Smluvní podmínky pro registraci uživatelů platné od 1.7.2019


Smluvní podmínky pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Seznam.cz

1.    Úvod

Společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493 (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem či spoluprovozovatelem řady internetových serverů a mobilních aplikací.  

Tyto smluvní podmínky pro registraci uživatelů služeb poskytovaných Provozovatelem (dále jen „Podmínky“) se uplatní na všechny služby a mobilní aplikace Provozovatele, které Provozovatel provozuje či provozovat začne (dále jen „Služby“).

2.    Popis Služeb

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů Služeb Provozovatele při registraci, přihlášení a odhlášení, v rámci internetového rozhraní či mobilní aplikace. V rámci Podmínek není rozhodné, zda se Uživatel registroval přes internetové rozhraní či mobilní aplikaci.

3.    Práva a povinnosti smluvních stran

3.1.    Pro plné využití Služeb si Uživatel vytvoří uživatelský účet a ten využívá za těchto stanovených Podmínek, jakož i za zvláštních podmínek pro využití jednotlivých Služeb.

3.2.    Uživatelský účet je tvořen Uživatelem zvoleným uživatelským jménem a přístupovým heslem. Uživatelské jméno je Uživatel povinen zadat ve tvaru e-mailové adresy.

3.3.    V rámci registrace je Uživatel povinen uvést údaje vyžadované Provozovatelem.

4.    Přihlášení a odhlášení Uživatele

4.1.    Uživatel se přihlašuje do Služby přihlášením k uživatelskému účtu, tj. zadáním uživatelského jména a přístupového hesla.

4.2.    Přihlášením je Uživateli umožněno využívání jednotlivých Služeb, za podmínky, že Uživatel akceptoval smluvní podmínky příslušné Služby. Uživatelský účet je použitelný napříč Službami, tedy při přechodu mezi Službami je Uživatel automaticky přihlášen a není třeba opakovaně zadávat přihlašovací údaje. Z technických důvodů je však možné, že jednotlivé Služby požádají již přihlášeného Uživatele o zvláštní přihlášení či akceptaci zvláštních smluvních podmínek.

4.3.    Pro odhlášení ze Služby Uživatel využívá odkazu „Odhlásit“, popř.  „Odhlásit se“ či jiného obdobného odkazu, na stránce Služby. Odhlášením z kterékoliv Služby dochází k odhlášení Uživatele ze všech Služeb a Uživateli je znemožněno Služby využívat způsobem vyžadujícím přihlášení.


4.4.    Po odhlášení se Uživatel považuje za tzv. identifikovaného uživatele, tzn., v rámci zařízení a prohlížeče, ze kterého se Uživatel přihlásil ke Službě, může být Uživatel nadále identifikován například svým uživatelským jménem, profilovým obrázkem (pokud jej Uživatel v rámci uživatelského profilu nahrál), případně jiným údajem uvedeným Uživatelem při registraci či doplněným do uživatelského profilu, což Uživateli po zadání přístupového hesla umožňuje pohodlné opětovné přihlášení ke Službám. Pro odstranění identifikace ze zařízení Uživatel využívá odkazu „Zapomenout“, popř. „Zapomenout uživatele“ či jiného obdobného odkazu.

5.    Následky porušení povinností Uživatele

5.1.    Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty, jejichž uživatelské jméno vzbuzuje pohoršení a/nebo je v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem či právy Provozovatele a/nebo třetích osob, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. Zvláštní podmínky Služeb mohou stanovit další oprávnění k výmazu uživatelských účtů.

5.2.     Provozovatel si dále vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty Uživatelů, kterými jsou porušovány Podmínky a/nebo smluvní podmínky jednotlivých Služeb a/nebo platné právní předpisy, dobré mravy, veřejný pořádek či práva Provozovatele a/nebo třetích osob.

6.    Zpracování osobních údajů

6.1.   Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

6.2.   Pro registraci Uživatele na Službách, pro rozpoznání přihlášeného či identifikovaného Uživatele, je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při registraci či doplněné do uživatelského profilu (zejména adresné údaje).

6.3.   Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné při plnění smlouvy, na jejímž základě Provozovatel poskytuje registraci na Službách, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

6.4.    V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 6.2. a 6.3 Podmínek dle konkrétního účelu pro ochranu oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob (např. zájem na bezpečném fungování Služby) dle zákonných požadavků na zpracovávání osobních údajů.

6.5.    Pokud Uživatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Uživatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.

6.6.    K předání dat, která mohou mít povahu osobních údajů, třetí osobě může dojít v případě, kdy se tak děje v souvislosti s provozováním Služeb a je tak stanoveno smlouvou mezi Provozovatelem a takovouto třetí osobou.

6.7.   Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

7.    Závěrečná ustanovení

7.1.    Na poskytování Služeb se dále použijí jejich zvláštní smluvní podmínky.  Ustanovení smluvních podmínek jednotlivých Služeb mají před ustanoveními těchto Podmínek přednost.

7.2.    Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Služeb či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Uživateli prostřednictvím rozhraní Služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Uživatel má právo odmítnout změnu Podmínek a v takovém případě zrušit svůj uživatelský účet. Pokud Uživatel užívá po účinnosti změny Podmínek i nadále svůj uživatelský účet, má se za to, že tím přijímá změnu Podmínek.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 7. 2019.