Registrácia užívateľov

Zmluvné podmienky pre registráciu užívateľov služieb poskytovaných spoločnosťou Seznam.cz

1.    Úvod

Spoločnosť Seznam.cz, a.s., so sídlom na adrese Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, IČO: 26168685, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 6493 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), je prevádzkovateľom či spoluprevádzkovateľom rady internetových serverov a mobilných aplikácií.

Tieto zmluvné podmienky pre registráciu užívateľov služieb poskytovaných Prevádzkovateľom (ďalej len „Podmienky“) sa uplatnia na všetky služby a mobilné aplikácie Prevádzkovateľa, ktoré Prevádzkovateľ prevádzkuje či prevádzkovať začne (ďalej len „Služby“).

2.    Popis Služieb

Tieto Podmienky upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Užívateľov Služieb Prevádzkovateľa pri registrácii, prihlásení a odhlásení, v rámci internetového rozhrania či mobilnej aplikácie. V rámci Podmienok nie je rozhodujúce, či sa Užívateľ registroval cez internetového rozhranie či mobilnú aplikáciu.

3.    Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1.    Pre plné využitie Služieb si Užívateľ vytvorí užívateľský účet a ten využíva za týchto stanovených Podmienok, ako aj za zvláštnych podmienok pre využitie jednotlivých Služieb.

3.2.    Užívateľský účet je tvorený Užívateľom zvoleným užívateľským menom a prístupovým heslom. Užívateľské meno je Užívateľ povinný zadať v tvare e-mailovej adresy.

3.3.    V rámci registrácie je Užívateľ povinný uviesť údaje vyžadované Prevádzkovateľom.

4.    Prihlásenie a odhlásenie Užívateľa

4.1.    Užívateľ sa prihlasuje do Služby prihlásením k užívateľskému účtu, tj. zadaním užívateľského mena a prístupového hesla.

4.2.     Prihlásením je Užívateľovi umožnené využívanie jednotlivých Služieb, za podmienky, že Užívateľ akceptoval zmluvné podmienky príslušnej Služby. Užívateľský účet je použiteľný naprieč Službami, teda pri prechode medzi Službami je Užívateľ automaticky prihlásený a nie je treba opakovane zadávať prihlasovacie údaje. Z technických dôvodov je však možné, že jednotlivé Služby požiadajú už prihláseného Užívateľa o zvláštne prihlásenie či akceptáciu zvláštnych zmluvných podmienok.

4.3.    Pre odhlásenie zo Služby Užívateľ využíva odkaz „Odhlásiť“, príp. „Odhlásiť sa“ či iný obdobný odkaz, na stránke Služby. Odhlásením z ktorejkoľvek Služby dochádza k odhláseniu Užívateľa zo všetkých Služieb a Užívateľovi je znemožnené Služby využívať spôsobom vyžadujúcim prihlásenie.

4.4.    Po odhlásení sa Užívateľ považuje za tzv. identifikovaného užívateľa, tzn. v rámci zariadenia a prehliadača, z ktorého sa Užívateľ prihlásil k Službe, môže byť Užívateľ naďalej identifikovaný napríklad svojim užívateľským menom, profilovým obrázkom (ak ho Užívateľ v rámci užívateľského profilu nahral), prípadne iným údajom uvedeným Užívateľom pri registrácii či doplneným do užívateľského profilu, čo Užívateľovi po zadaní prístupového hesla umožňuje pohodlné opätovné prihlásenie k Službám. Pre odstránenie identifikácie zo zariadenia Užívateľ využíva odkaz „Zabudnúť“, príp. „Zabudnúť užívateľa“ či iný obdobný odkaz.

5.    Následky porušenia povinností Užívateľa

5.1.    Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať užívateľské účty, ktorých užívateľské meno vzbudzuje pohoršenie a/alebo je v rozpore s dobrými mravmi či verejným poriadkom či právami Prevádzkovateľa a/alebo tretích osôb, a to i bez predchádzajúcej výzvy k náprave a bez náhrady. Zvláštne podmienky Služieb môžu stanoviť ďalšie oprávnenia na výmaz užívateľských účtov.

5.2.     Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo vymazať užívateľské účty Užívateľov, ktorými sú porušované Podmienky a/alebo zmluvné podmienky jednotlivých Služieb a/alebo platné právne predpisy, dobré mravy, verejný poriadok či práva Prevádzkovateľa a/alebo tretích osôb.

6.    Spracovanie osobných údajov

6.1.   Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), zákonom č. 110/2019 Sb., o spracovaní osobných údajov, zákonom č. 111/2019 Sb., ktorým sa menia niektoré zákony s prijatím zákona o spracovaní osobných údajov, zákonom č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, zákonom č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikáciách, a ďalšími právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov.

6.2.   Pre registráciu Užívateľa na Službách, pre rozpoznanie prihláseného či identifikovaného Užívateľa, je Prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje Užívateľa alebo osobné údaje poskytnuté či zadané Užívateľom pri registrácii či doplnené do užívateľského profilu (najmä adresné údaje).

6.3.   Takéto spracovanie osobných údajov je zákonné, keďže je nevyhnutné pri plnení zmluvy, na základe ktorej Prevádzkovateľ poskytuje registráciu na Službách, a ktorej zmluvnou stranou je Užívateľ ako subjekt osobných údajov.

6.4.    V konkrétnych prípadoch môže Prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje nad rámec čl. 6.2. a 6.3. Podmienok podľa konkrétneho účelu pre ochranu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretích osôb (napr. záujem na bezpečnom fungovaní Služby) podľa zákonných požiadaviek na spracovávanie osobných údajov.

6.5.    Ak Užívateľ predal či predá Prevádzkovateľovi osobné údaje iných fyzických osôb, je Užívateľ povinný tieto fyzické osoby informovať o spracovaní osobných údajov a zaistiť tak zákonnosť spracovania osobných údajov. V opačnom prípade Užívateľ zodpovedá Prevádzkovateľovi za spôsobenú škodu.

6.6.    K predaniu dát, ktoré môžu mať povahu osobných údajov, tretej osobe môže dôjsť v prípade, kedy sa tak deje v súvislosti s prevádzkovaním Služieb a je tak stanovené zmluvou medzi Prevádzkovateľom a takouto treťou osobou.

6.7.   Podrobnejšie informácie o nakladaní s osobnými údajmi sú uvedené na internetových stránkach Prevádzkovateľa, a to v príslušnej sekcii.

7.    Záverečné ustanovenia

7.1.    Na poskytovanie Služieb sa ďalej použijú ich zvláštne zmluvné podmienky. Ustanovenia zmluvných podmienok jednotlivých Služieb majú pred ustanoveniami týchto Podmienok prednosť.

7.2.    Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v primeranom rozsahu jednostranne tieto Podmienky zmeniť, najmä pri zmene legislatívy, technickej zmene Služieb či v prípade zmeny prevádzkových, organizačných alebo obchodných procesov u Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ oznámi zmenu Užívateľovi prostredníctvom rozhrania Služby minimálne 7 dní pred účinnosťou tejto zmeny. Užívateľ má právo odmietnuť zmenu Podmienok a v takom prípade zrušiť svoj užívateľský účet. Ak Užívateľ používa po účinnosti zmeny Podmienok svoj užívateľský účet i naďalej, má sa za to, že tým prijíma zmenu Podmienok.

7.3.    Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 19. 8. 2019.