Registrácia užívateľov

Zmluvné podmienky pre registráciu užívateľov služieb poskytovaných spoločnosťou Seznam.cz

1.    Úvod

Spoločnosť Seznam.cz, as, so sídlom na adrese Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ: 15000, IČO: 26168685, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 6493 (ďalej len „Prevádzkovateľ" ), je prevádzkovateľom alebo spoluprevádzkovateľom viacerých internetových serverov a mobilných aplikácií.

Tieto zmluvné podmienky pre registráciu užívateľov služieb poskytovaných Prevádzkovateľom (ďalej len „Podmienky“) sa uplatnia na všetky služby a mobilné aplikácie Prevádzkovateľa, ktoré Prevádzkovateľ prevádzkuje či prevádzkovať začne (ďalej len „Služby“).
 
Tieto zmluvné podmienky sa primerane uplatnia aj na prihlásenie a odhlásenie užívateľov prostredníctvom prihlasovacieho plug-inu Prevádzkovateľa umiestneného na službách tretích strán zaradených do partnerskej siete Prevádzkovateľa (tzv. prihlásenie cez Zoznam). Tieto zmluvné podmienky sa však nevzťahujú na registráciu, prihlásenie a odhlásenie zo služieb tretích strán ako takých.


2.    Popis Služieb

Tieto Podmienky upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Užívateľov Služieb Prevádzkovateľa pri registrácii, prihlásení a odhlásení, v rámci internetového rozhrania či mobilnej aplikácie. V rámci Podmienok nerozhoduje, či sa Užívateľ registroval cez internetové rozhranie alebo mobilnú aplikáciu.


3.    Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1.    Pre plné využitie Služieb si Užívateľ vytvorí užívateľský účet a ten používa za týchto stanovených Podmienok, ako aj za zvláštnych podmienok pre využitie jednotlivých Služieb.

3.2.    Užívateľský účet je tvorený Užívateľom zvoleným užívateľským menom, prístupovým heslom a profilovou fotografiou Užívateľa, pokiaľ bola zo strany Užívateľa nahraná. Užívateľské meno je Užívateľ povinný zadať v tvare e-mailovej adresy či telefónneho čísla.

3.3.    V rámci registrácie je Užívateľ povinný uviesť údaje vyžadované Prevádzkovateľom.
 
3.4.    V rámci užívateľského účtu je každému Užívateľovi vytvorený profil Užívateľa, ktorý obsahuje užívateľské meno a profilovú fotografiu Užívateľa, pokiaľ bola zo strany Užívateľa nahraná, pričom tieto údaje sú viditeľné pre všetkých užívateľov Služieb (ďalej len „Profil Užívateľa“). Profil Užívateľa ďalej obsahuje údaje o aktivite Užívateľa na jednotlivých Službách, avšak viditeľnosť týchto údajov pre všetkých užívateľov Služieb môže byť zo strany Užívateľa upravená, prípadne úplne skrytá prostredníctvom funkcie zmien a nastavení v príslušnej sekcii Profilu Užívateľa.
 
3.5.    V prípade, že Užívateľ zverejní v rámci Profilu Užívateľa či užívateľského účtu profilovú fotografiu či ďalšie fotografie, okamihom zverejnenia týchto fotografií udeľuje Prevádzkovateľovi nevýhradnú bezodplatnú licenciu na ich použitie na Službách, a to na dobu, počas ktorej Užívateľ tieto fotografie v rámci Profilu Užívateľa či užívateľského účtu používa, a na spôsoby použitia v súlade s určením Služieb a týmito Podmienkami.
 
