklamaci.

Ochrana osobních údajů

Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Pro účely užívání služby můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje nebo Vámi poskytnuté či zadané osobní údaje při užívání služby Sreality.cz (zejména adresné, popisné a fakturační údaje).

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro plnění smlouvy, na jejímž základě užíváte službu Sreality.cz, a jejíž smluvní stranou jste, jako subjekt osobních údajů.

V konkrétních případech můžeme zpracovávat osobní údaje dle konkrétního účelu pro ochranu svých oprávněných zájmů nebo třetích osob (např. zájem na bezpečném fungování služby) dle zákonných požadavků na zpracovávání osobních údajů.

Ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti nám udělujete souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech společnosti Seznam.cz, případně třetích subjektů, jejichž činnost je zaměřena na realitní zprostředkování, a to na Vámi poskytnuté e-mailové adresy.

Pokud jste předal či nám předáte osobní údaje jiných fyzických osob, jste povinni tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení v rozsahu zde uvedeném, a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě nám odpovídáte za způsobenou škodu.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti Seznam.cz, a to v příslušné sekci.

Co říct na závěr?

To, co neupravily tyto podmínky, je upraveno v Obchodních podmínkách pro umisťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, dostupných na https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/obchodni-podminky/, a dále příslušnou právní úpravou, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že Vám bude v souladu s těmito podmínkami pozastaveno nebo omezeno užívání služby Sreality.cz, poskytneme Vám nejpozději v okamžiku tohoto pozastavení a/nebo omezení odůvodnění našeho rozhodnutí. Odůvodnění Vám nebude poskytnuto zejména tehdy, pokud jste opakovaně porušili tyto podmínky.

Rozhodneme-li se Vám poskytování služby Sreality.cz v souladu s těmito podmínkami zcela ukončit a tyto podmínky vypovědět, poskytneme Vám odůvodnění takového rozhodnutí nejméně 30 dní před účinností rozhodnutí o ukončení poskytování služby Sreality.cz. Lhůtu uvedenou v předchozí větě nejsme povinni dodržet v případech, kdy opakovaně porušíte tyto podmínky a takové opakované porušení vede k ukončení poskytování služby Sreality.cz. Jakékoliv užití obsahu služby Sreality.cz, popř. její části, jiným způsobem než pro účely, k nimž je služba Sreality.cz určena, zejména jakékoliv šíření či zpracovávání obsahu služby Sreality.cz, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu služby Sreality.cz. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených na službě Sreality.cz pro osobní potřebu v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu společnosti Seznam.cz jsou zakázány.

Vznikne-li mezi námi spor související s poskytováním služby Sreality.cz, včetně případných stížností, které nemohly být vyřešeny pomocí interního systému pro vyřizování stížností, jsme pro účely dosažení dohody o mimosoudním řešení takového sporu oprávněni využít prostředků mediace. Mediátorem se pro účely tohoto odstavce podmínek určuje:

• Chronos consulting, s.r.o.,
IČO: 072 38 495,
sídlo: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1;

• JUDr. Martin Kartner,
evidenční číslo ČAK: 13398,
IČO: 714 46 885,
sídlo: Týn 639/1, 110 00 Praha 1.

Jsme oprávněni tyto podmínky a ceník služby Sreality.cz v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit. Změny Vám vždy oznámíme prostřednictvím zprávy zaslané na Váš e-mail, a to minimálně 15 dnů před účinností změny. Jestliže nebudete se změnami souhlasit, jste oprávněni takové změny odmítnout, tyto podmínky vypovědět a ukončit užívání služby Sreality.cz, písemně na adresu sídla společnosti Seznam.cz nebo e-mailem na: info@sreality.cz. Navrácení zůstatku Kreditu bude poté řešeno v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Užívání služby Sreality.cz v období od oznámení plánované změny podmínek nebo ceníku do okamžiku účinnosti změny se považuje za jednoznačné přijetí změny. Změna podmínek nebo ceníku je pro Vás účinná od okamžiku prvního užití služby Sreality.cz po oznámení příslušné změny. Pokud se ke změně podmínek nebo ceníku nijak nevyjádříte a službu budete nadále užívat i po účinnosti změny podmínek nebo ceníku, má se zato, že jste tím změnu podmínek nebo ceníku přijali.Pravidla inzerce Sreality.cz

1. Služba Sreality.cz a administrační rozhraní na Vašem učtu umožňuje samoobslužné vkládání, správu a zveřejňování inzerce nemovitostí. Před vstupem do Vašeho účtu je však nutné se na službě Sreality.cz přihlásit.

