Seznam Diskuze

Smluvní podmínky služby Seznam Diskuse
 
 1. Úvod
1.1    Společnost Seznam.cz, a. s., se sídlem na adrese Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ: 15000, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493 (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem služby Seznam Diskuse (dále jen „Služba“).
 
 1. Popis služby Seznam Diskuse
2.1.    Služba umožňuje Uživatelům zveřejňovat názory k danému tématu (v rámci článku nebo videa), reagovat na názory ostatních Uživatelů a hodnotit názory ostatních Uživatelů, to vše za níže uvedených podmínek (dále jen „Podmínky“).
 
 1. Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů
3.1.    Využívat Službu mohou Uživatelé, kteří si zřídili účet u Provozovatele, v rámci kterého mají zadané jméno a příjmení a ověřené telefonní číslo.
3.2.    Služba je Provozovatelem Uživatelům poskytována bezplatně.
3.3.    Uživatel není oprávněn do svých příspěvků zahrnovat reklamní sdělení.
3.4.    Uživatel odpovídá za to, že obsahem příspěvků a/nebo fotografiemi či jinými soubory zveřejněnými v rámci příspěvků Uživatele a/nebo profilu Uživatele nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Uživatele neodpovídá.
3.5.    V případě, že Uživatel zveřejní v rámci svých příspěvků a/nebo profilu Uživatele fotografie, texty nebo jiné výsledky vlastní tvůrčí duševní činnosti, okamžikem zveřejnění tohoto obsahu v příspěvku a/nebo profilu Uživatele uděluje Provozovateli nevýhradní bezúplatnou licenci k užití fotografií, textů a jiných výsledků vlastní tvůrčí duševní činnosti, a to na dobu jejich zveřejnění na Službě a ke způsobům užití v souladu s určením Služby a těmito Podmínkami.
3.6.    Za obsah příspěvků zveřejněných na Službě odpovídá Uživatel. Uživatel je povinen zajistit, aby obsah příspěvků a jeho aktivity v rámci Služby byly v souladu s Podmínkami, Pravidly služby Seznam Diskuse uvedenými v Příloze č. 1 těchto Podmínek (dále jen „Pravidla“), právním řádem České republiky a aby nenarušovaly dobré mravy a/nebo veřejný pořádek. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah příspěvků Uživatelů a aktivity Uživatelů v rámci Služby.
3.7.    Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit příspěvky Uživatele a/nebo zamezit Uživateli přístup na Službu, pokud příspěvky, zprávy a/nebo aktivity Uživatele v rámci Služby nejsou v souladu s těmito Podmínkami, Pravidly, právním řádem České republiky, narušují dobré mravy a/nebo veřejný pořádek, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
3.8.    Přestože Provozovatel používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Služby. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení Služby v důsledku technických problémů.
3.9.    Provozovatel není odpovědný za případnou ztrátu dat umístěných v systému Služby.
3.10.  Provozovatel je oprávněn odstranit příspěvky Uživatelů, kteří po dobu delší než 12 měsíců nevyužili Službu poskytovanou Provozovatelem, a to bez náhrady.
3.11.  Služba je přístupná pouze Uživatelům od 15 let věku.
3.12.  Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat zobrazování takové profilové fotografie Uživatele, která jakýmkoliv způsobem porušuje zákony a jiné právní předpisy ČR, odporuje dobrým mravům nebo jde o fotografii, která není ze strany Uživatele užívána v souladu s autorským právem. Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit Uživateli přístup na Službu, pokud bude profilovou fotografii opakovaně využívat v rozporu s pravidly uvedenými v tomto bodě Podmínek.
3. 13. Uživatel je povinen vystupovat na Službě pod svým pravým jménem a příjmením, nikoliv pod uživatelským jménem. Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit Uživateli přístup na Službu, pokud bude ve svém účtu uvádět evidentně nepravdivé informace o svém jméně a příjmení.
3. 14. Uživatel obdrží e-mailovou notifikaci na adresu uvedenou v uživatelském účtu v případě odstranění příspěvku Uživatele a/nebo zamezení přístupu Uživatele na Službu dle rozhodnutí Provozovatele v souladu s těmito Podmínkami.
3. 15. Uživatel obdrží e-mailovou notifikaci na adresu uvedenou v uživatelském účtu rovněž v případě reakce na příspěvek Uživatele jiným Uživatelem (odpověď na příspěvek). Zasílání těchto notifikací si Uživatel může kdykoliv vypnout dle instrukcí v zaslané e-mailové notifikaci.
 
