Seznam Diskuze


Smluvní podmínky služby Seznam Diskuze

Úvod
1.1. Společnost Seznam.cz, a. s., se sídlem na adrese Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ:
15000, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 6493 (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem služby Seznam Diskuse (dále jen „Služba“).

Popis služby Seznam Diskuse
2.1. Služba umožňuje Uživatelům zveřejňovat názory k danému tématu (v rámci článku nebo videa),
reagovat na názory ostatních Uživatelů, hodnotit názory ostatních Uživatelů (dále též „komentář“).
Služba dále umožňuje přiřadit samonosný příspěvek Uživatele (tj. příspěvek, který není vázaný
k žádnému článku nebo videu) v rámci profilu Uživatele (tzv. veřejnému profilu), to vše za níže
uvedených podmínek (dále jen „Podmínky“).
Komentář a samonosný příspěvek se dále společně označují jako „příspěvek“. Služba dále umožňuje Uživateli zveřejněný příspěvek upravit nebo opravit (dále též „verze“), pokud se touto opravou nebo úpravou zásadním způsobem nemění vyznění původního příspěvku, přičemž na Službě jsou veřejně dostupné všechny verze příspěvku (tj. původní i opravená nebo upravená verze příspěvku, pokud jsou verze příspěvku v souladu s těmito Podmínkami).

Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů
3.1. Využívat Službu mohou Uživatelé, kteří si zřídili účet u Provozovatele, v rámci kterého mají
zadané jméno a příjmení a ověřené telefonní číslo. V souladu s těmito Podmínkami mohou být
Uživateli také inzerující podnikatelé či subjekty registrovaní a užívající účet na službě Firmy.cz, na
které se tyto Podmínky vztahují přiměřeně.
3.2. Služba je Provozovatelem Uživatelům poskytována bezplatně.
3.3. Uživatel není oprávněn do svých příspěvků zahrnovat reklamní sdělení.
3.4. Uživatel odpovídá za to, že obsahem příspěvků a/nebo fotografiemi či jinými soubory
zveřejněnými v rámci příspěvků Uživatele a/nebo profilu Uživatele nebudou dotčena práva třetích
osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Uživatele neodpovídá. Uživatel odpovídá
za veškerou újmu způsobenou porušením tohoto ustanovení.
3.5. V případě, že Uživatel zveřejní v rámci svých příspěvků a/nebo profilu Uživatele fotografie, texty,
videa nebo jiné výsledky tvůrčí duševní činnosti (dále jen „Obsah“), okamžikem zveřejnění tohoto
Obsahu v příspěvku a/nebo profilu Uživatele uděluje Provozovateli nevýhradní bezúplatné oprávnění a svolení k užití Obsahu Uživatele (licenci) na Službě a/nebo dalších službách, které Provozovatel provozuje nebo provozovat začne anebo na službách subjektů majetkově propojených s Provozovatelem, a to jak vcelku, tak jeho libovolných částí, a to vše bez územního, množstevního, technologického nebo jiného omezení, po dobu užití na Službě, a to všemi známými způsoby užití. Uživatel bere na vědomí, že zobrazení Obsahu je užitím díla ve smyslu zákona
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a může podléhat souhlasu jeho
autora nebo jiné oprávněné osoby. Uživatel proto prohlašuje, že je nositelem veškerých práv k
Obsahu zveřejněnému v příspěvcích a/nebo v profilu Uživatele v rozsahu odpovídajícímu určení
Služby a těmto Podmínkám, a že žádná práva třetí strany nebrání zpřístupnění tohoto Obsahu na
Službě. Uživatel dále prohlašuje, že zpřístupněním tohoto Obsahu na Službě nebudou dotčena žádná
práva třetích osob, zejména (nikoliv však výlučně) práva nositelů autorských práv, práva na ochranu
osobnosti, jiná práva třetích osob, ani nebudou porušeny platné a účinné právní předpisy. Uživatel
odpovídá Provozovateli za veškerou škodu způsobenou nepravdivostí kteréhokoliv prohlášení podle
tohoto odstavce.
