Původní licenční ujednání

Smluvní ujednání upravující užívání služeb poskytovaných společností Seznam.cz, a.s.

Následující text je "smluvním ujednáním", jehož odsouhlasením se
uživatel níže uvedených služeb ("dále jen "Uživatel" či "Uživatelé")
zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená (dále jen Smluvní ujednání).
V případě porušení Smluvních ujednání kterýmkoli Uživatelem níže
uvedených služeb může provozovatel níže uvedených služeb - obchodní
společnost Seznam.cz, a.s. (dále jen Provozovatel) uplatnit opatření
obsažená v těchto Smluvních ujednáních.

Tyto Smluvní ujednání upravují užívání následujících
internetových serverů Uživateli:

a) Email.seznam.cz dostupném na internetové adrese
   (URL) http://email.seznam.cz,

b) Sweb.cz dostupném na internetové adrese
   (URL) http://www.sweb.cz,

c) Lide.cz dostupném na internetové adrese
   (URL) http://www.lide.cz,

d) Sauto.cz dostupném na internetové adrese
   (URL) http://www.sauto.cz.

e) Sbazar.cz dostupném na internetové adrese
   (URL) http://www.sbazar.cz

f) Spoluzaci.cz dostupném na internetové adrese
   (URL) http://www.spoluzaci.cz

g)  SMS brána

h) Sreality.cz dostupném na internetové adrese
   (URL) http://www.sreality.cz.

i) Foto.mapy.cz dostupném na internetové adrese
   (URL) http://foto.mapy.cz

j) Firmy.cz dostupném na internetové adrese
   (URL) http://www.firmy.cz

k) Mixer.cz dostupném na internetové adrese
   (URL) http://www.mixer.cz

Část 1.
Pravidla užívání serveru Email.seznam.cz

1)
Server Email.seznam.cz (dále jen Služba Email) umožňuje
Uživateli používat jím zaregistrovanou adresu elektronické
pošty pro přijímání a zasílání elektronické pošty
(dále jen email), a to vše bezplatně. Uživateli je také
umožněno stahovat emaily také prostřednictvím pop3.

2) Uživatel mající zájem o zasílání a přijímání emailů
prostřednictvím Služby Email je povinen si v rámci
Služby Email vytvořit uživatelský účet. Vytvoření
uživatelského účtu spočívá v zadání jména požadované
emailové adresy (schránky), vyplnění příslušných
údajů a hesla, přečtení tohoto Smluvního
ujednání a stisknutí tlačítka "Souhlasím" umístěného
pod tímto Smluvním ujednáním.

Uživateli je také umožněn přístup k jeho emailové
schránce prostřednictvím mobilního telefonu
a to po stažení speciální aplikace do mobilního telefonu
za předpokladu, že daný mobilní telefon funkci
aplikace podporuje.

Stisknutím tlačítka "Souhlasím" Uživatel souhlasí
s následujícími podmínkami užití Služby Email:

a) Služba Email je poskytována zdarma,

b) Provozovatel nenese odpovědnost za:

    * případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou
      dostupnost Služby Email či emailové schránky
      (adresy),
    * případné nedoručení emailu či doručení emailu
      poškozeného,
    * případné neodeslání emailu či odeslání emailu
      poškozeného,
    * případný únik informací o Uživateli emailové
      schránky,
    * případnou ztrátu nebo poškození dat,
      jež Uživatel v emailové schránce vytvořil
      nebo uložil,
    * jakýkoliv jiný následek používání Služby Email.

c) používáním Služby Email se rozumí přihlášení se
do systému Služby Email (tj. zadáním jména emailové
adresy a hesla na internetové adrese, na které je
tato Služba Email dostupná viz výše) a/nebo vybírání
doručených a zasílání emailů k tomu určeným
komunikačním protokolem.

d) Provozovatel se zavazuje, že informace, které o
sobě Uživatel při vytvoření svého uživatelského účtu
(viz odst. 2. této části výše) uvedl, neposkytne
třetí osobě s výjimkou oficiálních žádostí Policie
ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání
daných informací dle zákona.

