Feedback loop

Ujednání k užití programu Feedback loop

Registrací do programu Feedback Loop (dále také jen „Program“ nebo „Feedback loop“) vyjadřujete souhlas s podmínkami tohoto ujednání.

Tato ujednání uzavíráte jako uživatel programu Feedback loop (dále jen „Uživatel“) se společností Seznam.cz, a.s., se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ 150 00, IČ: 26168685, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493 (dále jen „Seznam.cz“).

Program Feedback loop je společností Seznam.cz poskytován bezúplatně a slouží k využití služeb (antispamová ochrana) freemailové služby Email.cz. Uživatel emailových schránek v rámci služby Email.cz je oprávněn označovat přijaté emaily jako spam. V případě, bude-li takovýto Váš doručený email označen jako spam, předáme Vám, jako registrovanému uživateli Programu, prostřednictvím Programu, která emailová adresa Váš email takto označila a požádáme Vás, abyste takovouto emailovou adresu nadále se svými obchodními nabídkami či emaily jiného charakteru neobesílal. Užíváním Programu se zavazujete nadále subjekty, označující Vaše emaily jako spam v rámci Programu, neobesílat.

Společnost Seznam.cz nenese žádnou záruku za kvalitu či funkčnost Programu. Společnost Seznam.cz rovněž nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou použitím Programu či registrací do Programu, ani za jakékoliv jiné škody nepřímo spojené s užitím tohoto Programu.

Společnost Seznam.cz si vyhrazuje právo poskytování Programu Uživateli bez dalšího ukončit. Seznam.cz si vyhrazuje právo uvedená ujednání jednostranně změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Programu či služeb souvisejících s Programem či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u společnosti Seznam.cz. Společnost Seznam.cz oznámí změnu Uživateli prostřednictvím rozhraní služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Uživatel má právo odmítnout změnu podmínek a přestat používat Program. Pokud Uživatel užívá po účinnosti změny podmínek i nadále Program, má se zato, že přijímá tím změnu Podmínek.

Společnost Seznam postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Pro účely užívání Programu Uživatelem je společnost Seznam.cz oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při užívání Programu (zejména adresné údaje). Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné při plnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá

Program, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Pokud Uživatel předal či předá společnosti Seznam.cz osobní údaje jiných fyzických osob, je Uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Uživatel odpovídá společnosti Seznam.cz za způsobenou škodu.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti Seznam.cz, a to v příslušné sekci.

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 12.8.2019.