Seznam Premium

Podmínky služby Seznam Premium

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem služby Seznam Premium (dále „Služba“) je společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem: Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ: 15000, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6493 (dále „Provozovatel“).
 2. Poskytování a užívání Služby se řídí těmito Podmínkami služby Seznam Premium (dále „Podmínky“) a platnými a účinnými právními předpisy České republiky.
 3. Prostřednictvím Služby:
  1. získá uživatel možnost, aby se mu v rámci přehrávače videoobsahu zobrazovaného na službách Provozovatele nezobrazovala videoreklama;
  2. bude uživateli přidělen status „Premium člen“ viditelný v podobě zlaté korunky umístěné u profilu uživatele.

II. Cena a užívání Služby

 1. Cena Služby je pro konkrétní typ Služby uvedena v rámci rozhraní, kterým uživatel Službu objednává a její aktuální výše je uživateli dostupná také v rámci Účtu Seznam.cz.
 2. Službu lze objednat formou předplatného s automatickým prodlužováním (dále „Předplatné“). Ke dni spuštění Služby je možné využít pouze roční předplatné. Provozovatel může v budoucnu do nabídky zařadit také další typy předplatného (měsíční, čtvrtletní či půlroční). Konkrétní varianty Předplatného budou uživateli dostupné v rámci rozhraní, kterým uživatel Službu objednává nebo v rámci Účtu Seznam.cz.
 3. Předplatné je aktivní od okamžiku, kdy uživatel Službu objedná a zároveň jí i zaplatí a končí uplynutím objednané doby.
 4. Službu je možné začít využívat po přihlášení uživatele do účtu Seznam.cz, který si uživatel může založit na https://registrace.seznam.cz/ (dále „Účet Seznam.cz“). Z tohoto důvodu je žádoucí, aby se uživatel po zaplacení Předplatného co nejdříve přihlásil do Účtu Seznam.cz.
 5. Platbu za užívání Služby lze provést následovně:
  1. v rámci internetového prohlížeče, který uživatele přesměruje na platební bránu Provozovatele;
  2. v rámci vybraných mobilních Aplikací Provozovatele prostřednictvím platebního nástroje společnosti Apple či Google.
 6. Po uplynutí Předplatného dochází k jeho automatickému prodloužení o stejné období, na které bylo Předplatné objednáno, a to i opakovaně. Uživatel odsouhlasením těchto Podmínek projevuje svůj souhlas s automatickým prodlužováním a úhradami Předplatného.
 7. Pokud uživatel pro platbu Předplatného využil Účet Seznam.cz, tedy variantu článku II. odst. 5, písm. a) Podmínek, je Předplatné možné zrušit kdykoli v rámci Účtu Seznam.cz, a to nejpozději 24 hodin před jeho automatickým prodloužením. Pokud uživatel pro platbu Předplatného využil způsob dle článku II. odst. 5, písm. b) Podmínek, je Předplatné možné zrušit přímo v rámci nastavení systému iOS nebo Android na jeho koncovém zařízení, a to za podmínek tam uvedených.
 8. Pokud uživatel ukončí užívání Služby před uplynutím období, na které bylo Předplatné zakoupeno, platí, že uživatel je oprávněn užívat Službu do konce předplaceného období a Provozovatel uhrazené Předplatné nevrací.

Příklad:

 • uživatel objedná a zaplatí Službu dne 15. ledna 2021 v čase 20:00;
 • Předplatné je aktivní do 19:59 dne 15. ledna 2022;
 • zrušit automatické prodloužení předplatného lze nejpozději do 19:59 dne 14. ledna 2022;
 • automatické prodloužení Předplatného a odečtení příslušné částky proběhne mezi 20:00 dne 14. ledna 2022 a 19:59 dne 15. ledna 2022.
 1. Po provedení platby Předplatného a v rámci každého prodloužení Předplatného bude uživateli na jeho e-mailovou adresu zasláno potvrzení o provedené platbě, jehož součástí budou také informace o možnosti stažení daňového dokladu, případně zjednodušeného daňového dokladu. V případě platby realizované dle článku II. odst. 5, písm. b) Podmínek je zasílaní daňových dokladů závislé na konkrétním nastavení uživatele.
 2. Provozovatel je oprávněn neposkytnout Službu, pokud nebylo uhrazeno Předplatné.
 3. Provozovatel neodpovídá za dostupnost platebních metod na všech platformách a zařízeních. Odpovědnost za průběh transakcí nese výhradně poskytovatel platebních služeb. Dostupnost jednotlivých platebních metod se může lišit podle typu zařízení a platformy, ze které uživatel k platební metodě přistupuje.

