Smluvní podmínky služby Sweb.cz platné od 10.7.2019

Smluvní podmínky služby Sweb.cz

1.    Úvod
1.1    Společnost Seznam.cz, a. s., se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493 (dále jen "Provozovatel"), je provozovatelem internetového serveru Sweb.cz, dostupného z internetové adresy (URL) http://www.sweb.cz  (dále jen „Server“), prostřednictvím kterého mohou uživatelé Serveru (dále jen „Uživatel“ nebo „Uživatelé“) zřizovat a vytvářet vlastní webové stránky (dále jen „Stránky“), za níže uvedených podmínek (dále jen „Podmínky“).

2.    Popis služby Sweb.cz
2.1.    Server je zaměřen na zřizování a vytváření vlastních Stránek Uživateli Serveru. Server dále umožňuje uživatelům celosvětové sítě internet vyhledávat Stránky jednotlivých Uživatelů Serveru.
2.2.    Stránky jsou zpřístupňovány z technického zařízení Provozovatele.
Internetová adresa Stránek Uživatele je vždy tvořena uživatelským jménem Uživatele, a má následující podobu: uživatelskéjméno.sweb.cz.

3.    Práva a povinnosti smluvních stran
3.1.    Zřizovat a vytvářet Stránky mohou pouze registrovaní Uživatelé Serveru, kteří mají uživatelský účet ve tvaru uživatelskéjméno@seznam.cz.
3.2.    Zřizování a vytváření Stránek Uživateli je v základní verzi Serveru zdarma. Uživatel má možnost využít zvýhodněnou, placenou verzi Serveru – program Plus, a to za podmínek uvedených níže.
3.3.    Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za ztrátu souborů ze Stránek způsobenou technickými problémy Serveru, za nefunkčnost, nedostupnost a/nebo zabezpečení Stránek, za přerušení provozu Serveru v důsledku technických problémů.
3.4.    Provozovatel si vyhrazuje právo v neplacené verzi Serveru na Stránkách Uživatelů zobrazovat reklamu dle svého uvážení. Provozovatel se zavazuje, že jím zobrazovaná reklama bude v souladu s platnými právními předpisy.
3.5.    Provozovatel se zavazuje do obsahu Stránek Uživatelů nezasahovat, vyjma jejich odstranění z důvodů stanovených těmito podmínkami či zákonem.
3.6.    Uživatel má možnost zařadit doménu Stránek Uživatele do rozcestníku, dostupného z internetové adresy (URL): http://rozcestnik.sweb.cz. Kategorie, ve kterých je Uživatel zobrazován si určuje Uživatel sám, Provozovatel do způsobu zařazování Uživatelů do jednotlivých kategorií žádným způsobem nezasahuje.
3.7.    Uživatel odpovídá za to, že obsahem Stránek a/nebo fotografiemi či jinými soubory zveřejněnými na Stránkách nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Uživatele neodpovídá.
3.8.    V případě, že Uživatel zveřejní na Stránkách fotografie, texty nebo jiné výsledky vlastní tvůrčí duševní činnosti, uděluje okamžikem vložení tohoto obsahu na Stránky Provozovateli nevýhradní bezúplatnou licenci k užití fotografií, textů a jiných výsledků vlastní tvůrčí duševní činnosti, a to na dobu zveřejnění obsahu Stránek na Serveru a ke způsobům užití v souladu s určením Serveru a v souladu s těmito Podmínkami.
3.9.    Uživatel má právo obsah Stránek kdykoliv odstranit.
3.10.    Uživatel má právo Stránky ze Serveru kdykoliv odstranit.
3.11.    Registrace několika Stránek jedním Uživatelem za účelem umělého zvýšení prostoru Stránek prostřednictvím provázání internetových odkazů na Stránky je zakázána. Provozovatel si vyhrazuje právo provázané Stránky odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
3.12.     Za obsah Stránek odpovídá Uživatel. Uživatel je povinen zajistit, aby byl obsah Stránek v souladu s Podmínkami, právním řádem České republiky, neoprávněně nezasahoval do práv a oprávněných zájmů třetích osob a nenarušoval dobré mravy a/nebo veřejný pořádek. Provozovatel za obsah Stránek nenese žádnou odpovědnost. Provozovatel si vyhrazuje odstranit Stránky, které nejsou v souladu s těmito Podmínkami, právním řádem České republiky, narušují dobré mravy a/nebo veřejný pořádek, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
3.13.    Provozovatel je oprávněn odstranit Stránky vytvořené za účelem ukládání datových a jiných souborů velkého objemu, existuje-li důvodné podezření na porušení autorských či jiných práv duševního vlastnictví ze strany Uživatele. Provozovatel je oprávněn v těchto případech Stránky odstranit i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
3.14.    Provozovatel je oprávněn odstranit bez náhrady Stránky vytvořené zejména za účelem ukládání datových a jiných souborů, pokud Uživatel své stránky neopatří indexy index.php nebo index.html, a to i bez předchozího upozornění.   
3.15.    Provozovatel je oprávněn odstranit Stránky Uživatelů, kteří po dobu delší než 6 měsíců nevyužili služby poskytované Provozovatelem prostřednictvím Serveru, a to bez náhrady. Využitím služby se rozumí ta skutečnost, že na Stránky nevstoupí žádný návštěvník, a to buď přímým zadáním webové adresy stránky do prohlížeče nebo prostřednictvím odkazu z internetového vyhledávače nebo jiné webové stránky. O takovéto skutečnosti po uplynutí 5 měsíců bez přístupu návštěvníka na Stránky Provozovatel Uživatele vyrozumí formou emailové zprávy a ponechá mu lhůtu 1 měsíce na zajištění nápravy.