3.6.   Užívateľ berie na vedomie, že zobrazenie fotografií podľa čl. 3.5. týchto Podmienok je použitím diela v zmysle zákona č. 121/2000 Zb., o autorskom práve, o právach súvisiacich s  autorským právom a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon), v znení neskorších predpisov, a môže podliehať súhlasu ich autora alebo inej oprávnenej osoby. Užívateľ preto prehlasuje, že je nositeľom všetkých práv k fotografiám zverejneným v Profile Užívateľa či užívateľskom účte v rozsahu zodpovedajúcom určeniu Služieb a týmto Podmienkam, a že žiadne práva tretej strany nebránia sprístupneniu týchto fotografií na Službách. Užívateľ ďalej prehlasuje, že sprístupnením týchto fotografií na Službách nebudú dotknuté žiadne práva tretích osôb, najmä (nie však výlučne) práva nositeľov autorských práv, práva na ochranu osobnosti, iné práva tretích osôb, ani nebudú porušené platné a účinné právne predpisy. Užívateľ zodpovedá Prevádzkovateľovi za všetku škodu spôsobenú nepravdivosťou ktoréhokoľvek vyhlásenia podľa tohto článku.
 
3.7.     Fotografie zverejnené v Profile Užívateľa či užívateľskom účte musia spĺňať nasledujúce pravidlá:
  • Nesmú porušovať platné a účinné právne predpisy ČR;
  • Nesmú zahrňovať erotický či sexuálne explicitný obsah;
  • nesmú vyvolávať mylný dojem o identite Užívateľa (napr. fotografie, ktorými sa Užívateľ mylne vydáva za slávnu osobnosť a pod.).
 

4.    Prihlásenie a odhlásenie Užívateľa

4.1.    Užívateľ sa prihlasuje do Služby prihlásením k užívateľskému účtu, t.j. zadaním užívateľského mena a prístupového hesla. Pokiaľ užívateľské meno zodpovedá telefónnemu číslu Užívateľa, pri prvom, príp. druhom prihlásení bude formou SMS správy Užívateľovi zaslané jednorazové prístupové heslo. Užívateľ berie na vedomie, že za zaslanie uvedenej SMS správy môžu byť Užívateľovi účtované poplatky operátora. Za úhradu týchto poplatkov Prevádzkovateľ nezodpovedá.

4.2.    Prihlásením je Užívateľovi umožnené využívanie jednotlivých Služieb, za podmienky, že Užívateľ akceptoval zmluvné podmienky príslušnej Služby. Užívateľský účet je použiteľný naprieč Službami, teda pri prechode medzi Službami je Užívateľ automaticky prihlásený a nie je potrebné opakovane zadávať prihlasovacie údaje. Z technických dôvodov je však možné, že jednotlivé Služby požiadajú už prihláseného Užívateľa o zvláštne prihlásenie či akceptáciu zvláštnych zmluvných podmienok.

4.3.    Pre odhlásenie zo Služby Užívateľ využíva odkaz „Odhlásiť“, príp. „Odhlásiť sa“ či iného obdobného odkazu na stránke Služby. Odhlásením z ktorejkoľvek Služby dochádza k odhláseniu Užívateľa zo všetkých Služieb a Užívateľovi je znemožnené Služby využívať spôsobom vyžadujúcim prihlásenie.

4.4.    Po odhlásení sa Užívateľ považuje za tzv. identifikovaného užívateľa, to znamená, že v rámci zariadenia a prehliadača, z ktorého sa Užívateľ prihlásil k Službe, môže byť Užívateľ naďalej identifikovaný napríklad svojím užívateľským menom, profilovým obrázkom (pokiaľ ho Užívateľ v rámci užívateľského profilu nahral) , prípadne iným údajom uvedeným Užívateľom pri registrácii či doplneným do užívateľského profilu, čo Užívateľovi po zadaní prístupového hesla umožňuje pohodlné opätovné prihlásenie k Službám. Na odstránenie identifikácie zo zariadenia Užívateľ využíva odkaz „Zabudnúť“, príp. „Zabudnúť používateľa“ či iný obdobný odkaz.


5.    Následky porušenia povinností Užívateľa

5.1.    Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať užívateľské účty, ktorých užívateľské meno vzbudzuje pohoršenie a/alebo je v rozpore s dobrými mravmi či verejným poriadkom či právami Prevádzkovateľa a/alebo tretích osôb, a to aj bez predchádzajúcej výzvy na nápravu a bez náhrady. Osobitné podmienky Služieb môžu stanoviť ďalšie oprávnenia na výmaz používateľských účtov.