e) Provozovatel se zavazuje, že obsah emailových zpráv
(ať už přijatých, rozepsaných či odeslaných) neposkytne
jakékoli třetí osobě, nebude obsah zpráv editovat,
cenzurovat ani monitorovat, s výjimkou monitorování
počtu zpráv, které uživatel dostává a rozesílá a
dále systémového monitorování obsahu emailů
antispamovými a antivirovými programy, které zabraňují
přijímání spamových a zavirovaných emailů.
Tímto není dotčeno ustanovení písmena d) tohoto Smluvního
ujednání výše, které se vztahuje i na obsah
emailových zpráv.

f) Uživatel tímto ve smyslu zákona o některých službách
informační společnosti souhlasí s tím, že Provozovatel
bude oprávněn zasílat Uživateli Služby Email jakékoli
emailové zprávy, obsahující informace o novinkách,
které Služba Email nabízí, o novinkách, které nabízejí
ostatní služby provozované provozovatelem,
a o produktech třetích osob.

g) Uživatel tímto ve smyslu zákona o některých službách
informační společnosti souhlasí s tím, že Provozovatel
je oprávněn připojovat na závěr odesílaných
a/nebo přijímaných zpráv odkazy ve formě URL doprovázené
reklamními slogany (tzv. reklamní patička,
reklamní sdělení).

h) Provozovatel si vyhrazuje právo ze systému
Služby Email kdykoli bez náhrady vymazat jakýkoli
uživatelský účet:

    * který byl vytvořen uživatelem za účelem
      postoupení, ať už úplatného, či bezúplatného
      jinému Uživateli,
    * který je používán pro rozesílání hromadných
      nevyžádaných emailů (tzv. spamů),
    * který byl vytvořen, ale uživatel se do něj
      nepřihlásil déle než 1/2 roku (v tomto
      případě má Uživatel nárok kdykoli po dobu
      jednoho měsíce po zrušení schránky
      na získání doručených zpráv k datu zrušení
      emailové schránky,
    * který byl vytvořen, ale 14 dnů po vytvoření
      nebyl ani jednou použit
    * který slouží k protiprávní činnosti či
      činnosti, která je  v rozporu s obecně
      uznávanými etickými a morálními pravidly
      společnosti,
    * který byl vytvořen tak, aby zvolená emailová
      adresa budila pohoršení či byla v rozporu
      s obecně uznávanými etickými
      a morálními pravidly,
    * který byl vytvořen tak, že zvolená emailová
      adresa nemá souvislost se jménem Uživatele
      služby a budí dojem, že Uživatelem emailové
      adresy je jiný v rámci celosvětové počítačové
      sítě internet obecně známý Uživatel,
    * který byl vytvořen tak, že zvolená emailová
      adresa nemá souvislost se jménem právnické
      či fyzické osoby, která je Uživatelem,
      a budí dojem, že Uživatelem služby je jiná
      obecně známá právnická nebo fyzická osoba,
    * jehož Uživatel se pokusil přihlásit jako
      jiný Uživatel bez vědomí tohoto jiného
      Uživatele či se svým jednáním pokusil
      narušit stabilitu a chod Služby Email.

i) Uživatel je oprávněn svou emailovou schránku kdykoliv
bez náhrady zrušit, a to volbou funkce Zrušení schránky.


Část 2.
Pravidla užívání serveru Sweb.cz

1) Server Sweb.cz (dále jen Služba Sweb) slouží ke zřízení
a vytváření vlastních webových stránek
(dále jen Stránky), které jsou uloženy a zpřístupňovány z
technického zařízení Provozovatele.

2)Pouze však registrovaní a řádně autorizovaní uživatelé
se mohou aktivně účastnit a využívat služby Sweb.

3)Veškeré další podmínky upravující službu web
včetně informací o autorizaci jsou obsaženy
na Stránkách této služby.

4) Obsah veškerých Stránek zpřístupňovaných v rámci
celosvětové počítačové sítě internet prostřednictvím
Služby Sweb musí být v souladu s právním řádem České
republiky a nesmí ho porušovat. V rámci Služby Sweb
je proto zejména zakázáno publikovat Stránky
s pornografickým či erotickým obsahem a stránky,
jejichž obsah by byl v rozporu s Listinou základních
práv a svobod.

5) Je zakázána registrace několika Stránek jedním
Uživatelem, které by byly provázány odkazy za
účelem umělého zvýšení prostoru potřebného pro prezentaci.

