Seznam doplňky

Smluvní podmínky pro užití software Seznam doplňky patřících do řady produktů Seznam Lištička

1.    Úvod

1.    Společnost Seznam.cz, a. s., se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493 (dále jen Seznam.cz) je šiřitelem Softwarů Seznam doplňky (pro prohlížeče Chrome a Firefox) a Seznam Lištička pro Internet Explorer patřící do řady produktů Seznam Lištička (souhrnně Seznam doplňky nebo také Software) a vykonává k němu příslušná autorská majetková práva. Software si mohou uživatelé bezplatně nainstalovat do svého prohlížeče na internetové adrese (URL): www.seznam.cz/doplnky. Instalace a následné užití Softwaru se řídí těmito smluvními podmínkami. Instalací Softwaru vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkami a jste povinni je dodržovat.

2.    Poskytnutí licence

1.    Odsouhlasením těchto smluvních podmínek poskytuje Seznam.cz každému uživateli, který si do svého počítače naistaluje Software, právo užít nainstalovanou kopii Softwaru a přidružených souborů dokumentace (dále jen Licence). Licence se poskytuje jako:
 1. územně neomezená,
 2. množstevně neomezená, pro neomezený počet užití,
 3. nevýhradní,
 4. na dobu trvání autorských majetkových práv,
 5. bezúplatná.
2.    Uživatel může užívat a šířit software, který je předmětem Licence, pouze v souladu s těmito smluvními podmínkami a v rozsahu udělené Licence.

3.    Společnost Seznam.cz si vyhrazuje všechna práva, která Uživateli nebyla výslovně poskytnuta. Uživatel Softwaru není oprávněn Software zpětně překládat, dekompilovat, rozebírat a analyzovat. Uživatel dále není oprávněn Software jakkoli upravovat a modifikovat. Uživatel dále není oprávněn Software rozmnožovat, s výjimkou dle ustanovení § 66 autorského zákona, rozšiřovat, pronajímat či sdělovat veřejnosti.

4.    Software je určen pouze k nekomerčnímu použití. Software ani informace a služby se Softwarem spojené nesmí Uživatel prodávat či jinak poskytovat za účelem obohacení sebe či třetích osob.

3.    Další ujednání

1.    Software a jeho jednotlivé doplňky se uživatelům poskytují tak, jak jsou, včetně všech případných vad. Licence a kopie Softwaru jsou poskytovány bez jakýchkoliv záruk, Seznam.cz žádným způsobem neodpovídá za vady Softwaru ani za škody, které by uživatelům v důsledku těchto vad mohly vzniknout. Vůči společnosti Seznam.cz nelze uplatňovat žádné nároky na náhradu škody, nemajetkové újmy, nebo uplatnění jiných nároků vzniklých v souvislosti se Softwarem nebo v souvislosti s užitím Softwaru. Seznam.cz nenese žádnou odpovědnost za Software, jeho instalaci a další užití uživateli.

2.    Seznam.cz nenese odpovědnost za zneužití hesla uživatele, pokud uživatel sdělil své heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil ke svému heslu přístup. Uživatel nese odpovědnost za to, že jeho heslo bude dostatečně silné.

3.    Ve všech kopiích Softwaru nebo jeho podstatných částech, které jsou předmětem Licence, musí být uvedeno prohlášení obsažené v článku 3 odst. 1 smluvních podmínek a výhrada autorského práva společnosti Seznam.cz.

4.    Ochrana soukromí

1.    Uživatel odsouhlasením těchto smluvních podmínek uděluje společnosti Seznam.cz souhlas se shromažďováním údajů o uživatelem navštívených internetových stránkách a využívaných funkcích doplňku a souhlas s využíváním těchto údajů ze strany společnosti Seznam.cz v rámci všech jejích služeb. Seznam.cz je oprávněn tyto údaje shromažďovat a využívat pouze v případech, kdy uživatel využívá funkce Softwaru, které vyžadují diagnostiku internetové adresy.

2.    Některé služby Softwaru pro svoje fungování vyžadují připojení se na servery společnosti Seznam.cz (například použití internetového slovníku). Uživatel souhlasí, že při používání dané služby (připojení na server) bude společnosti Seznam.cz poskytnuta informace o skutečnosti, že Uživatel použil danou službu a s jakými parametry. Bez připojení na server se některá služba ani realizovat nedá.

