Všeobecné obchodní podmínky pro vkládání jednorázové inzerce do databáze serveru Sreality.cz

                                                                                                                                                           
(dále jen "Podmínky") 
 
 
1. Obecná ustanovení  
 
1. Společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ 150 00, Praha 5, IČO 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 6493 (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem internetového serveru Sreality.cz (dále také jen „Server“), dostupného na adrese (URL) http://www.sreality.cz (dále také jen „Služba“).  
 
2. Provozovatel poskytuje třetím osobám přístup k uživatelskému rozhraní Služby (dále jen „Servisní stránky“), který slouží pro vložení a editaci jednotlivých inzerátů a dalších dat z oblasti nabídky a poptávky nemovitostí.  
 
3. Objednatelem placené inzerce na Službě (dále jen „Objednatel“) je fyzická osoba, která je oprávněnou osobou s nemovitostí nakládat způsobem, jak prezentuje na stránkách Služby, a která: 
 
  • si jednorázově  objednává přístup do Servisních stránek, aby si zadala jednotlivou řádkovou inzerci na stránkách Služby (služba dále také označována jako „Jednorázová inzerce“) 
  • při vstupu do služby uvede své platné telefonní číslo, e-mail, jméno a příjmení 
 
4. Služba podléhá dle rozhodnutí Provozovatele úhradě, a to dle Ceníku služeb umístěného na adrese (URL) https://napoveda.seznam.cz/cz/sreality/pravidla-sreality/cenik-sluzeb/
 
5. Objednatel souhlasí, že jím zveřejňovaná inzerce prostřednictvím Služby je zpřístupněna všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet, a to prostřednictvím Serveru, jakož i jiných určených internetových serverů Provozovatele či jeho smluvních partnerů. Objednatel dále souhlasí s oprávněním Provozovatele poskytovat nezměněný obsah inzerce nebo jeho část třetí straně k další veřejné prezentaci nebo statistickému zpracování.  
 
2. Jednorázová inzerce 
 
1. Přístup do Servisních stránek je umožněn na základě Jednorázové inzerce ke Službě. Jednorázová inzerce, na základě níž dojde k zveřejnění inzerce, podléhá úhradě dle Ceníku služeb.  
 
2. Službu lze hradit toliko prostřednictvím platebního nástroje Peněženka, která je dostupná na internetové adrese (URL): https://klient.seznam.cz  (dále jen „Peněženka“). 
 
3. Objednatel je dále povinen mít aktivní Peněženku s dostatečným kreditem v tzv. 
kapse Sreality tak, aby mohl službu Jednorázové inzerce využívat. 
 
4. K přihlášení ke Službě slouží e-mail registrovaný pro službu Peněženka (dále jen „e-mail Peněženky“). Pod tímto e-mailem Peněženky Objednatel podává inzerát na internetové adrese (URL) https://admin.sreality.cz/advert/edit-basic. E-mail Peněženky je zároveň kontaktním e-mailem Objednatele. 
 
5. Platba se z Peněženky Objednatele strhává 1x denně zpětně dle platného Ceníku Provozovatele. 
 
6. Objednatel je povinen prokázat, že je oprávněným vlastníkem nemovitosti, kterou sám nabízí na stránkách Služby, a to aktuálním výpisem z katastru nemovitostí příslušné nemovitosti. Není-li objednatel vlastníkem nemovitosti, je povinen nezpochybnitelně a hodnověrně prokázat Provozovateli, že je oprávněn nemovitostí nakládat způsobem, jak nabízí na stránkách Služby.  
 
7. Objednatel se zavazuje dodržovat Etický kodex služby Sreality.cz dostupném na internetové adrese (URL) 
 
 
3. Práva a povinnosti smluvních stran  
 
1. Pro přístup k Servisním stránkám slouží e-mail Peněženky. Objednatel není oprávněn tyto údaje zpřístupnit třetím osobám či se pokoušet o neoprávněný přístup a neoprávněnou manipulaci s daty na Službě. V případě takovéhoto jednání Objednatele je Objednatel plně odpovědný za případné zneužití Servisních stránek a/nebo za zneužití svého uživatelského jména a/nebo hesla.  
 
2. Veškerá data zadává Objednatel do Servisních stránek na vlastní účet a náklady v souladu s pokyny Provozovatele (zejména s „Pravidly inzerce“) a s nastavenou technickou konfigurací. Objednatel nesmí zejména ohrozit technickou funkčnost Servisních stránek.  
 