3.6. Za obsah příspěvků zveřejněných na Službě a/nebo na profilu Uživatele odpovídá Uživatel.
Uživatel je povinen zajistit, aby obsah příspěvků a/nebo jeho aktivity v rámci Služby byly v souladu s
Podmínkami, Pravidly služby Seznam Diskuse uvedenými v Příloze č. 1 těchto Podmínek (dále jen
„Pravidla“), právním řádem České republiky a aby nenarušovaly dobré mravy a/nebo veřejný pořádek. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah příspěvků Uživatelů a aktivity Uživatelů v rámci Služby.
3.7. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit příspěvky (a to jejich veškeré verze) Uživatele a/nebo zamezit dočasně nebo trvale Uživateli přístup na Službu (včetně vkládání příspěvku na profil Uživatele), pokud příspěvky (verze příspěvků), zprávy a/nebo aktivity Uživatele v rámci Služby nejsou v souladu s těmito Podmínkami, Pravidly, právním řádem České republiky, narušují dobré mravy a/nebo veřejný pořádek, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že pokud jakákoli verze příspěvku není v souladu s bodem 3.6 těchto Podmínek, Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit v takovém případě všechny verze příspěvku (tj. i takové, které jsou v souladu s bodem 3.6 těchto Podmínek) a/nebo zamezit dočasně nebo trvale Uživateli přístup na Službu.
3.8. Přestože Provozovatel používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti,
bezchybného provozu a zabezpečení systému Služby. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za
přerušení Služby v důsledku technických problémů.
3.9. Provozovatel není odpovědný za případnou ztrátu dat umístěných v systému Služby.
3.10. Provozovatel je oprávněn odstranit příspěvky Uživatelů, kteří po dobu delší než 12 měsíců
nevyužili Službu poskytovanou Provozovatelem, a to bez náhrady.
3.11. Služba je přístupná pouze Uživatelům od 15 let věku.
3.12. Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat zobrazování takové profilové fotografie Uživatele, která
jakýmkoliv způsobem porušuje zákony a jiné právní předpisy ČR, odporuje dobrým mravům nebo jde
o fotografii, která není ze strany Uživatele užívána v souladu s autorským právem. Provozovatel si
vyhrazuje právo zamezit Uživateli přístup na Službu, pokud bude profilovou fotografii opakovaně
využívat v rozporu s pravidly uvedenými v tomto bodě Podmínek.
3.13. Uživatel je povinen vystupovat na Službě pod svým pravým jménem a příjmením, nikoliv pod
uživatelským jménem. Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit Uživateli přístup na Službu, pokud
bude ve svém účtu uvádět evidentně nepravdivé informace o svém jméně a příjmení. Provozovatel
zároveň umožňuje inzerujícím podnikatelům či subjektům registrovaným na službě Firmy.cz využívat
Službu prostřednictvím uživatelských účtů, které mají nastavené pro správu a editaci firemního profilu
v administračním rozhraní služby Firmy.cz. V takovém případě má daný inzerující podnikatel či subjekt
možnost vystupovat na Službě pod názvem firmy, který zadal ve svém firemním profilu.
3.14. Ve vybraných případech dle uvážení Provozovatele (např. když se jméno a příjmení Uživatele
shoduje se jménem a příjmením slavné osobnosti, pokud má Provozovatel podezření, že Uživatel
vystupuje pod falešnou identitou, z bezpečnostních důvodů apod.) si Provozovatel vyhrazuje právo
požádat Uživatele o identifikaci jeho totožnosti prostřednictvím služby BankID či formou zaslání
naskenované kopie dokladu totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz apod.) s anonymizovanými
osobními údaji kromě jména a příjmení Uživatele (pozn. anonymizace všech osobních údajů kromě
jména a příjmení je povinností Uživatele!). Pokud Uživatel tímto způsobem neprokáže své pravé
jméno a příjmení, vyhrazuje si Provozovatel právo zamezit Uživateli přístup na Službu, přičemž
veřejný profil Uživatele na Službě bude rovněž znepřístupněn ostatním Uživatelům.
