Zásady zpracování osobních údajů a Pravidla pro mazání obsahu na službě Sreality.cz Cenova mapa

Zásady zpracování osobních údajů a Pravidla pro mazání obsahu na službě na serveru Sreality.cz Cenova mapa

Společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 261 68 685, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00 (dále jen „Provozovatel”) je Provozovatelem služby Sreality - Cenová mapa dostupné z internetové adresy (URL) https://www.sreality.cz/cenova-mapa (dále jen „Cenová mapa“). Na Cenové mapě jsou zveřejněné informace o prodaných nemovitostech v anonymizované podobě.

Pokud návštěvník Cenové mapy, který je vlastníkem dané nemovitosti (dále jen „Vlastník“) vyhodnotí, že nechce, aby jeho nemovitost byla na Cenové mapě prezentovaná s fotografiemi nebo se spárovaným inzerátem, může využít možnosti “Nahlásit nepřesnost” v detailu záznamu na Cenové mapě.
Vlastník nebo zmocněný zástupce Vlastníka, který je k jednání za Vlastníka zmocněný (dále jen „Zástupce vlastníka“) poté zadá prostřednictvím formuláře údaje, které Provozovatel potřebuje k vyhodnocení oprávněnosti požadavku na výmaz fotografií či spárovaného inzerátu z Cenové mapy (dále jen „Požadavek na výmaz“).

Za účelem ověření totožnosti Vlastníka či Zástupce vlastníka při posuzování Požadavku na výmaz je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Vlastníka nebo Zástupce vlastníka. Jedná se zejména o adresné a popisné údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, adresa uživatele uvedená v katastru nemovitostí, rodné číslo v části před lomítkem, číslo jednotky a adresa jednotky v katastru nemovitostí, kopii občanského průkazu a další data) (dále jen „Osobní údaje“).

Vlastník či Zástupce vlastníka jsou povinni v kopii občanského průkazu (dále jen „Průkaz“) anonymizovat ty údaje, které Provozovatel pro vyhodnocení Požadavku na výmaz nepotřebuje. Jedná se zejména o: číslo Průkazu, kdo Průkaz vydal, datum vydání Průkazu, do kdy je Průkaz platný, pohlaví, místo narození, rodinný stav.

Provozovatel má právo Požadavek na výmaz vyhodnotit jako oprávněný, neoprávněný a nebo si od Vlastníka či Zástupce vlastníka vyžádat doplňující informace. Provozovatel při vyhodnocení Požadavku na výmaz může využít veřejné rejstříky.

Provozovatel informuje Vlastníka či Zástupce vlastníka na e-mailovou adresu, kterou Vlastník či Zástupce vlastníka při Požadavku na výmaz zadal (dále jen „E-mail vlastníka”), o stavu vyhodnocení Požadavku na výmaz, a to nejdéle do 5 pracovních dnů od přijetí Požadavku na výmaz (dále jen „Lhůta pro vyjádření“). Veškerá komunikace mezi Provozovatelem a Vlastníkem bude probíhat výhradně formou elektronické pošty a to ze strany Provozovatele na E-mail vlastníka. Ve Lhůtě pro vyjádření musí Provozovatel srozumitelně informovat Vlastníka či Zástupce vlastníka o tom, zda Požadavek na výmaz vyhodnotil jako oprávněný či neoprávněný, případně zda požaduje doplňující či upřesňující údaje.

Pokud ve Lhůtě pro vyjádření Provozovatel vyžádá od Vlastníka či Zástupce vlastníka doplňující či upřesňující údaje, poskytne Provozovatel Vlastníkovi či Zástupci vlastníka lhůtu 7 dní pro doplnění (dále jen „Dodatečná lhůta“) a o tomto Vlastníka či Zástupce vlastníka informuje na E-mail vlastníka.

Pokud Vlastník či Zástupce vlastníka v Dodatečné lhůtě nedoplní doplňující či upřesňující údaje, poskytne Provozovatel Vlastníkovi či Zástupci vlastníka lhůtu další lhůtu 7 dní pro doplnění (dále jen „Druhá dodatečná lhůta“) a o tomto Vlastníka či Zástupce vlastníka informuje na E-mail vlastníka.

Pokud Vlastník či Zástupce vlastníka v Dodatečné lhůtě a ani následně v Druhé dodatečné lhůtě lhůtě nedodá potřebné doplňující či upřesňující údaje, je Provozovatel oprávněn Požadavek na výmaz vyhodnotit jako neoprávněný.

Provozovatel po vyhodnocení Požadavku na výmaz smaže Průkaz a další dokumenty, které Vlastník či Zástupce vlastníka Provozovateli zašle. Toto Provozovatel provede bez ohledu na to, zda Požadavek na výmaz vyhodnotí jako oprávněný či neoprávněný.


Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje Vlastníka či Zástupce vlastníka budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem vyhodnocení Požadavku na výmaz.

Takové zpracování Osobních údajů je zákonné, jelikož Osobní údaje poskytuje Vlastník či Zástupce vlastníka vědomě, a to v rozsahu nezbytném pro ověření oprávněnosti Požadavku na výmaz, který podává Provozovateli Vlastník či Zástupce vlastníka.

Provozovatel postupuje při zpracování Osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, v platném znění, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Provozovatel garantuje Vlastníkovi či Zástupci vlastníka další práva dle článků 15 – 21 GDPR.

_____________________________

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.