Volná místa.cz

Smluvní podmínky služby Volná místa.cz

1. Úvod

Společnost Seznam.cz, a. s., se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 6493 je provozovatelem internetového serveru Volnámísta.cz (dále jen "Provozovatel"), dostupného na internetové adrese (URL): http://www.volnamista.cz (dále jen "Server Volná místa.cz" nebo jen „Server“), prostřednictvím kterého jsou zobrazovány nabídky pracovních příležitostí (dále také jen „Inzeráty“ nebo jednotlivě jen „Inzerát“) inzerujících uživatelů Serveru (dále také jen „Inzerenti“ nebo jednotlivě jen „Inzerent“), za níže uvedených podmínek (dále jen „Podmínky“)

2. Popis služby Volná místa.cz

Server Volná místa.cz je zaměřen na zobrazování jednotlivých Inzerátů Inzerentů za účelem nabídky pracovní příležitosti Zájemcům o takovou nabídku (dále jen „Zájemce“ či „Zájemci“), a umožňuje Zájemcům vyhledávání jednotlivých Inzerátů zveřejněných na Serveru. Inzeráty obsahující poptávku po pracovních příležitostech se na Serveru nezobrazují.

3. Registrace Inzerenta

3.1. Inzeráty jsou na Server oprávněni vkládat pouze registrovaní uživatelé Serveru.
3.2. Inzerentem může být tuzemská fyzická i právnická osoba se sídlem na území ČR. Inzerentem nemůže být tuzemská fyzická osoba – nepodnikatel či fyzické a právnické osoby se sídlem na území jiných členských států EU a ve třetích zemích, které neuskutečňují na území České republiky samostatnou ekonomickou činnost. Inzerent je povinen uvést své IČO, pod kterým vkládá Inzerát.
3.3. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu Inzerenta nebo osobních údajů Inzerenta třetí osobou, pokud Inzerent sdělil svůj uživatelský účet a heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Inzerent je povinen vkládat na Server pouze Inzeráty, které jsou v souladu s Pravidly pro inzerci na serveru Volná místa.cz a které jsou dostupné na internetové adrese (URL)  https://napoveda.seznam.cz/cz/volna-mista/pravidla-inzerce-2/ dále jen „Pravidla pro inzerci“).
4.2. Za obsah Inzerátu odpovídá Inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Inzerátu. Inzerent je povinen při zadávání Inzerátu dodržovat tyto Podmínky, Pravidla pro inzerci, příslušné právní předpisy a etické normy.
4.3. Inzerent odpovídá za to, že obsahem Inzerátu a/nebo obrázkem připojeným k Inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Inzerenta neodpovídá.
4.4. Obrázek je možné připojit jen ke zvýhodněnému Inzerátu (srov. dále Podmínky). K neplaceným Inzerátům není možné připojit obrázek.
4.5. Inzerent odpovídá za obsah Inzerátu vloženého do Serveru zaměstnancem/pověřenou osobou Inzerenta jakoby Inzerát do Serveru zadal sám.
4.6. Inzerent je v Inzerátu povinen uvést úplné a pravdivé údaje o nabízené pracovní pozici včetně všech podmínek výkonu práce pro danou pracovní pozici. Inzerent je v Inzerátu povinen vždy uvést konečného zaměstnavatele, tedy subjekt, který se Zájemcem uzavře pracovní smlouvu, název pracovní pozice, požadavky pro předmětnou pracovní pozici, které Zájemce musí splňovat, benefity, jsou-li s pracovní pozicí spojeny, místo výkonu práce, údaj o částečném/plném úvazku.
4.7. V jednom Inzerátu může být inzerován pouze jeden typ pracovní pozice. V jednom Inzerátu mohou být současně nabídky na více volných pracovních míst, za předpokladu, že veškerá volná pracovní místa jsou obsazována pro stejnou pracovní pozici za zcela shodných pracovních podmínek.