3.15. Uživatel obdrží e-mailovou notifikaci na adresu uvedenou v uživatelském účtu v případě
odstranění příspěvku Uživatele a/nebo zamezení přístupu Uživatele na Službu dle rozhodnutí
Provozovatele v souladu s těmito Podmínkami.
3.16. Uživatel obdrží e-mailovou notifikaci na adresu uvedenou v uživatelském účtu, notifikaci
prostřednictvím medailonku v uživatelském účtu či tzv. push notifikaci na mobilním zařízení rovněž v
případě reakce na příspěvek Uživatele jiným Uživatelem (odpověď na příspěvek). Zasílání těchto
notifikací si Uživatel může kdykoliv vypnout v nastavení Služby nebo v nastavení uživatelského účtu.
3.17. Uživatel bere na vědomí, že aktivita Uživatelů a jejich příspěvků v rámci Služby je hodnocena
pomocí automatického algoritmu, přičemž toto hodnocení ovlivňuje, jak jsou příspěvky jednotlivých
Uživatelů seřazeny v příslušné diskusi v rámci Služby.
3.18. Za účelem zvýšené viditelnosti v rámci Služby mohou být Uživatelé s vysokým hodnocením ve
smyslu předchozího odstavce požádáni o ověření jejich identity, a to postupem specifikovaným v
emailu zaslaném na adresu uvedenou v uživatelském účtu. Toto ověření identity ze strany Uživatele
není povinné, avšak v případě, že k ověření identity Uživatele nedojde, může mít tato skutečnost vliv
na viditelnost příspěvků Uživatele v příslušné diskusi v rámci Služby.
3.19. Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo zpřístupňovat některé funkcionality v rámci Služby
pouze Uživatelům, kteří ověřili svou identitu, a to prostřednictvím jedné z dostupných možností
ověření identity Uživatele uvedených u konkrétní funkcionality na Službě.
3.20.Provozovatel si vyhrazuje právo omezit množství fotografií a/nebo videí, které Uživatel v rámci
Služby a/nebo profilu Uživatele vkládá. Omezení se mohou vztahovat zejména k velikosti fotografie,
délce videa, přičemž podporovány mohou být pouze určité formáty.
3.21. Provozovatel sděluje, že pro účely provozu Služby využívá, nikoli však výlučně, nástroje tzv. umělé inteligence (tzv. AI - artificial intelligence) a vyhrazuje si právo takové nástroje do provozu Služby zapojit.
3.22. Provozovatel si vyhrazuje právo na Službě uvést, že informace v příspěvku jsou sporné (ve
smyslu věrohodnosti, faktičnosti nebo jiným způsobem) a označit spornost příspěvku.

Zpracování osobních údajů
4.1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen
„nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým
se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,
a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
4.2. Pro účely užívání Služby Uživatelem a pro rozpoznání přihlášeného či identifikovaného Uživatele
na ostatních službách Provozovatele je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele
nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při registraci a/nebo doplněné na jakékoliv službě
Provozovatele. Uživatel bere na vědomí, že pro zajištění bezpečnosti Uživatelů a jejich dat je
Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele zadané či doplněné na jakékoliv službě
napříč všemi službami Provozovatele, a to z důvodu kvalitnějšího rozpoznání již přihlášeného či
identifikovaného Uživatele.
4.3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro plnění těchto Podmínek,
na jejichž základě Uživatel, jako subjekt osobních údajů, užívá Službu.