2. Inzerce nemovitostí je přijímána primárně v českém jazyce, s diakritikou, a musí být v souladu s platnými pravidly českého pravopisu.

3. Inzerce nemovitostí je dále přijímána v anglickém jazyce, který je obsahově srozumitelný anglicky mluvícím uživatelům a v souladu s pravidly britské angličtiny, a dále také v jazyce ruském, který je srozumitelný rusky mluvícím uživatelům v souladu s pravidly ruského jazyka.

4. Počet vložených inzerátů při jednorázové inzerci je limitován počtem 6 inzerátů na jeden účet na službě Sreality.cz, tzn. zveřejněných může být maximálně 6 inzerátů.

5. Na službě Sreality.cz nesmí být zveřejňovány odkazy na konkurenční realitní inzertní servery.

6. Zavazujete se zařazovat inzeráty do odpovídající rubriky dle typu a druhu nemovitosti a do 24 hodin aktualizovat inzeráty, dojde-li ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených.

7. Při zadávání inzerce se zavazujete respektovat a vyplňovat povinné položky, tj. kolonky a popis nemovitosti s tím, že v položce popis nemovitosti se nebudou opakovat ty údaje, které jsou předmětem kolonek. Zavazujete se tedy uvádět pouze ty údaje, které odpovídají předmětu kolonek a zařazovat odpovídající údaje o nabídkách do správných kolonek a míst k tomu určených a nezveřejňovat žádné kontaktní informace na osoby, firmy nebo webové stránky mimo tato místa, do popisu nemovitosti nebo mimo kolonky „Kontakt“. V kolonce „Kontakt“ jste povinni uvést jméno konkrétního makléře/fyzické osoby, který spravuje příslušný profil, prostřednictvím něhož je inzerce zadávána.

8. V inzerci se zavazujete uvádět pouze reálné a pravdivé informace, a to včetně finální ceny nemovitosti, včetně poplatků, případné zákonné sazby DPH, provize a fotodokumentace.

Je-li předmětem prezentované nabídky družstevní byt, musí být v kolonce cena uvedena cena jako součet všech souvisejících plateb. Nabídka musí dále obsahovat informaci o veškerých jednorázových či opakovaných platbách, jež se váží k předmětu takovéto nabídky, zejména výši akontace, anuity a plateb obdobné povahy souvisejících s předmětem nabídky (dále jen „Související platby“). V prezentované nabídce družstevního bytu je potřeba vždy uvést, zdali je možné převést družstevní byt (zpravidla po splacení anuity) do osobního vlastnictví či nikoli. Je-li převod družstevní bytu do osobního vlastnictví možný, uvedete v prezentované nabídce finální cenu družstevního bytu, kterou se rozumí souhrnná cena družstevního podílu včetně veškerých Souvisejících plateb (akontace + výše nesplacené anuity + případné další platby). Není-li převod do osobního vlastnictví možný, uvádí se v kolonce pro cenu cena za odkup družstevního podílu – akontace.

Do nabídky je nutné dodat vždy alespoň 3 různé fotografie nabízené nemovitosti. Do fotogalerie zadávejte na první pozici výhradně fotografii konkrétní nabízené nemovitosti, dočasné fotografie nejsou povoleny. Fotografie půdorysů, plánků a map jsou povoleny od druhé a další pozice. Fotodokumentace nesmí obsahovat logo společnosti místo samotné fotografie nemovitosti. Logo je povoleno pouze ve formě transparentního vodoznaku, který je součástí fotografie inzerované nabídky (tímto se nemyslí ilustrační fotografie). Fotodokumentace nesmí obsahovat jakékoliv rušivé textové popisky, uvedené se týká i zadaných plánků a vyobrazených půdorysů bytů s uvedenou textovou legendou. Nesmí také obsahovat jakékoliv kontakty, webové stránky, fotografie osob či reklamu.

Dále je nutné nemovitost zařadit do odpovídajícího typu, kategorie a podkategorie nemovitosti, která je v systému pro danou nemovitost stanovena a odpovídá skutečnosti.