4.8. Inzerent není oprávněn vkládat na Server duplicitní Inzeráty. Duplicitním Inzerátem se rozumí Inzerát shodný s jiným Inzerátem anebo Inzerát, prostřednictvím kterého je nabízena shodná pracovní pozice za shodných podmínek výkonu práce.
4.9. Inzerent je v rozhraní při vkládání Inzerátu povinen vyplnit všechny položky označené jako povinné, zejména je povinen uvést pravdivé údaje o své obchodní firmě či jméno a příjmení včetně případných dodatků, aktivní e-mailovou adresu, IČO a telefonní číslo. Tyto údaje budou zveřejněny v rámci Inzerátu, a to v souladu se zpracováním osobních údajů dle Podmínek. Provozovatel si vyhrazuje právo Inzeráty, které neobsahují kontaktní údaje Inzerenta nebo obsahují kontaktní údaje Inzerenta nepravdivé nebo neaktuální, ze Serveru odstranit bez náhrady. Rozsah Inzerátu nesmí překročit limity stanovené Serverem při zadávání Inzerátu.
4.10. Inzerent je dále povinen v rozhraní při vkládání Inzerátu Inzerát zařadit do správné kategorie Inzerátů a uvést správný typ pracovního úvazku.
4.11. Inzeráty na Serveru jsou v základní verzi nezpoplatněny. Inzerent má možnost zaplatit si zvýhodnění Inzerátu na Serveru. Inzerát bude zvýhodněn způsobem a za podmínek uvedených dále v těchto Podmínkách.
4.12. Inzerentem vložený Inzerát je na Serveru zobrazován omezenou dobu, a to 14 dní. Inzerent bere na vědomí, že uplynutím doby 14 dní ode dne vložení Inzerátu nebude Inzerát zobrazován na veřejné části Serveru, ale pouze v administračním rozhraní Inzerenta, a to po dobu následujících 30 dnů, s tím, že po uplynutí této doby bude Inzerát ze Serveru zcela odstraněn.
4.13. Inzerent je oprávněn jím vložený Inzerát ze Serveru kdykoliv odstranit. Inzerentem smazaný inzerát se přestane zobrazovat na veřejné části Serveru a bude přístupný pouze v administračním rozhraní Inzerenta po dobu následujících 30 dnů, s tím, že po uplynutí této doby bude Inzerát ze Serveru zcela odstraněn.
4.14. Inzerent bude Zájemcem kontaktován prostřednictvím kontaktního formuláře, který je zobrazován v detailu Inzerátu. Obsah kontaktního formuláře Provozovatel odešle na emailovou adresu Inzerenta, uvedenou Inzerentem při vkládání Inzerátu na Server. Po odeslání kontaktního formuláře Zájemce Inzerentovi probíhá veškerá následující komunikace výlučně mezi Inzerentem a Zájemcem. Zájemce má vedle kontaktního formuláře možnost Inzerenta kontaktovat také přímo na telefonním čísle uvedeném Inzerentem a zveřejněném v rámci Inzerátu.
4.15. Provozovatel zprostředkovává kontakt mezi Inzerentem a Zájemcem. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost Inzerátu, ani za to, že obsah Inzerátu a podmínky výkonu práce odpovídají skutečnosti. Vztah mezi Inzerentem a Zájemcem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Uzavření pracovní smlouvy a její podmínky závisí výlučně na Inzerentovi a Zájemci. Provozovatel negarantuje uzavření pracovní smlouvy a nenese žádnou odpovědnost za závazky vyplývající z pracovních smluv uzavřených mezi Inzerenty a Zájemci.
4.16. Provozovatel je oprávněn Inzeráty, které dle jeho uvážení nesplňují tyto Podmínky nebo Pravidla pro inzerci, přerušit nebo odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
4.17. Poruší-li Inzerent závažným způsobem nebo opakovaně tyto Podmínky nebo Pravidla pro inzerci, je Provozovatel oprávněn Inzerenta vyřadit ze systému a/nebo mu odepřít přístup na Server, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. V případě, že si Inzerent svůj Inzerát zvýhodnil a tento zvýhodněný Inzerát byl odstraněn pro porušení Podmínek či Pravidel Inzerce a Inzerent byl vyřazen ze systému a/nebo mu byl odepřen přístup na Server, cena zaplacená Inzerentem za zvýhodnění Inzerátu propadá Provozovateli jako smluvní pokuta.