4.4. Uživatel bere na vědomí, že ostatním Uživatelům Služby budou zobrazovány údaje o jeho jménu
a příjmení, údaje o aktivitě Uživatele na Službě (reakce a hodnocení příspěvků ostatních Uživatelů
formou komentářů či emotikonů apod.), fotografie Uživatele, veškeré příspěvky Uživatele k jednotlivým
článkům a články, které Uživatel označil tlačítkem „Líbí se“, přičemž tyto údaje budou ostatním
Uživatelům rovněž dostupné v profilu Uživatele.
4.5. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 4.3. a 4.4.
těchto Podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele
nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.
4.6. Uživatel tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,
uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a
produktech Provozovatele, a to na Uživatelem poskytnuté e-mailové adresy.
4.7. Pokud Uživatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Uživatel
povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V
opačném případě Uživatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.
4.8. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách
Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Závěrečná ustanovení
5.1. Na Službu a její provoz se podpůrně použijí Smluvní podmínky pro registraci uživatelů služeb
poskytovaných společností Seznam.cz dostupné na internetové adrese
(URL): https://napoveda.seznam.cz/cz/podminky-registrace/.
5.2. V případě jakýchkoliv problémů, dotazů či připomínek spojených se Službou se může Uživatel
obrátit na Provozovatele prostřednictvím kontaktního odkazu umístěného pod příslušnou diskusí nebo prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy diskuze@firma.seznam.cz, popř. tel: https://o.seznam.cz/kontakty/.
5.3. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit,
zejména při změně legislativy, technické změně Služby či služeb souvisejících se Službou či v případě
změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí
změnu Uživateli prostřednictvím rozhraní Služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Uživatel
má právo odmítnout změnu Podmínek a z toho důvodu ukončit užívání Služby. Pokud Uživatel užívá
po účinnosti změny Podmínek Službu i nadále, má se zato, že tím přijímá změnu Podmínek.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 16. 1. 2024.

Příloha č. 1
V rámci služby Seznam Diskuze je zakázáno:
• uveřejňovat příspěvky (v jakékoli verzi), které jakýmkoliv způsobem porušují zákony a/nebo jiné právní předpisy ČR;
• urážet, pomlouvat či vyhrožovat komukoli násilím;
• podněcovat nenávist k jednotlivcům nebo skupinám obyvatel, zejména na základě národnostní,
rasové nebo náboženské příslušnosti;
• vyjadřovat se vulgárně nebo obscénně, včetně vytečkovaných (vyhvězdičkovaných) výrazů či
vulgarit opisem;
• uveřejňovat neveřejné údaje o identitě ostatních diskutujících (např. telefon, zaměstnání);
• uveřejňovat osobní údaje jiných fyzických osob, k jejichž uveřejnění nezískal od těchto osob souhlas
v souladu s bodem 4.7. Podmínek;
• vydávat se za jinou osobu;
• používat profilovou fotografii, která jakýmkoliv způsobem porušuje zákony a jiné právní předpisy ČR, odporuje dobrým mravům nebo jde fotografii, která není ze strany Uživatele užívána v souladu s
autorským právem;
• vystupovat na Službě pod falešnou identitou (nepravým jménem a příjmením);
• opakovaně vkládat stejné příspěvky (tzv. tapetování);
• užívat nadměrné množství znaků, jako jsou např. vykřičníky a otazníky či nadměrné množství
emotikonů;
• zveřejňovat příspěvky psané zcela, nebo z větší části verzálkami (velkými písmeny);
• zneužívat diskuse k šíření reklamy a/nebo spamu;
• vkládat příspěvky, které záměrně odvádějí pozornost od tématu článku;
• šířit konspirační narativy a/nebo dezinformace;
• vkládat příspěvky, které by mohly naplňovat skutkovou podstatu trestného činu;
• vkládat odkazy na stránky porušující právní řád ČR a/nebo odkazy na weby se sporným či
konspiračním obsahem, které jsou například vedeny na seznamu NFNZ či
iniciativ Nelež a Konspiratori.sk, přičemž není dovoleno ani vkládat převzaté texty z těchto stránek;
• komentovat činnost administrace Služby a urážet či jinak napadat editory Služby.