3. Objednatel je oprávněn v rámci Služby zveřejňovat, upravovat a jinak editovat pouze vlastní nabídku nemovitosti, tj. nemovitosti, kterou sám vlastní. Objednatel není především oprávněn jakýmkoliv způsobem vydávat za svou jinou nabídku nemovitosti, které prezentuje v rámci Služby jiný Objednatel, aniž by mu byl dán souhlas. Objednatel není oprávněn pouze zprostředkovávat inzerci na Službě třetím osobám. Objednatel je dále povinen předložit na výzvu Provozovatele prokazatelné doložení oprávněnosti inzerce na Službě dle tohoto odstavce Podmínek. Provozovatel si vyhrazuje výlučně sám posoudit, zda Objednatel prokazatelně doložil oprávněnost inzerce. Bez prokazatelného doložení oprávněnosti inzerce nebo v případě porušení jakékoli další povinnosti stanovené v tomto bodu podmínek, si Provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od Podmínek. 
 
4. Objednatel se zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky či které poškozují práva a oprávněné zájmy třetích osob. Dále se zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Objednatelem zadaných dat prostřednictvím Služby, a případné nároky, jež Provozovateli vzniknou z titulu takovéhoto jednání třetích osob v příčinné souvislosti s jednáním Objednatele, odškodní.  
 
5. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat jakékoliv údaje či odmítnout jejich zveřejnění, pokud:  
 
  • jsou v rozporu s právním řádem České republiky,  
  • jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek, či poškozují práva a oprávněné zájmy třetích osob, 
  • svým obsahem odporují zájmům Provozovatele či jsou v rozporu s těmito Podmínkami či níže uvedenými Pravidly inzerce.  
 
6.    Provozovatel není povinen archivovat inzerci v Servisních stránkách.  
 
7.   Objednatel je oprávněn svůj inzerát jednou denně „topovat“. Topováním se rozumí jeho posun na první pozici v seznamu inzerátů, které se uživateli zobrazí při vyhledávání. Jedná se o doplňkovou službu. V jednom dni může být každý jednotlivý inzerát topován pouze jednou. Objednatel je oprávněn si libovolně volit denní dobu, ve kterou bude svůj inzerát topovat, tyto mohou být topovány i postupně. Všichni Objednatelé mají stejné právo na topování svých inzerátů. Jelikož Provozovatel dává Objednatelům možnost topovat své inzeráty kdykoli během dne, není Provozovatel schopen jednotlivým Objednatelům zaručit určitou minimální dobu, po kterou bude topovaný inzerát na prvním místě v zobrazování. Provozovatel si dále vyhrazuje právo bez dalšího odstoupit od Podmínek, pokud Objednatel poruší podmínky služby topování. 
 
8. Objednatel stvrzením těchto Podmínek souhlasí s tím, že je Provozovatel oprávněn zasílat Objednateli informační materiály týkající se provozu Služby nebo služeb souvisejících, jakož i o produktech třetích osob. 
 
 
4. Finanční podmínky  
 
1. Objednatel je povinen hradit kredit do Peněženky. Pro dobití kreditu v Peněžence platí pravidla Peněženky, jež jsou dostupná z internetové adresy (URL) http://klient.seznam.cz. V případě nedostatečného kreditu přestane být inzerát zobrazován, to do okamžiku dobití potřebného kreditu v Peněžence.  
 
2. Jednotlivý inzerát je Provozovatelem vyúčtován a úhrada za něj automaticky odečítána zpětně za předchozí den z předem nabité Peněženky. Dnem je myšlen časový úsek od 00:00 do 24:00 hod., tj. cena za inzerát je hrazena nejpozději k 24:00 hod. předchozího dne. 
 
3. Provozovatel je oprávněn nezveřejnit inzerci Objednatele v případě neúplně uhrazených plateb či při nemožnosti identifikace platby (neuvedení variabilního symbolu či povinného specifického symbolu pro platby na dobití kreditu v Peněžence). Provozovatel je oprávněn k pozastavení či odmítnutí objednávky v případě, že eviduje dlužné částky Objednatele po splatnosti i na jiných službách či produktech poskytovaných Provozovatelem.  
 
4. Topování podléhá zpoplatnění dle platného Ceníku služeb a je hrazeno z předem nabitého kreditu Peněženky. Platba za topování bude součástí stržené částky za denní inzerci. Počet topovaných inzerátů bude viditelný v detailní statistice plateb Objednatele v Servisních stránkách.  
 
5. Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu cen Služby. Tyto změny budou zveřejněny v administraci služby na (URL) https://napoveda.seznam.cz/cz/sreality/pravidla-sreality/cenik-sluzeb/ alespoň 14 dnů před jejich účinností. V případě, nebude-li Objednatel souhlasit se změnou ceny, je oprávněn službu nadále nevyužívat. Dalším využíváním služby poté, vejdou-li změny ceny v účinnost, se má za to, že Objednatel se změnou ceny souhlasí. V případě změn produktového portfolia, k němuž si Provozovatel vyhrazuje právo, je však povinen Objednateli vrátit již přijaté úhrady za nerealizované služby na základě opravného daňového dokladu, případně nabídnout adekvátní protiplnění.  
 
5. Reklamace  
 
1. V případě pochybení na straně Provozovatele je Objednatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu. Objednatel je povinen reklamaci učinit písemně e-mailem na info@sreality.cz, faxem nebo doporučeně dopisem na kontaktní údaje Provozovatele dostupné z internetové adresy (URL) https://napoveda.seznam.cz/cz/sreality/kontakty-sreality-cz/
 
2. Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dní ode dne, kdy Objednatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení Provozovatele. V případě neuveřejnění anebo chybného uveřejnění inzerátu je reklamační lhůta 14 dní ode dne, kdy byl anebo měl být inzerát uveřejněn. Lhůta pro vyřešení reklamace ze strany Provozovatele je 30 dní ode dne jejího řádného uplatnění. 
 
3. Pochybením na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost Služby, a to po dobu delší než 6 hodin bez přerušení v průběhu kalendářního dne.  
 
4. Za pochybení na straně Provozovatele se nepovažují zejména výkyvy v návštěvnosti jednotlivých serverů Provozovatele. 
 
5. V případě, že Provozovatel danou reklamaci uzná jako oprávněnou, zavazuje se následně na její hodnotu vystavit opravný daňový doklad, a to ke dni uznání reklamace a opravný daňový doklad vypořádat dle dohody smluvních stran, tzn. vyplatit nebo započítat na úhradu jiného plnění. 
 
6. Námitky vůči vystaveným fakturám – daňovým dokladům, které by měly za následek omezení práva na vznik pohledávky Provozovatele vůči Objednateli, je povinen Objednatel uplatnit u Provozovatele písemně, a to do 7 dnů po doručení faktury – daňového dokladu.  
 
 
6. Závěrečná ustanovení 
 
1. Otázky těmito Podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami pro umisťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a. s. a umístěnými na adrese (URL) http://onas.seznam.cz/cz/reklama/obchodni-podminky/, a příslušnou právní úpravou, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 
 
2. Inzerce Objednatele podléhá pravidlům inzerce, které jsou umístěné na internetové adrese (URL): https://napoveda.seznam.cz/cz/sreality/pravidla-sreality/pravidla-inzerce-sreality/
 
3. Jakékoliv užití obsahu Serveru, popř. jeho částí, Objednatelem jiným způsobem než pro účely, k nimž je Server určen, zejména jakékoliv šíření obsahu Služby, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Služby. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených v Serveru pro osobní potřebu v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou zakázány.  
 
4. V případech, kdy je Objednatel ve vztahu k Provozovateli spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Objednatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech může také Objednatel, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
5. Dojde-li ke změně jakýchkoliv fakturačních údajů a kontaktních osob u Objednatele, je Objednatel povinen o tom Provozovatele neprodleně informovat, a to nejpozději do 8 dní od této změny.  
 
6. Veškeré písemnosti zasílané poštou se považují za doručené 5. dnem po jejich prokazatelném odeslání, a to i v případě, že druhá strana odmítla písemnost převzít, nebo v případě, že zásilka byla uložena na poště a druhá strana si zásilku nevyzvedla.  
 
7. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto Podmínky i bez předchozího souhlasu Objednatele, a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění na stránkách Služby. Takovým zveřejněním vstoupí nové znění Podmínek v účinnost, pokud není v Podmínkách stanoveno datum pozdější. Upozornění na skutečnost, že došlo ke změně Podmínek, bude na Serveru zveřejněno nejméně po dobu čtrnácti kalendářních dní ode dne, kdy nové znění Podmínek vstoupí v  účinnost. V případě, že Objednatel nesouhlasí s novou úpravou Podmínek, může svůj Přístup ke Službě písemně vypovědět, a v tomto případě mu náleží vrácení nevyčerpané části kreditu z Peněženky. Provozovatel následně na nevyčerpanou část kreditu ke dni doručení písemné výpovědi vystaví opravný daňový doklad, který bude ze strany Provozovatele do 14 dnů od vystavení proplacen.  
 
 
 
Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 12.4. 2016