6) Pokud Stránky poruší podmínky, uvedené
v bodech 2) a 4) této části ujednání výše, mohou
být Provozovatelem odstraněny bez náhrady.
Odstraněny budou i Stránky, které slouží pouze
pro ukládání datových a jiných souborů velkého objemu
nebo u nichž existuje důvodné podezření z porušení
autorských či jiných práv duševního vlastnictví.

7) Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za
případnou ztrátu souborů prezentace Stránek, vzniklou
technickými problémy. Zálohování všech prezentací,
uveřejněných v rámci Služby Sweb, není z technických
důvodů možné. Provozovatel zálohuje pouze data uložená
v rámci Uživateli placeného rozšíření kapacity
jejich Stránek.

8) Provozovatel Služby Sweb nenese žádnou
odpovědnost za obsah stránek publikovaných v
rámci Služby Sweb. Za obsah Stránek v rámci
Služby Web je po všech stránkách plně odpovědný
Uživatel, který tyto Stránky zřizuje (tj. jehož
registrační údaje se váží k dané Stránce). Tím není
dotčeno ustanovení o odstranění stránek při
nedodržení této části tohoto Smluvního ujednání.

9) Pro Službu Sweb platí přiměřeně ustanovení,
upravující Službu Email (viz výše).

Část 3.
1) Server Lide.cz (dále jen Služba Lidé) slouží k on-line seznamování Uživatelů, umožňuje vzájemnou konverzaci, prohlížení fotografií a profilů ostatních Uživatelů, atp.

2) Uživatel smí Službu Lidé používat pouze k aktivitám, které jsou v souladu s platným právním řádem České republiky a zejména nejsou v rozporu s Listinou základních práv a svobod.  Provozovatel je oprávněn kdykoli zamezit kterémukoli Uživateli přístup do Služby Lidé a odstranit kterékoli zprávy kteréhokoli Uživatele zanechané v rámci Služby Lidé v případě, že porušuje toto Smluvní ujednání.

3) Službu Lidé mohou používat registrovaní i neregistrovaní uživatelé (registrovaný uživatel je takový, který má zaregistrován přístup pro používání služeb, které provozuje Seznam.cz, a.s.)  Kontaktovat ostatní uživatele na službě může jen registrovaný uživatel, který na službu nahrál svojí fotografii, dále jen profilovou fotografii, která podléhá schválení provozovatelem služby a zároveň uvedl o sobě povinné informace: lokalitu, rok narození a sexuální orientaci. Uživatelé souhlasí s tím, že provozovatel služby bude uchovávat citlivé informace o sexuální orientaci registrovaného uživatele a tyto informace jsou veřejné ostatním uživatelům služby Lide.cz.

4) Uživatel je dále povinen řídit se pravidly uvedenými v nápovědě služby dostupné na adrese: http://napoveda.seznam.cz/lide/. Zejména publikování nevhodného obsahu (blíže specifikováno v nápovědě služby na adrese: http://napoveda.seznam.cz/cz/lide/lide-pravidla/ ) je vnímáno jako hrubé porušení pravidel s následkem zamezení přístupu do služby.

5) Každý Uživatel, který poskytuje Provozovateli svoje osobní údaje v rámci Služby Lidé, uděluje tímto Provozovateli svůj výslovný souhlas v souladu s ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, se zpracováním Uživatelem poskytnutých osobních údajů a citlivých osobních údajů.

Uživatel poskytuje Provozovateli osobní údaje za účelem provozování Služby Lidé. Uživatel souhlasí se skutečností, že Uživatelem poskytnuté osobní údaje budou v rámci Služby Lidé zveřejněny a zpřístupněny předem neomezenému okruhu osob. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Uživatel Provozovateli na dobu neurčitou a tento souhlas může být Uživatelem kdykoliv odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného do sídla Provozovatele.

Část 4.
Pravidla užívání serveru Sauto.cz

1) Server Sauto.cz (dále jen Služba Sauto) slouží ke
zprostředkování nabídky a poptávky po motorových vozidlech.
Toto Smluvní ujednání se ve vztahu ke Službě
Sauto týká pouze zasílání nabídky motorových vozidel.

