Internetový prohlížeč

Internetový prohlížeč

Smluvní podmínky ve zkratce

Prohlížeč, spouštěné programy a všechny přidružené soubory dokumentace poskytujeme tak, jak jsou. I s nějakou případnou chybkou.

V případě, že sdělíte vaše hesla třetí osobě, neneseme odpovědnost za jejich případné zneužití.

Spolu s prohlížečem dochází ke spuštění těchto programů: nw.js, WebM, DirectX, H264, AAC, které se řídí licenčními podmínkami, na které v textu odkazujeme.

Smluvní podmínky pro užití prohlížeče Seznam.cz

1.    Úvod

1.    Společnost Seznam.cz, a. s., se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493 (dále jen Provozovatel) je provozovatelem internetového prohlížeče Seznam.cz (dále jen Prohlížeč) a vykonává k němu příslušná autorská majetková práva. Prohlížeč si mohou uživatelé bezplatně nainstalovat do svého počítače na internetové adrese (URL): www.seznam.cz/prohlizec. Instalace a následné užití Prohlížeče se řídí těmito smluvními podmínkami. Instalací Prohlížeče vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkami a jste povinni je dodržovat.

2.    Poskytnutí licence

1.    Odsouhlasením těchto smluvních podmínek poskytuje Provozovatel každému uživateli, který si do svého počítače naistaluje Prohlížeč, právo užít nainstalovanou kopii Prohlížeče – software a přidružených souborů dokumentace (dále jen Licence). Licence se poskytuje jako:
1.    neomezená co do způsobů užití, tedy uživatel je zejména ale nejenom oprávněn vytvářet kopie software, software upravovat, sloučit s jiným software, zpracovat, publikovat, distribuovat, udělovat podlicence k software v rozsahu, ve kterém je poskytována tato Licence.
2.    územně neomezená
3.    množstevně neomezená, pro neomezený počet užití
4.    nevýhradní
5.    na dobu trvání autorských majetkových práv
6.    bezúplatná
2.    V případě jakékoliv změny softwaru uživatelem dle článku 2 odst. 1 písm. a. těchto smluvních podmínek, je uživatel povinen před užitím Prohlížeče dle článku 2 odst. 1 písm. a. těchto smluvních podmínek odstranit veškeré ochranné prvky Provozovatele (např. logo, jiná grafická označení Provozovatele atd.)

3.    Uživatel může užívat a šířit software, který je předmětem Licence, pouze v souladu s těmito smluvními podmínkami a v rozsahu udělené Licence.

3.    Další ujednání

1.    Prohlížeč – software a přidružené soubory dokumentace se uživatelům poskytuje tak, jak je, včetně všech případných vad. Licence a kopie Prohlížeče jsou poskytovány bez jakýchkoliv záruk, Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za vady Prohlížeče ani za škody, které by uživatelům v důsledku těchto vad mohly vzniknout. Vůči Provozovateli nelze uplatňovat žádné nároky na náhradu škody, nemajetkové újmy, nebo uplatnění jiných nároků vzniklých v souvislosti s Prohlížečem nebo v souvislosti s užitím Prohlížeče. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za Prohlížeč, jeho instalaci a další užití uživateli.

2.    Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití hesla uživatele, pokud uživatel sdělil své heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil ke svému heslu přístup. Uživatel nese odpovědnost za to, že jeho heslo bude dostatečně silné.

3.    Ve všech kopiích software nebo jeho podstatných částech, které jsou předmětem Licence, musí být uvedeno prohlášení obsažené v článku 3 odst. 1 smluvních podmínek a výhrada autorského práva Provozovatele.

4.    Současně s užitím Prohlížeče dochází k užití následujících software: nw.js, WebM, DirectX, H264 a AAC. Prohlížeč lze užít pouze způsoby uvedenými v těchto smluvních podmínkách a v souladu s nimi a zároveň pouze při dodržení následujících smluvních podmínek:
1.    https://github.com/nwjs/nw.js/blob/master/LICENSE
2.    http://www.webmproject.org/license
3.    https://github.com/apitrace/dxsdk/blob/master/Documentation/License%20Agreements/DirectX%20SDK%20EULA.txt
4.    http://www.mpegla.com/main/programs/avc/Pages/Intro.aspx
5.    https://www.via-corp.com/licensing/aac/
Uživatelé nejsou oprávněni žádným způsobem užít tyto software, které jsou součástí Prohlížeče: H264, AAC, DirectX s výjimkou případů, kdy užívají Prohlížeč v původní nezměněné verzi, která jim byla poskytnuta Provozovatelem.

5.    Provozovatel využívá v rámci Prohlížeče Google Maps API. Podmínky užití Google Maps API jsou umístěny na internetové adrese (URL): https://developers.google.com/maps/terms a uživatel se zavazuje odsouhlasením těchto smluvních podmínek smluvní podmínky Google Maps API dodržovat. Používání Google Maps API v rámci Prohlížeče se dále řídí Podmínkami ochrany soukromí společnosti Google, dostupnými z internetové adresy (URL): http://www.google.com/policies/privacy/.
Uživatel bere odsouhlasením těchto podmínek na vědomí, že ze strany Provozovatele budou shromažďovány údaje o jeho lokaci, popř. údaje o lokaci jeho koncového zařízení. Provozovatel tyto shromážděné údaje použije za účelem zkvalitnění služeb poskytovaných Provozovatelem. Uživatel dále bere na vědomí, že údaje o jeho lokaci budou předány společnosti Google Ireland Limited, a to v takové podobě, ve které společnost Google nebude moci identifikovat konkrétního uživatele.

6.    Funkce převod měn, která je součástí Prohlížeče, se řídí aktuálním devizovým kurzem vypsaným Českou národní bankou, který je dostupný na internetové adrese http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.txt .

7.    Funkce překladač stránek a překlad slov, které jsou součástí Prohlížeče, využívají na základě smluvní spolupráce překladové nástroje od firmy Lingea s.r.o. (https://www.lingea.cz). Zpracování překládaných textů se řídí Zásadami ochrany osobních údajů uvedenými na internetových stránkách Provozovatele Prohlížeče, a to v příslušné sekci.


Osobní údaje

1.    Pokud při užívání Prohlížeče dochází ke zpracování osobních údajů uživatele, pak se na toto zpracování osobních údajů použije nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a další právní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

2.    Pro účely užívání svých služeb, včetně Prohlížeče, je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané uživatelem při užívání služby (zejména adresné a popisné údaje).

3.    Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je uživatel, jako subjekt osobních údajů.

4.    Uživatel ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech společnosti Provozovatele, a to na uživatelem poskytnuté e-mailové adresy.

5.    Pokud uživatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení společnosti Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě uživatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.

6.    Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Závěrečná ustanovení

1.    Smluvní vztah založený těmito podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

2.    Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto smluvní podmínky měnit s tím, že nové a úplné znění smluvních podmínek Provozovatel zveřejní na internetové adrese www.seznam.cz/prohlizec/licence.

3.    Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 12.8.2019.