Smluvní podmínky pro registraci uživatelů 1.2.2015

Smluvní podmínky pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Seznam.cz

1.    Úvod
1.1    Společnost Seznam.cz, a. s., se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493 (dále jen "Provozovatel"), je provozovatelem internetového portálu Seznam.cz a serverů uvedených níže v těchto smluvních podmínkách (dále jen „Podmínky“).  Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů jednotlivých služeb poskytovaných Provozovatelem v rámci jím provozovaných serverů uvedených níže v Podmínkách (dále jen „Uživatel“ nebo „Uživatelé“) při registraci Uživatele do systému některého z předmětných serverů Provozovatele.

2.    Servery Provozovatele
2.1    Tyto Podmínky se uplatní při registraci Uživatele na následující Servery Provozovatele:
a.    Email.cz, dostupný z internetové adresy (URL): http://email.seznam.cz
b.    Sweb.cz, dostupný z internetové adresy (URL): http://www.sweb.cz
c.    Lide.cz, dostupný z internetové adresy (URL): http://lide.cz
d.    Sauto.cz, dostupný z internetové adresy (URL): http://www.sauto.cz
e.    Sbazar.cz, dostupný z internetové adresy (URL): http://www.sbazar.cz
f.    Spoluzaci.cz, dostupný z internetové adresy (URL): http://www.spoluzaci.cz
g.    Sreality.cz, dostupný z internetové adresy (URL): http://www.sreality.cz
h.    Foto.mapy.cz, dostupný z internetové adresy (URL): http://foto.mapy.cz
i.    Firmy.cz, dostupný z internetové adresy (URL): http://www.firmy.cz
j.    Mixer.cz, dostupný z internetové adresy (URL): http://www.mixer.cz
k.    Volná místa, dostupný z internetové adresy (URL): http://www.volnamista.cz
l.    Novinky.cz, dostupný z internetové adresy (URL): http://www.novinky.cz
m.    Sport.cz, dostupný z internetové adresy (URL): http://www.sport.cz
n.    Super.cz, dostupný z internetové adresy (URL): http://www.super.cz
o.    Proženy.cz, dostupný z internetové adresy (URL): http://www.prozeny.cz
p.    Sfinance.cz, dostupný z internetové adresy (URL): http://www.sfinance.cz
q.    Seznam.cz Slovník, dostupný z internetové adresy (URL): http://slovnik.seznam.cz
r.    Stream.cz, dostupný z internetové adresy (URL): http://www.stream.cz
s.    Seznam Sklik, dostupný z internetové adresy (URL): http://www.sklik.cz
t.    Zboží.cz, dostupný z internetové adresy (URL): http://www.zbozi.cz
u.    Seznam Peněženka, dostupný z internetové adresy (URL): https://penezenka.seznam.cz
v.    TV.Seznam.cz, dostupný z internetové adresy (URL): http://tv.seznam.cz
w.    Vyhledávání, dostupný z internetové adresy (URL): http://search.seznam.cz
x.    Homepage Seznam.cz, dostupný z internetové adresy (URL): www.seznam.cz
(společně dále v těchto Podmínkách jako „Servery“).

3.    Uživatelský účet
3.1.    Pro využití služeb Serverů je Uživatel povinen vytvořit si uživatelský účet.
3.2.    Uživatelský účet je tvořen Uživatelem zvoleným uživatelským jménem a přístupovým heslem. Uživatelské jméno je Uživatel povinen zadat ve tvaru e-mailové adresy.
3.3.    Uživatelský účet je použitelný napříč Servery, vytvoření uživatelského účtu opravňuje Uživatele k využití služeb všech Serverů.


4.    Práva a povinnosti smluvních stran

4.1.    Provozovatel se zavazuje, že údaje zadané Uživatelem při vytváření uživatelského účtu neposkytne třetím osobám. Toto neplatí v případech, kdy má Provozovatel zákonnou povinnost tyto údaje poskytnout orgánům státní moci.
4.2.    Provozovatel neověřuje pravdivost Uživatelem zadaných údajů, není-li ve smluvních podmínkách jednotlivých Serverů stanoveno jinak. Provozovatel ověřuje pouze existenci e-mailové adresy a skutečnost, že konkrétní e-mailová adresa náleží konkrétnímu uživateli, prostřednictvím potvrzujícího e-mailového odkazu. Předchozí věta se použije pouze pro uživatele, kteří se přihlašují prostřednictvím e-mailové adresy neregistrované na službě Provozovatele www.email.seznam.cz.
4.3.    Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty, jejichž uživatelské jméno vzbuzuje pohoršení a/nebo je v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.


5.    Závěrečná ustanovení
5.1.    Na poskytování služeb jednotlivých Serverů se použijí dále smluvní podmínky jednotlivých Serverů. Ustanovení smluvních podmínek jednotlivých Serverů mají před ustanoveními těchto Podmínek přednost.
5.2.    Věci těmito Smluvními podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a.s., a příslušnou právní úpravou.
5.3.    Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat uživatelský účet Uživatele, který se po dobu delší než 6 měsíců nepřihlásil do systému žádného ze Serverů. Uživatel bere na vědomí, že po uplynutí této doby může být jeho uživatelský účet uvolněn pro případnou registraci jiného Uživatele.
5.4.    Provozovatel si dále vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty Uživatelů, kterými jsou porušovány Podmínky a/nebo smluvní podmínky jednotlivých Serverů a/nebo platné právní předpisy, dobré mravy či veřejný pořádek.
5.5.    Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, s tím, že tato změna bude oznámena prostřednictvím internetových stránek Provozovatele minimálně 7 dní před účinností této změny.Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2015.