2) Pro zadávání nabídky motorových vozidel a příslušenství
do Služby Sauto platí přiměřeně ustanovení, upravující
Službu Email, s tím, že před podáním jednotlivých inzerátů
jsou Uživatelé povinni se zaregistrovat, a to zadáním
jména svého uživatelského účtu (tedy uživatelského jména)
a přístupového hesla (viz. Služba Email). V případě,
že Uživatel není před tímto vstupem zaregistrován,
učiní tak při přihlášení do zadání inzerátu
do databáze Služby Sauto.

3) Veškeré další záležitosti Služby Sauto upravují
samostatné všeobecné podmínky Služby Sauto.


Část 5.
Pravidla pro užívání serveru Sbazar.cz

1) Server Sbazar.cz (dále jen Služba Sbazar) slouží
především k nabídce a prodeji zboží a/nebo služeb.

2) Služba Sbazar slouží především uživatelům registrovaným
pro služby v rámci tohoto Smluvního ujednání.
Pouze však registrovaní a řádně autorizovaní uživatelé
se mohou aktivně účastnit a využívat Služby Sbazar.

3) Veškeré další podmínky upravující Službu Sbazar jsou
obsaženy na úvodní stránce této služby.


Část 6.
Pravidla pro užívání serveru Spoluzaci.cz

1) Server Spoluzaci.cz (dále jen Služba Spolužáci)
je služba, která zprostředkuje setkávání spolužáků
z bývalých či současných škol a tříd,
a to formou registrovaných tříd.

2) Uživatel smí Službu Spolužáci používat pouze k
aktivitám, které jsou v souladu s platným právním
řádem České Republiky a zejména nejsou v rozporu s
Listinou základních práv a svobod.

3) Každý Uživatel, který poskytuje Provozovateli svoje
osobní údaje v rámci Služby Spolužáci,
uděluje tímto Provozovateli svůj výslovný souhlas
v souladu s ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění, se zpracováním Uživatelem
poskytnutých osobních údajů.
Uživatel poskytuje Provozovateli osobní údaje za účelem
provozování Služby Spolužáci. Uživatel souhlasí se
skutečností, že Uživatelem poskytnuté osobní údaje budou
v rámci Služby Spolužáci.cz zveřejněny a zpřístupněny
předem neomezenému okruhu osob.
Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Uživatel
Provozovateli na dobu neurčitou a tento souhlas může být
Uživatelem kdykoliv odvolán, a to formou doporučeného
dopisu adresovaného do sídla Provozovatele.
Uživatel, který poskytuje v rámci Služby Spolužáci
Provozovateli osobní údaje třetích osob, prohlašuje,
že je oprávněn takového osobní údaje třetích osob
Provozovateli poskytnout. Provozovatel nenese odpovědnost
za pravdivost a přesnost údajů zadávaných třetími osobami
a  zpřístupněných v rámci Služby Spolužáci.Část 7.
Pravidla pro užívání SMS brány

Služba SMS brána umožňuje majitelům emailových schránek
Služby Email využívat SMS bránu příslušející
ke Službě Email pro běžné použití bez omezení,
a to dle platného ceníku Služby Email.
Běžným použitím se pro účely těchto Smluvních ujednání
rozumí zasílání PŘIMĚŘENÉHO počtu SMS zpráv
do českých GSM sítí.
Uživatel nesmí SMS bránu serveru využívat pro rozesílání
hromadných reklamních zpráv, nadměrných notifikací apod.
SMS bránu serveru je zakázáno používat pro jakékoliv
jiné dávkové rozesílání zpráv.

Všechny shora uvedené činnosti v rozporu s těmito
podmínkami, jež současně také mohou mít za následek
(byť případné) ohrožení funkčnosti SMS brány,
budou ze strany Provozovatele posuzovány jako nedodržení
těchto Smluvních ujednání a Provozovatel je oprávněn
uživatele v takovéto jeho činnosti omezit.
Takovéto omezení spočívá zejména v zamezení dobití kreditu
či odepření služby. Na takovouto činnost upozorní
Provozovatel Uživatele formou emailové zprávy.
Provozovatel si vyhrazuje možnost omezení takovéto
činnosti Uživatele okamžitě s tím, že Uživatelem vložený
kredit bude Uživateli vrácen zpět, a to ve lhůtě 1 měsíce
ode dne takovéhoto nedodržení Smluvních ujednání.