 1. Zpracování osobních údajů
4.1.   Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
4.2.   Pro účely užívání Služby Uživatelem je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při užívání Služby (zejména adresné a popisné údaje).
4.3.   Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro plnění těchto Podmínek, na jejichž základě Uživatel, jako subjekt osobních údajů, užívá Službu.
4.4.   Uživatel bere na vědomí, že ostatním Uživatelům Služby budou zobrazovány údaje o jeho jménu a příjmení a dále fotografie Uživatele.
4.5.   V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 4.3. a 4.4. těchto Podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.
4.6.   Uživatel tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech Provozovatele, a to na Uživatelem poskytnuté e-mailové adresy.
4.7.   Pokud Uživatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Uživatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.
4.8.   Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.
 
 1. Závěrečná ustanovení
5.1.    Na Službu a její provoz se podpůrně použijí Smluvní podmínky pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Seznam.cz dostupné na internetové adrese (URL): https://napoveda.seznam.cz/cz/podminky-registrace/.
5.2.    Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Služby či služeb souvisejících se Službou či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Uživateli prostřednictvím rozhraní Služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Uživatel má právo odmítnout změnu Podmínek a z toho důvodu ukončit užívání Služby. Pokud Uživatel užívá po účinnosti změny Podmínek Službu i nadále, má se zato, že tím přijímá změnu Podmínek.
 
Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 3. 2020.
 
 
Příloha č. 1
 
V rámci služby Seznam Diskuze je zakázáno:
 • uveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony a jiné právní předpisy ČR;
 • urážet, pomlouvat či vyhrožovat komukoli násilím;
 • podněcovat nenávist k jednotlivcům nebo skupinám obyvatel, zejména na základě národnostní, rasové nebo náboženské příslušnosti;
 • vyjadřovat se vulgárně nebo obscénně, včetně vytečkovaných (vyhvězdičkovaných) výrazů či vulgarit opisem;
 • uveřejňovat neveřejné údaje o identitě ostatních diskutujících (např. telefon, zaměstnání);
 • uveřejňovat osobní údaje jiných fyzických osob, k jejichž uveřejnění nezískal od těchto osob souhlas v souladu s bodem 4.7. Podmínek;
 • vydávat se za jinou osobu;
 • používat profilovou fotografii, která jakýmkoliv způsobem porušuje zákony a jiné právní předpisy ČR, odporuje dobrým mravům nebo jde fotografii, která není ze strany Uživatele užívána v souladu s autorským právem;
 • vystupovat na Službě pod falešnou identitou (nepravým jménem a příjmením);
 • opakovaně vkládat stejné příspěvky (tzv. tapetování);
 • užívat nadměrné množství znaků, jako jsou např. vykřičníky a otazníky či nadměrné množství emotikonů;
 • zveřejňovat příspěvky psané zcela, nebo z větší části verzálkami (velkými písmeny);
 • zneužívat diskuse k šíření reklamy a spamu;
 • vkládat odkazy na stránky porušující českou legislativu a weby se sporným či konspiračním obsahem, které má na seznamu NFNZ a iniciativa Konspiratori.sk;
 • chatovat a publikovat příspěvky či odkazy, které přímo nesouvisí s tématem daného článku, nebo videa;
 • komentovat činnost administrace diskuzí a urážet či jinak napadat editory diskuzí.