4.    Program Plus
4.1.    Program Plus je placená služba poskytovaná Uživatelům v rámci Serveru (dále jen „Program Plus“).
4.2.    Program Plus umožňuje uživatelům využití MySQL databáze.
4.3.    Provozovatel se zavazuje na Stránkách Uživatelů využívajících Program Plus nezobrazovat reklamu.
4.4.    Provozovatel se zavazuje zálohovat data uložená Uživatelem v rámci Programu Plus.


5.    Finanční podmínky
5.1.    Program plus je zpoplatněn. Cena za užívání Program Plus činí 60,-Kč/ měsíc. Provozovatel si vyhrazuje právu tuto cenu kdykoliv změnit prostřednictvím a postupem pro změnu těchto Podmínek.
5.2.    Program plus je hrazen prostřednictvím služby Seznam Peněženka (dále jen „Peněženka“).
5.3.    Pro dobití kreditu v Peněžence a pro vystavení faktur platí pravidla Peněženky, jež jsou dostupná na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.
5.4.    Program plus je Uživateli aktivován na základě měsíční objednávky Uživatele. Uživatel má možnost využít automatického prodlužování Programu Plus prostřednictvím opakovaného strhávání kreditu z Peněženky.
5.5.    Provozovatel je oprávněn v případě, že za Uživatelem eviduje pohledávku po datu splatnosti na Program Plus a/nebo i na jiných službách/produktech poskytovaných Provozovatelem, ukončit možnost využívání Program Plus.


6. Zpracování osobních údajů
6.1.    Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
6.2.    V rámci samotného poskytování služeb on-line reklamy však nedochází k žádnému zpracování osobních údajů ve smyslu výše uvedených právních předpisů.
6.3.    Pro účely užívání služby Serveru Uživatelem je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při užívání služeb Serveru (zejména adresné, popisné a fakturační údaje).
6.4.    Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá službu Serveru, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.
6.5. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 6.3. a 6.4. Podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.
6.6. Uživatel tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech Provozovatele, a to na Uživatelem poskytnuté e-mailové adresy.
6.7. Pokud Uživatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Uživatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.
6.8. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.


7.    Závěrečná ustanovení
7.1.    Na provoz Serveru se podpůrně použijí Smluvní podmínky pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Seznam.cz. Ustanovení těchto Podmínek mají před ustanoveními Smluvních podmínek pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Seznam.cz přednost.
7.2.    Věci těmito Smluvními podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a.s., a příslušnou právní úpravou.
7.3.    Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Serveru či služeb souvisejících se Serverem či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Uživateli prostřednictvím rozhraní služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Uživatel má právo odmítnout změnu Podmínek a odstranit svojí Stránku ze Serveru. Pokud Uživatel užívá po účinnosti změny Podmínek i nadále Server, má se zato, že přijímá tím změnu Podmínek.


Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 10.7.2019.