V prezentované nabídce se uvádí vždy reálný stav nemovitosti odpovídající skutečnosti, tj.:

a) je-li předmětem prezentované nabídky nabídka výstavby nemovitosti, označíte stav takové nemovitosti vždy jako "projekt". V případě kategorie „domy“ pak volíte podkategorii "na klíč"; jiné typy nemovitostí zařadíte do příslušné podkategorie.
b) je-li předmětem prezentované nabídky nemovitost ve výstavbě (kdy stavba nemovitosti již započala) s plánovaným datem kolaudace v období, jež svou délkou přesahuje 1 rok ode dne vložení inzerátu do databáze serveru Sreality.cz, označíte stav takové nemovitosti jako " ve výstavbě";
c) je-li předmětem prezentované nabídky nemovitost s plánovaným datem kolaudace v období, jež svou délkou nepřesahuje 1 rok (včetně) ode dne vložení inzerátu do databáze serveru Sreality.cz, označíte stav takové nemovitosti jako "novostavba".

Je zakázáno vkládat či importovat do databáze identické nabídky nemovitostí s různou nebo spekulativní cenou či s drobnými odchylkami popisu a parametrů. Nesmíte zveřejnit nabídku nemovitostí, které sami nevlastníte, nebo nemovitostí, k jejichž nabízení nejste oprávněni na základě uzavřených zprostředkovatelských či podobných smluv s příslušnými vlastníky daných nemovitostí. Za obsah zadaných nabídek nemovitostí v rámci služby Sreality.cz odpovídáte výlučně Vy jako objednatel, společnost Seznam.cz, a.s., jako provozovatel internetového serveru Sreality.cz není povinna obsah zadávaných nabídek kontrolovat. Neodpovídáme tedy za obsah informací uložených v rámci zadávání nabídek nemovitostí na službě Sreality.cz, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9. Vyhrazujeme si právo kontroly inzerce a jejího obsahu v souladu s právními předpisy České republiky. V detailu nebo v textu inzerátu je vyloučeno:

o uveřejňovat fotografie, které jsou orámované, ilustrační nebo obsahující jakékoliv další zvýrazňující – rušivé prvky (např. reklamní plachty, polepené vozidlo, barevný text) nebo fotografie v nestandardním, členitém formátu a podobné,

o uveřejňovat zkopírované a neautorizované fotografie od jiných uživatelů systému,

o zobrazovat Vaše loga na místě pro samotnou fotografii nemovitosti,

o zveřejnění psaného textu velkými písmeny (tzv. verzálkami), kromě oficiálních názvů či zkratek,

o uvádění URL odkazů, či kontaktních údajů,

o používání superlativů a objektivně neposouditelných zmínek o kvalitě, např: „nejlepší služby poskytované…“,

o obchodní sdělení, reklama či zmínky o konkurenci,

o opakovaně zasílat totožné nabídky pod jinými ev. čísly,

o účelově měnit cenu nabídky či jinak přepisovat nabídky či jiné údaje.

Příklad – Jak (ne)inzerovat:Nejčastější chyby v inzerci:

a) Chybná rubrika/kategorie (pronájem v prodejích a naopak, domy zadané v nabídkách bytů, dražby zadané v prodejích, RD na klíč v novostavbách atd.).
b) Barevnými nápisy zvýrazněné fotografie, popisy ve fotografiích, nečitelné foto.
c) Nedodání min. počtu 3 fotografií, 3x stejná fotografie nebo pouze fotografie okolí.
d) Chybně zadaná užitná plocha, do které je započítána také plocha pozemku, např. v rubrice Domy/Chaty.
e) V popisu inzerátu jsou uvedeny www stránky společnosti či odkazy na jiné stránky.
f) Uvádění kontaktních údajů mimo vyznačené položky – telefonní údaje v popisu nabídky, poznámce k ceně apod.
g) Textace v popisu psané velkými písmeny – verzálkami (lze jen u oficiálních názvů a zkratek).
h) Rozdílné vlastnictví nabídky (zvoleno vlastnictví osobní, v popisu uvedeno družstevní a naopak)
i) Chybně zvolena cena za jednotku (zadání za m2 místo ceny za měsíc či za nemovitost, výsledná cena je poté nereálná.)
j) Texty zadané v jiném jazyce než je český, anglický či ruský. V kolonce pro český popis je uveden popis anglický atp.
k) Rozdílná adresa zadané nabídky (lokalita se neshoduje s adresou uvedenou v popisu nabídky)