Mezi funkce Softwaru a informace, které jsou při jejich používaní odesílané na servery společnosti Seznam.cz, patří:
 1. E-mail: Umožňuje zapamatovat si přihlášení do více Seznam účtů zároveň, upozorňuje na nově příchozí e-maily, ikona v liště slouží jako zkratka do e-mailové schránky. Služba se pravidelně připojuje na poštovní server a stahuje si informace o nových doručených e-mailech. Funkci upozorňování na příchozí e-maily lze vypnout v nastavení doplňku.
 2. Pomocník Krasty: Nabízí užitečné informace související s obsahem právě prohlížené stránky (související články, otevírací dobu prodejen, apod.). URL navštívené stránky se odešle na server a ten vrátí informace, které si uživatel může zobrazit v postranním panelu. Tuto funkci lze vypnout v nastavení doplňku.
 3. Slovník: Překládá do češtiny jednotlivá slova z angličtiny, němčiny, ruštiny, španělštiny, italštiny a francouzštiny. Při najetí kurzorem na příslušné slovo se toto slovo odešle na server. Server následně vrátí překlad a uživateli se zobrazí bublina s překladem. Tuto funkci lze vypnout v nastavení doplňku.
 4. Převodník měn: Převádí částky v cizí měně na částku v CZK. Při najetí kurzorem na částku v cizí měně se data odešlou na server, server vrátí převod a uživateli se zobrazí bublina s výslednou částkou. Tuto funkci lze vypnout v nastavení doplňku. Převod měn se řídí aktuálním devizovým kurzem vypsaným Českou národní bankou, který je dostupný na internetové adrese http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.txt
 5. Rychlá volba: Na základě historie prohlížení umožňuje uživateli jedním proklikem otevřít často navštěvované stránky.
 6. Našeptávač: Při zadávání dotazu do vyhledávacího pole v rychlé volbě našeptávač doporučuje výsledky na základě uživatelovy historie vyhledávání a častých dotazů ze Seznam Fulltextu.
 7. Homepage: U nových instalací Softwaru je domovská stránka prohlížeče nastavena na Seznam.cz.
 8. Výchozí vyhledávač: U nových instalací Softwaru je výchozí vyhledávač prohlížeče nastaven na Seznam.cz.
Tyto funkce se liší u Seznamu Lištička pro Internet Explorer, který obsahuje funkce e-mail, rychlá volba, slovník, převodník měn a S-rank. S-rank je ukazatel důležitosti dané internetové stránky dle společnosti Seznam.cz. Funkce odešle na server URL navštívené stránky a zpátky dostane její hodnotu S-rank.

Některé funkce Softwaru, které odesílají informace na server společnosti Seznam.cz, lze vypnout v nastavení Software. Jedná se o službu Slovník, Převodník měn a Pomocník Krasty. Vypnuté služby se stanou neaktivními a nebudou data odesílat.

5.    Osobní údaje

1.    Pokud při užívání Prohlížeče dochází ke zpracování osobních údajů uživatele, pak se na toto zpracování osobních údajů použije nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a další právní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

2.    Pro účely užívání svých služeb, včetně Software, je Seznam.cz oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané uživatelem při užívání služby (zejména adresné a popisné údaje).

3.    Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je uživatel, jako subjekt osobních údajů.

4.    Uživatel ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti uděluje společnosti Seznam.cz souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech společnosti Seznam.cz, a to na uživatelem poskytnuté e-mailové adresy.

5.    Pokud uživatel předal či předá Seznam.cz osobní údaje jiných fyzických osob, je uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení společnosti Seznam.cz v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě uživatel odpovídá Seznam.cz za způsobenou škodu.

6.    Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti Seznam.cz, a to v příslušné sekci.

6.    Závěrečná ustanovení

1.    Smluvní vztah založený těmito podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

2.    Seznam.cz si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto smluvní podmínky měnit s tím, že nové a úplné znění smluvních podmínek Seznam.cz zveřejní na internetové adrese: www.seznam.cz/doplnky/licence.

3.    Seznam.cz si vyhrazuje právo poskytování softwaru kdykoliv ukončit, včetně poskytování samotní licence k užívání softwaru.

4.    Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 5. 2018.