Seznam bez cílené reklamy

Podmínky služby Seznam bez cílené reklamy

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem služby Seznam bez cílené reklamy (dále „Služba“) je společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem: Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ: 15000, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6493 (dále „Provozovatel“). Kontaktní údaje na Provozovatele lze nalézt na internetové adrese (URL): https://o.seznam.cz/kontakty.
 2. Poskytování a užívání Služby se řídí těmito Podmínkami služby Seznam bez cílené reklamy (dále „Podmínky“) a platnými a účinnými právními předpisy České republiky.
 3. Prostřednictvím Služby bude uživateli zobrazován obsah služeb Provozovatele bez cílené reklamy, a to způsobem a v rozsahu stanoveném těmito Podmínkami.
 4. Uživatelem se rozumí registrovaný uživatel do účtu Seznam.cz (dále „Uživatel“). Pro registraci do účtu Seznam.cz se použijí Smluvní podmínky pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Seznam.cz dostupné na internetové adrese (URL): https://napoveda.seznam.cz/cz/smluvni-podminky/podminky-registrace/.

II. Popis služby

 1. Služba umožňuje zobrazení obsahu služeb Provozovatele bez cílené reklamy, a to za podmínky úhrady ceny stanovené v souladu s čl. III. těchto Podmínek.
 2. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pokud Uživatel souhlasí s použitím jedinečných identifikátorů umožňujících jeho identifikaci (např. cookies, IP adresa, e-mail, tel. číslo) a sledovacích technologií Provozovatele v definovaném rozsahu, bude mu zobrazován obsah služeb Provozovatele s cílenou reklamou, a to za podmínek uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů, umístěných na webu Provozovatele v části Ochrana údajů, kde jsou popsány detailní informace o tom, jaké cookies jsou používány a k jakým účelům slouží. Tímto není dotčen úplatný nebo neúplatný charakter jednotlivé konkrétní služby Provozovatele.
 3. Služba je optimalizována pro použití na webových stránkách Provozovatele. Služba není dostupná pro mobilní aplikace Provozovatele.
 4. S výjimkou ukládání cookies nezbytných ke spuštění a fungování služeb Provozovatele (technické cookies) je ukládání informací o Uživateli formou cookies a dalších jedinečných identifikátorů pro jiné účely ve výchozím nastavení deaktivováno. Uživatel však může dle potřeby povolit ukládání cookies i pro další účely.

III. Cena služby

 1. Cena Služby je uvedena v rámci rozhraní Nastavení personalizace, kterým Uživatel Službu objednává, a její aktuální výše je uživateli dostupná také v rámci účtu Seznam.cz.
 2. Platbu za Službu lze provést prostřednictvím stanovené platební brány. Platba za Službu bude formou předplatného s automatickým prodlužováním (dále „Předplatné“). Platba za Službu umožňuje Uživateli přístup k obsahu bez cílené reklamy po dobu stanovenou Provozovatelem s ohledem na dobu, která je ze strany Uživatele předplacena.
 3. Období Předplatného je jeden měsíc.
 4. Předplatné je aktivní od okamžiku, kdy Uživatel Službu objedná a zároveň jí i zaplatí, a končí uplynutím objednané doby.
 5. Pokud Uživatel zvolí možnost Předplatného, po uplynutí Předplatného dochází k jeho automatickému prodloužení o stejné období, na které bylo Předplatné objednáno, a to i opakovaně. Uživatel odsouhlasením těchto Podmínek projevuje svůj souhlas s automatickým prodlužováním a úhradami Předplatného.
 6. Předplatné je možné zrušit kdykoli v rozhraní Nastavení personalizace, a to nejpozději 24 hodin před jeho automatickým prodloužením.
 7. Pokud Uživatel ukončí užívání Služby před uplynutím období, na které bylo Předplatné zakoupeno, platí, že Uživatel je oprávněn užívat Službu do konce předplaceného období a Provozovatel uhrazené Předplatné nevrací.
 8. Po provedení platby Předplatného a v rámci každého prodloužení Předplatného bude Uživateli dostupná informace o provedené platbě v sekci „Moje předplatné“ v rozhraní Nastavení personalizace, jehož součástí budou také informace týkající se stažení daňového dokladu, případně zjednodušeného daňového dokladu, jenž je ze strany Provozovatele vystaven ke dni přijetí Předplatného.
 9. Provozovatel je oprávněn neposkytnout Službu, pokud nebylo uhrazeno Předplatné.
 10. Provozovatel neodpovídá za dostupnost platebních metod na všech platformách a zařízeních. Odpovědnost za průběh transakcí nese výhradně poskytovatel platebních služeb. Dostupnost jednotlivých platebních metod se může lišit podle typu zařízení a platformy, ze které Uživatel k platební metodě přistupuje.