10. Provozovatel je oprávněn Vám v případě porušení těchto podmínek pozastavit, omezit či zcela ukončit užívání služby Sreality.cz. Zejména jsou zakázány inzeráty obsahující spekulativní cenu, neautorizované fotografie, neobsahující min. 3 různé fotografie, identické (duplicitní) inzeráty s rozdílnou cenou od různých subjektů, inzeráty s nepřiměřenými hodnotami či s údaji, které jsou odlišné od údajů (včetně počtu zveřejněných inzerátů) prezentovaných samotným objednatelem služby na vlastních www stránkách, nebo existuje-li podezření z klamání spotřebitele či jiného jednání, jež by mohlo být v rozporu s dobrými mravy. V případě pochybností jsme oprávněni vyžádat si doložení dokumentů prokazujících oprávněnost inzerce na službě Sreality.cz.

11. Vyhrazujeme si právo omezit stránkování služby Sreality.cz, tak, že každý filtr při vyhledávání inzerátů na službě nebo zadání inzerátů bez nastavení filtru může jednotlivé inzeráty zobrazovat pouze do omezeného množství stránek.

12. Při exportu vybraného souboru z databáze na další místa na Internetu se může popis inzerátů zkrátit či upravit tak, aby odpovídal technické konfiguraci příjemce.

13. Vyhrazujeme si právo na přidání vodoznaku Sreality.cz do fotografií přikládaných k inzerátu.

14. Technickou podporu vám poskytujeme na info@sreality.cz či kontrola@sreality.cz

15. Jsme oprávněni kontrolovat, zda nedochází k zadávání nabídky nemovitostí duplicitně. Dle pevně stanovených kritérií a pravidel, která se aplikují na všechny inzeráty bez výjimky, porovnáváme inzeráty vkládané jedním inzerentem, a v případě, že bude nalezena shodná nabídka, jsme oprávněni nově zadávanou nabídku nezveřejnit. V tomto případě budete kontaktováni, abyste prokázali, že se nejedná o duplicitní nabídku. Zavazujete se publikovat pouze jeden inzerát jedné nabídky nemovitosti současně s výjimkou možnosti nabízet danou nemovitost, umožňuje-li to její charakter, ve dvou odlišných kategoriích (např. RD vs. chata) a nebo lze nemovitost nabízet variantně k prodeji i pronájmu. Účelem tohoto postupu je zamezení nahrávání totožných anebo velmi podobných nabídek jedním inzerentem. V případě, že budeme mít podezření na duplicitu, jsme oprávněni Vám předmětnou inzerci (tj. oba nebo více inzerátů, které budou vyhodnoceny jako duplicitní) pozastavit. Po prokázání ze strany objednatele, že se nejedná o duplicitu, bude inzerce znovu zprovozněna.

16. Při inzerci státního majetku mají před Pravidly inzerce přednost zákonná ustanovení, která upravují prodej státního majetku, zejména zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu a instrukce Ministerstva spravedlnosti 1258/2001-E o způsobech a podmínkách hospodaření s majetkem státu

17. Licenční ujednání k obsahu inzerátů:

Společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000, IČO 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 6493 vedenou Městským soudem v Praze je provozovatelem služby dostupné na internetové adrese (URL): https://www.sreality.cz. Prostřednictvím služby Sreality.cz je možné vkládat inzeráty nemovitostí, a to zejména informace týkající se konkrétní nemovitosti, fotografie nemovitosti a další data o nemovitosti, a to především za účelem jejich zobrazení na službě Sreality.cz. Za tento obsah se považují také veškerá data, která vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s užíváním služby Sreality.cz.