Dobití a využívání kreditu pro službu SMS brány se řídí
podmínkami služby Peněženka společnosti Seznam.cz, a.s.
Kredit za dodržení stanovených podmínek může být
Uživatelem dobit v rozmezí minimální částky 100,-- Kč
až 10.000,-- Kč s tím, že Provozovateli bude poskytnut
zjednodušený daňový doklad o takovéto úhradě.


Část 8.

Pravidla  pro užívání serveru Sreality.cz

1) Server Sreality.cz (dále jen Služba Sreality) slouží
ke zprostředkování nabídky a poptávky nemovitosti k
prodeji či pronájmu . Toto Smluvní ujednání se ve vztahu
ke Službě Sreality týká pouze zasílání nabídky nemovitostí.

2) Pro zadávání nabídky nemovitostí do Služby Sreality
platí přiměřeně ustanovení, upravující Službu Email,
s tím, že před podáním jednotlivých inzerátů jsou
Uživatelé povinni se zaregistrovat, a to zadáním
jména svého uživatelského účtu (tedy uživatelského jména)
a přístupového hesla (viz. Služba Email). V případě,
že Uživatel není před tímto vstupem zaregistrován,
učiní tak při přihlášení do zadání inzerátu do databáze
Služby Sreality .

3) Veškeré další záležitosti Služby Sreality upravují
samostatné všeobecné podmínky Služby Sreality.
Část 9.
Pravidla pro užívání serveru Foto.mapy.cz
1) Server Foto.mapy.cz (dále jen Služba Fotomapy) slouží
ke zřízení a vytváření vlastních georeferencovaných
fotogalerií (dále jen Fotogalerie), které jsou uloženy
a zpřístupňovány z technického zařízení Provozovatele.

2) Pouze však registrovaní a řádně autorizovaní uživatelé
se mohou aktivně účastnit a využívat Služby Fotomapy.

3) Veškeré další podmínky a pravidla upravující
Službu Fotomapy včetně informací o autorizaci jsou
obsaženy na stránkách této Služby.

4) Obsah veškerých Fotogalerií zpřístupňovaných v rámci
celosvětové počítačové sítě internet prostřednictvím
Služby Fotomapy musí být v souladu s právním řádem České
republiky a nesmí ho porušovat. V rámci Služby Fotomapy
je proto zejména zakázáno publikovat Fotogalerie
s pornografickým či erotickým obsahem a stránky,
jejichž obsah by byl v rozporu s Listinou základních
práv a svobod a osobnostními právy či právy
duševního vlastnictví.

5) Je zakázána registrace několika účtů na Službě Fotomapy
jedním Uživatelem, za účelem zvýšení prostoru
pro Fotogalerie.

6) Pokud uživatel Služby Fotomapy poruší podmínky, uvedené
v bodech 1), 2), 4) této části ujednání výše, může
být Provozovatelem obsah Fotogalerie odstraněn bez náhrady.
Odstraněny budou i Fotogalerie, které slouží pouze
pro ukládání datových a jiných souborů velkého objemu
nebo u nichž existuje důvodné podezření z porušení
autorských či jiných práv duševního vlastnictví.

7) Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za
případnou ztrátu souborů Fotogalerie ani dalších dat,
vzniklou technickými problémy nebo administrativním
zásahem Provozovatele, jakož ani za možnou škodu takovýmto
způsobem vzniklou.

8) Provozovatel Služby Fotomapy v souladu
s § 5 zákona č. 480/2004 Sb, nenese žádnou odpovědnost
za chování a činnost svých Uživatelů a obsah Fotogalerií
publikovaných v rámci Služby Fotomapy. Za obsah
Fotogalerií v rámci Služby Fotomapy je po všech stránkách
plně odpovědný Uživatel, který tyto Fotogalerie zřizuje
(tj. jehož registrační údaje se váží k dané Fotogalerii).
Tím není dotčeno ustanovení o odstranění Fotogalerií při
nedodržení této části tohoto Smluvního ujednání.

9) Pro Službu Fotomapy platí přiměřeně ustanovení,
upravující Službu Email (viz výše).