IV. Podmínky užívání Služby

 1. Službu je možné začít využívat výlučně po přihlášení Uživatele do účtu Seznam.cz (tj. nepřihlášenému Uživateli nemůže být Služba poskytnuta) a po uhrazení Předplatného.
 2. Poskytování Služby není možné převádět na jinou osobu či na další (jiný) účet Uživatele, tj. pro každý další účet Uživatele je potřeba si Službu zasmluvnit a uhradit Předplatné zvlášť.
 3. Užívání Služby není geograficky omezeno.
 4. Provozovatel garantuje funkčnost Služby v rozsahu 99 %. Provozovatel je současně oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit poskytování Služby z důvodu plánované a předem oznámené hardwarové či softwarové údržby infrastruktury. V takovém případě Uživateli nevzniká nárok na náhradu poměrné části Předplatného.
 5. Provozovatel:
  1. neodpovídá za nefunkčnost Služby či za její výpadek, pokud jsou tyto skutečnosti způsobeny hardwarovým či softwarovým vybavením Uživatele či kvalitou jeho internetového připojení;
  2. neodpovídá za nefunkčnost Služby či za její výpadek, pokud jsou tyto skutečnosti způsobeny softwarovým vybavením Uživatele spočívající na bázi služeb omezujících reklamu (např. adblock či jiné obdobné služby);
  3. neodpovídá za nefunkčnost Služby či za její výpadek, pokud jsou tyto skutečnosti způsobeny výpadkem či poruchou veřejné sítě elektronických komunikací umožňujících připojení k internetu;
  4. neodpovídá Uživateli Služby za škodu či újmu způsobenou neposkytnutím či nefunkčností Služby, případně způsobenou internetovým útokem typu: trojský kůň, malware, spyware, adware, phishing apod.
 6. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit poskytování Služby.
 7. Za reklamu ve smyslu článku I. odst. 3. Podmínek se nepovažuje propagace obsahu Provozovatele a subjektů majetkově propojených s Provozovatelem.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Spory vzniklé při poskytování a užívání Služby budou rozhodovat české soudy. V případě, že je Uživatel spotřebitelem, je oprávněn pro účely řešení těchto sporů kontaktovat Českou obchodní inspekci.
 2. Objednáním Služby kliknutím na příslušné tlačítko v rozhraní Nastavení Personalizace a zároveň uhrazením Předplatného ze strany Uživatele dochází k uzavření úplatné smlouvy o poskytování Služby uzavřené na dobu trvání Předplatného, kterou lze ukončit způsoby uvedenými v těchto Podmínkách. Uživatel s tímto způsobem uzavření smlouvy (tj. za užití komunikačních prostředků na dálku, distančním způsobem) souhlasí. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. S ohledem na poskytovaný obsah Služby dochází k započetí čerpání Služby aktivací Předplatného, proto v souladu s § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nemá Uživatel právo odstoupit do 14 dnů od smlouvy uzavřené distančním způsobem.
 3. Provozovatel je oprávněn Podmínky a Předplatné v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit. Změny Uživateli oznámí prostřednictvím zprávy zaslané na e-mail Uživatele registrovaný pro účely užití Služby, a to minimálně 15 dnů před účinností změny. Uživatel je oprávněn změny odmítnout a ukončit užívání Služby nastavením v rámci rozhraní Nastavení personalizace. V případě ukončení Služby bude její užívání ukončeno v souladu s článkem III. odst. 7. Podmínek a Uživatel bude oprávněn užívat Službu do konce uhrazené doby Předplatného, s tím, že Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uhrazené Předplatné nevrací. Pokud Uživatel neprovede úkon směřující k ukončení poskytování Služby nebo bude Uživatel Službu nadále užívat, má se za to, že změnu Podmínek či Předplatného akceptoval.
 4. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 18. 3. 2024.