III. Podmínky užívání Služby

 1. Účet Služby není možné převést na jinou osobu či na jiný účet.
 2. Služba není určena osobám mladším 15 let.
 3. Užívání Služby není geograficky omezeno.
 4. Provozovatel garantuje funkčnost Služby v rozsahu 99,8 %. Provozovatel je současně oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit poskytování Služby z důvodu plánované a předem oznámené hardwarové či softwarové údržby infrastruktury. V takovém případě uživateli nevzniká nárok na náhradu poměrné části Předplatného.
 5. Provozovatel:
  1. neodpovídá za nefunkčnost Služby či za její výpadek, pokud jsou tyto skutečnosti způsobeny hardwarovým či softwarovým vybavením uživatele či kvalitou jeho internetového připojení;
  2. neodpovídá za nefunkčnost Služby či za její výpadek, pokud jsou tyto skutečnosti způsobeny výpadkem či poruchou veřejné sítě elektronických komunikací umožňujících připojení k internetu;
  3. neodpovídá uživateli Služby za škodu či újmu způsobenou neposkytnutím či nefunkčností Služby, případně způsobenou internetovým útokem typu: trojský kůň, malware, spyware, adware, phishing apod.
 6. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit poskytování Služby. Pokud se tak stane před uplynutím období, na které si uživatel zaplatil Předplatné, bude mu vrácena poměrná část Předplatného podle doby, po kterou nebude Služba v aktuálním období poskytována. Tím není dotčeno ustanovení těchto Podmínek o předem oznámeném omezení poskytování Služby.
 7. Za videoreklamu ve smyslu článku I. odst. 3, písm. a) Podmínek se nepovažuje selfpromo obsahu Provozovatele a subjektů spadajících do skupiny Provozovatele.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Spory vzniklé při poskytování a užívání Služby budou rozhodovat české soudy. V případě, že je uživatel spotřebitelem, je oprávněn pro účely řešení těchto sporů kontaktovat Českou obchodní inspekci.
 2. Služba poskytovaná podle těchto Podmínek nesmí být užívána pro účely podnikání.
 3. Vyplněním údajů, objednáním Služby kliknutím na příslušné tlačítko v rozhraní a uhrazením Předplatného ze strany uživatele dochází k uzavření úplatné smlouvy o poskytování Služby uzavřené na dobu neurčitou, kterou lze ukončit způsoby uvedenými v těchto Podmínkách. Uživatel s tímto způsobem uzavření smlouvy (tj. za užití komunikačních prostředků na dálku) souhlasí. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Pokud uživatel, který je spotřebitelem, pro platbu Předplatného využil způsob dle článku II. odst. 5, písm. a) Podmínek, může od smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit, a to způsobem, který je uveden v článku II. odst. 7 Podmínek, tedy prostřednictvím Účtu Seznam.cz. V tomto případě bude Uživateli vrácena celá částka jím zaplaceného Předplatného. Pokud uživatel, který je spotřebitelem, pro platbu Předplatného využil způsob dle článku II. odst. 5, písm. b) Podmínek, může od smlouvy odstoupit, a to způsobem, který je uveden v článku II. odst. 7 Podmínek, tedy za podmínek stanovených poskytovatelem použité platební metody. Uživatel bude do 14 dnů od okamžiku zrušení informován o podmínkách vrácení uhrazeného Předplatného. Pokud spotřebitel zakoupí Předplatné opakovaně a zároveň již využil možnosti od smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit, možnosti na další odstoupení se vzdává. Pokud Provozovatel uživateli umožní v rámci speciální časově omezené akce objednání prvního Předplatného za symbolickou cenu 1,- Kč, pak uživatel s ohledem na digitální charakter Služby a její čerpání právo odstoupit od smlouvy nemá. Pokud uživatel v době 14 dnů od uzavření smlouvy dle těchto Podmínek požádá o deaktivaci či zrušení Účtu Seznam.cz, nemá v případě odstoupení od smlouvy dle těchto Podmínek již nárok na vrácení uhrazeného Předplatného na dané předplacené období.
 4. Provozovatel je oprávněn Podmínky a Předplatné v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit. Změny uživateli oznámí prostřednictvím zprávy zaslané na e-mail uživatele, a to minimálně 15 dnů před účinností změny. Uživatel je oprávněn změny odmítnout a ukončit užívání Služby nastavením v rámci Účtu Seznam.cz nebo, pokud uživatel pro platbu Předplatného využil způsob dle článku II. odst. 5, písm. b) Podmínek, způsobem, který uživateli nabízí poskytovatel platební metody. V případě ukončení Služby bude její užívání ukončeno v souladu s článkem II. odst. 6 Podmínek a uživatel bude oprávněn užívat Službu do konce uhrazené doby Předplatného. Pokud se uživatel nijak nevyjádří či bude uživatel Službu nadále užívat, má se za to, že změnu Podmínek či Předplatného akceptoval.
 5. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 2. 2021.