Část 10.
Pravidla pro užívání serveru Firmy.cz
1) Server Firmy.cz (dále jen Služba Firmy.cz) slouží
především k fulltextovému či katalogovému vyhledávání
a prezentaci podnikajících i nepodnikajících subjektů
(dále jen „ Subjekty“). Mezi další služby poskytované
na Službě Firmy.cz patří zejména procházení nabídek,
zadávání nabídek, prezentace subjektů a využití systému
poptávky. Subjekty je možné přímo kontaktovat, a to
odesláním vyplněného formuláře

2) Využívání některých služeb poskytovaných na Službě
Firmy.cz může být podmíněno registrací Uživatele, a to
zadáním jména uživatelského účtu Uživatele (tedy zadáním
uživatelského jména) a přístupového hesla (viz. Služba Email).

3) Veškeré další podmínky a pravidla, jimž podléhá užívání
Služby Firmy.cz jsou dostupné z následující internetové adresy:
(URL): http://napoveda.seznam.cz/cz/pravidla-pro-firemni-zapisy.html.

Část 11.
Pravidla pro užívání serveru Mixer.cz
1) Server Mixer.cz (dále jen Služba Mixer.cz) slouží k
zobrazování audiovizuálních děl – videoklipů v předem nadefinovaných seznamech a jednom speciálního seznamu, který mohou Uživatelé editovat po přihlášení (tedy zadáním uživatelského jména) a přístupového hesla (viz. Služba Email).

2) Využívání služeb poskytované Službou Mixer.cz je povoleno výhradně pro osobní potřebu a jakákoliv veřejná produkce je vyloučena.


Závěrečná ustanovení
1) Uživatel bere na vědomí, že zřízením svého uživatelského
účtu v rámci serverů Seznamu Email má právo využívat
veškeré výše zmíněné služby (tj. Služba Email, Služba Sweb,
Služba Lidé, Služba Spráce, Služba Sauto, Služba Sbazar,
Služba Spolužáci, Služba SMS Brána, Služba Sreality.cz).

2) Uživatelský účet je tvořen uživatelským jménem
(ve tvaru zvoleném uživatelem, a to:
jméno@seznam.cz/email.cz či post.cz u již existujících
uživatelů) a zvoleným přístupovým heslem. Provozovatel si
vyhrazuje právo zrušit jednotlivé uživatelské účty
u jednotlivých služeb Provozovatele u těch uživatelů,
kteří se do systému serverů jednotlivých služeb
Provozovatele nepřihlásili po dobu delší než 6 měsíců
ode dne posledního přihlášení (s tím, že v případě,
že se uživatel pod svým uživatelským jménem nepřihlásil
po dobu delší než 6 měsíců do žádné ze
služeb Provozovatele, pak bude takovýto uživatelský účet
po uplynutí následujících 3 měsíců zcela vymazán,
a bude tak uvolněn k registraci jiným uživatelem),
či takové uživatelské účty uživatelů, jejichž jednáním
dochází k porušování těchto Smluvních ujednání
jakož i souvisejících smluvních podmínek pro jednotlivé
služby Provozovatele, či platných právních předpisů,
jakož i dobrých mravů (s tím, že v takovém případě
je Provozovatel oprávněn uživatelský účet zrušit
s okamžitou platností).

3) V případě, je-li Uživatelem zveřejněným obsahem
či součástí veřejně dodávaného obsahu Uživatele autorské
dílo, Uživatel souhlasí s jeho šířením prostřednictvím
sítě Internet. Veškeré šíření autorských děl Uživateli
podléhá souhlasu jejich autorů a nedostatek takovéhoto
souhlasu je porušením těchto Smluvních ujednání.
Poskytovatel si vyhrazuje odpovědnost za překročení
takovýchto práv Uživateli v rozporu s těmito
Smluvními ujednáními.

4) Uživatel souhlasí s možností použití obsahu shora
uvedených služeb taktéž v mobilních aplikacích.

5) Provozovatel nenese odpovědnost za škody,
které Uživateli vzniknou, pokud Uživatel nebude včas
informován o případných jakýchkoliv změnách kterékoliv
z výše zmíněných služeb pouze proto, že nevyužívá jedné
z nich.

6) Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto
Smluvního ujednání, změnu užití kterékoliv z výše zmíněných služeb,
a to i bez předchozího upozornění.