4.18. Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit Inzeráty, vyžadují-li to změny na Serveru či oprávněné zájmy Provozovatele či ochrana práv třetích osob; k takovémuto odstranění je Provozovatel oprávněn i bez udání důvodu.
4.19. Provozovatel si vyhrazuje právo na Serveru zveřejňovat vlastní Inzeráty a Inzeráty nezadané na Server Inzerenty. V případech, kdy jsou takto na Serveru zveřejněny Inzeráty pocházející z veřejně dostupných zdrojů a v případech, kdy si Inzerent u Provozovatele objednal zadání Inzerátu na Server, nenese Provozovatel za obsah těchto Inzerátů žádnou odpovědnost. V případech, kdy je na Serveru zveřejněn Inzerát nezadaný na Server Inzerentem a v případech, kdy je na Serveru zveřejněn Inzerát pocházející z veřejně dostupných zdrojů, je právnická či fyzická osoba v Inzerátu uváděná jako konečný zaměstnavatel, tedy subjekt, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, oprávněná Provozovatele požádat o odstranění Inzerátu ze Serveru. Provozovatel se zavazuje takovýto Inzerát na základě oprávněné e-mailové žádosti ze Serveru odstranit. V případech, kdy si Inzerent u Provozovatele objednal zadání vlastního Inzerátu na Server, zašle Provozovatel Inzerentovi e-mail potvrzující zadání Inzerce na Server. V případě, že si Inzerent, který si u Provozovatele objednal zadání Inzerátu na Server, nepřeje, aby byl Inzerát na Serveru zveřejněn, je oprávněn e-mailem Provozovatele požádat o odstranění Inzerátu ze Serveru a Provozovatel se zavazuje oprávněné žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět.
4.20. Provozovatel si vyhrazuje právo zaslat po skončení doby platnosti Inzerátu Inzerentovi e-mail s upozorněním na vypršení platnosti Inzerátu.
4.21. Jednotlivé inzeráty mohou být za účelem přehlednějšího zobrazování na Serveru zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení Provozovatele. V této souvislosti je Provozovatel dále oprávněn upravit zobrazované údaje dle svého uvážení. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování Inzerátů na Serveru, včetně způsobu jejich třídění a tento způsob kdykoli změnit.
4.22. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly a ověření IČO uvedeného u Inzerátu. V případě, že IČO nebude ověřeno, má Provozovatel právo Inzerát nezveřejnit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
4.23. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu Inzerátu z hlediska souladu s Pravidly inzerce, která jsou uvedena níže, a Podmínek v průběhu zobrazení Inzerátu na Serveru. Provozovatel si vyhrazuje právo Inzerát upravit, zejména tak, že z textu Inzerátu odstraní e-mail nebo telefonní číslo, změní velikost písmen nebo Inzerát zařazený do nesprávné kategorie zařadí do správné kategorie. Úpravou Inzerátu nepřebírá Provozovatel odpovědnost za pravdivost údajů obsažených v Inzerátu, ani za to, že Inzerent je oprávněn Inzerát zveřejnit a že Zájemce je oprávněn na inzerát reagovat.
4.24. Přestože Provozovatel používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Serveru. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů, zejména odpovědnost za újmu, která může Inzerentovi nebo Zájemci vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému Serveru, případně ztráty dat umístěných v systému Serveru, pokud taková újma vznikla bez zjevné příčinné souvislosti mezi jednáním Provozovatele a vznikem této újmy.