Společnost Seznam.cz, a.s. si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování obsahu na službě Sreality.cz, včetně způsobu jeho třídění a filtrování a tento způsob kdykoli změnit. Uživatel služby Sreality.cz poskytuje společnosti Seznam.cz, a.s. nevýhradní oprávnění k výkonu práva užívat obsah inzerátů nemovitostí, které vložil na službu Sreality.cz, zejména informace týkající se nemovitosti, fotografie nemovitosti a další data o nemovitosti všemi způsoby užití dle § 12 odst. 4 a 5 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), zejména, avšak nikoliv výlučně, právo tento obsah užívat a zobrazovat na službě Sreality.cz, jakož i dalších službách či odvozených mobilních aplikacích, jejichž prostřednictvím společnost Seznam.cz, a.s. poskytuje uživatelům služby či jim zpřístupňuje obsah, a to jak těch, které společnost Seznam.cz, a.s. provozuje, tak i těch, které v budoucnu provozovat začne, dále obsah užít za účelem propagace společnosti Seznam.cz, a.s. tento obsah upravit, zpracovat, přizpůsobit, vytvořit odvozené dílo, zařadit do jiného díla, obsah šířit, a to všemi způsoby šíření, samostatně i v rámci jiného díla. Uživatel poskytuje společnosti Seznam.cz, a.s. licenci jako územně a množstevně neomezenou, na celou dobu trvání autorských majetkových práv k obsahu. Licenci poskytuje uživatel společnosti Seznam.cz, a.s. bezúplatně. Společnost Seznam.cz, a.s. není povinna poskytnutou licenci využít. Společnost Seznam.cz, a.s. je oprávněna poskytnout licenci zcela nebo zčásti třetí osobě, a to jak podlicenčně, tak tato práva ve prospěch třetí osoby postoupit, a to vše bez jakéhokoliv omezení, úplatně i bezúplatně. Obsah inzerce nemovitostí tudíž může být užíván rovněž ze strany třetích osob. Licence trvá i v případě, že uživatel ukončí užívání služby Sreality.cz. V případě, že bude obsah uživatelem odebrán, nemá to vliv na poskytnutou licenci a provozovatel, jakož i třetí osoby, jsou oprávněny jej nadále užívat v souladu s licencí, může však být provozovatelem anonymizován.

Uživatel prohlašuje, že je oprávněn licenci ve výše uvedeném rozsahu společnosti Seznam.cz, a.s. poskytnout, je nositelem veškerých práv k obsahu inzerce nemovitostí, získal veškerá oprávnění k jeho užití a vypořádal veškeré nároky třetích osob, které s obsahem souvisejí. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení uživatele nahradí společnosti Seznam.cz, a.s. veškerou škodu i náklady vzniklé v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení uživatele. Uživatel je povinen vypořádat veškeré nároky třetích osob, které tyto třetí osoby uplatní k obsahu.

Uživatel je oprávněn vložit na službu Sreality.cz pouze takový obsah inzerce nemovitostí, který neporušuje práva třetích osob, zejména právo na ochranu osobních údajů, práva duševního vlastnictví vč. práv autorských, který dále neporušuje právní předpisy, či není v rozporu s etickými pravidly a dobrými mravy.

Za správnost obsahu inzerce nemovitostí nese odpovědnost výlučně uživatel.

Uživatel souhlasí s tím, že tyto podmínky a licence se vztahují na veškerý obsah inzerce nemovitostí vložený uživatelem do služby Sreality.cz či vzniklý v souvislosti s jejím užíváním, a to i takový, který byl uživatelem do služby Sreality.cz vložen či vznikl v souvislosti s jejím užíváním kdykoliv v minulosti.

Služba Sreality.cz, její veškerý obsah a jiné obsahové a technické prvky, které se službou Sreality.cz přímo souvisí, nebo jsou s ní jinak přímo provázány (dále „Databáze Sreality.cz“), představuje databázi ve smyslu příslušných ustanovení platných a účinných právních předpisů, zejména autorského zákona. Společnosti Seznam.cz, jakožto pořizovateli Databáze Sreality.cz, náleží k této databázi veškerá práva a povinnosti vyplývající pro společnost Seznam.cz, a.s. z platných a účinných právní předpisů. Do Databáze Sreality.cz je zakázáno jakkoli zasahovat v rozporu s těmito podmínkami a příslušnými právními předpisy, zejména Databázi Sreality.cz vytěžovat nebo zužitkovávat kvalitativně nebo kvantitativně obsah databáze nebo její část, činit tak systematicky či opakovaně, a porušovat oprávněné zájmy pořizovatele databáze