5.2.     Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo vymazať užívateľské účty Užívateľov, ktorými sú porušované Podmienky a/alebo zmluvné podmienky jednotlivých Služieb a/alebo platné právne predpisy, dobré mravy, verejný poriadok či práva Prevádzkovateľa a/alebo tretích osôb.


6.    Spracovanie osobných údajov

6.1.   Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „nariadenie“) ), zákonom č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov, zákonom č. 111/2019 Zb., ktorým sa menia niektoré zákony s prijatím zákona o spracovaní osobných údajov, zákonom č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, zákonom č. 127/2005 Zb., o elektronických komunikáciách a ďalšími právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov.

6.2.   Na registráciu Užívateľa na Službách a na rozpoznanie prihláseného či identifikovaného Užívateľa je Prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje Užívateľa alebo osobné údaje poskytnuté či zadané Užívateľom pri registrácii a/alebo doplnené na akejkoľvek Službe Prevádzkovateľa. Užívateľ berie na vedomie, že na zaistenie bezpečnosti Užívateľov a ich dát je Prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje Užívateľa zadané či doplnené na akejkoľvek Službe naprieč všetkými Službami Prevádzkovateľa, a to z dôvodu kvalitnejšieho rozpoznania už prihláseného či identifikovaného Užívateľa.

6.3.   Takéto spracovanie osobných údajov je zákonné, pretože je nevyhnutné pri plnení zmluvy, na základe ktorej Prevádzkovateľ poskytuje registráciu na Službách, a ktorej zmluvnou stranou je Užívateľ ako subjekt osobných údajov.
 
6.4.    V konkrétnych prípadoch môže Prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje nad rámec čl. 6.2. a 6.3. Podmienok podľa konkrétneho účelu na ochranu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretích osôb (napr. záujem na bezpečnom fungovaní Služby) podľa zákonných požiadaviek na spracovávanie osobných údajov.

6.5.    Pokiaľ Užívateľ odovzdal či odovzdá Prevádzkovateľovi osobné údaje iných fyzických osôb, je Užívateľ povinný tieto fyzické osoby informovať o spracovaní osobných údajov a zaistiť tak zákonnosť spracovania osobných údajov. V opačnom prípade Užívateľ zodpovedá Prevádzkovateľovi za spôsobenú škodu.

6.6.    K odovzdaniu dát, ktoré môžu mať povahu osobných údajov, tretej osobe môže dôjsť v prípade, keď sa tak deje v súvislosti s prevádzkovaním Služieb a je tak stanovené zmluvou medzi Prevádzkovateľom a takouto treťou osobou.
6.7.   Podrobnejšie informácie o nakladaní s osobnými údajmi sú uvedené na internetových stránkach Prevádzkovateľa, a to v príslušnej sekcii.


7.    Záverečné ustanovenia

7.1.    Na poskytovanie Služieb sa ďalej použijú ich osobitné zmluvné podmienky. Ustanovenia zmluvných podmienok jednotlivých Služieb majú pred ustanoveniami týchto Podmienok prednosť.

7.2.    Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v primeranom rozsahu jednostranne tieto Podmienky zmeniť, najmä pri zmene legislatívy, technickej zmene Služieb alebo v prípade zmeny prevádzkových, organizačných či obchodných procesov u Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ oznámi zmenu Užívateľovi prostredníctvom rozhrania Služby minimálne 7 dní pred účinnosťou tejto zmeny. Užívateľ má právo odmietnuť zmenu Podmienok a v takom prípade zrušiť svoj užívateľský účet. Pokiaľ Užívateľ po účinnosti zmeny Podmienok aj naďalej  užíva svoj užívateľský účet, má sa za to, že tým prijíma zmenu Podmienok.


Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 12. 2021.