5. Zvýhodněné Inzeráty

5.1. Zvýhodněné Inzeráty na Serveru jsou zpoplatněny a jejich zveřejňování se řídí těmito smluvními podmínkami.
5.2. Zvýhodněným Inzerátem je Inzerát, v němž jsou první slova Inzerátu uvedena tučným a větším písmem anebo Inzerát, v němž jsou první slova Inzerátu uvedena tučným a větším písmem a k němuž je Inzerent oprávněn připojit obrázek.
5.3. Doba platnosti zvýhodnění je 14 kalendářních dnů od data zaplacení za zvýhodněný Inzerát Inzerentem.
5.4. Zvýhodní-li Inzerent svůj Inzerát v průběhu doby 14 kalendářních dnů, po kterou je Inzerát na Serveru zobrazován, prodlužuje se automaticky doba zobrazení Inzerátu na Serveru od okamžiku zvýhodnění Inzerátu na dalších 14 kalendářních dnů. Po uplynutí této lhůty nebude Inzerát Inzerenta v souladu s bodem 4.12. zobrazován ve veřejné části Serveru.
5.5. Doba zvýhodnění končí uplynutím doby 14 kalendářních dnů nebo okamžikem smazání Inzerátu Inzerentem. Bude-li po dobu zvýhodnění zvýhodněný Inzerát odstraněn Inzerentem, Inzerentovi nenáleží žádná kompenzace za to, že zvýhodněný Inzerát nebyl zveřejněn po celou dobu 14 kalendářních dnů.
5.6. V případě, že Provozovatel odmítne zveřejnit/nezveřejní/odstraní zvýhodněný Inzerát, zavazuje se Provozovatel Inzerentovi poskytnout možnost zvýhodnit další Inzerát vkládaný z jeho strany na Server. Finanční náhrada zvýhodněného Inzerátu u takto odmítnutého Inzerátu není možná.

6. Finanční podmínky

6.1. Zvýhodněné Inzeráty jsou zpoplatněny dle Ceníku serveru Volnámísta.cz, který je dostupný na adrese http://napoveda.seznam.cz/cz/volna-mista.
6.2 Inzerent může Inzerát zvýhodnit prostřednictvím platby uskutečněné prostřednictvím služby Seznam Peněženka (dále jen „Peněženka“) nebo prostřednictvím SMS.
6.3. Pro platbu prostřednictvím Peněženky, pro dobití kreditu v Peněžence a pro vystavení daňových dokladů platí pravidla Peněženky, jež jsou dostupná z internetové adresy (URL):http://klient.seznam.cz.
6.4. Provozovatel je oprávněn v případě, že za Inzerentem eviduje pohledávku po datu splatnosti na službě Volnámísta.cz a/nebo i na jiných službách/produktech poskytovaných Provozovatelem, Inzerci Inzerenta nezveřejnit a to do doby úplné úhrady.

7. Zpracování osobních údajů

7.1.   Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
7.2.   Pro účely užívání služby Serveru Inzerentem, zejména vkládání Inzerátů, je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Inzerenta nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Inzerentem při užívání Serveru (zejména adresné, popisné a fakturační údaje).
7.3.   Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Inzerent užívá služby Serveru, a jejíchž smluvní stranou je Inzerent, jako subjekt osobních údajů.
7.4.   V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 7.2. a 7.3. Podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.
7.5.   Inzerent tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech Provozovatele, a to na Inzerentem poskytnuté e-mailové adresy.
7.6.   Pokud Inzerent předal či předá Provozovateli osobní údaje svých zaměstnanců či jiných fyzických osob, je Inzerent povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Inzerent odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.
7.7.   Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Věci těmito Smluvními podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a.s. a Smluvními podmínkami pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Seznam.cz a příslušnou právní úpravou.
8.2. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky jakožto i Ceník dle článku 6.1. změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Služby či služeb souvisejících se Službou či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Inzerentovi prostřednictvím rozhraní služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Inzerent má právo odmítnout změnu Podmínek a ukončit registraci tak, že napíše na info@volnamista.cz. Pokud Uživatel užívá po účinnosti změny Podmínek i nadále služby Serveru, má se zato, že přijímá tím změnu Podmínek.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 12.8.2019.