Všeobecné obchodní podmínky Sdovolená.cz


Smluvní podmínky Sdovolená.cz


1. Úvod

Společnost Seznam.cz, a. s., se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 6493 (dále jen "Provozovatel"), je provozovatelem internetového serveru Sdovolená.cz, dostupného na internetové adrese (URL) http://www.sdovolena.cz (dále jen "Server Sdovolená.cz" nebo jen „Server“). Provozovatel na Serveru zobrazuje nabídky zájezdů cestovních kanceláří (dále také jen „Subjekty“ nebo jednotlivě jen „Subjekt“).2. Popis služby Sdovolená.cz

2.1. Server Sdovolená.cz je zaměřen na zobrazování jednotlivých položek zájezdů z nabídky Subjektů (dále také jen „inzeráty“) za účelem jejich představení a prodeje koncovým uživatelům serveru Sdovolená.cz, tj. nabízí uživatelům možnost hledání konkrétních termínů zájezdů, které je nabízeno Subjekty registrovanými na serveru Sdovolená.cz.

2.2. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování nabídek zájezdů včetně jejich třídění a tento způsob kdykoli změnit. Jednotlivé položky zájezdů mohou být za účelem zobrazování zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení Provozovatele. V této souvislosti je Provozovatel dále oprávněn upravit zobrazované údaje dle svého uvážení.3. Registrace Subjektu do služby Sdovolená.cz

3.1. Základní podmínky pro registraci do služby Sdovolená.cz:
•    Subjekt musí skutečně existovat a mít aktivní www stránky dostupné v rámci internetu, jež musejí být v českém jazyce, a v rámci takovýchto stránek je oprávněně provozována cestovní kancelář.
•    Subjekt musí splňovat všechny podmínky dané platnými právními předpisy ČR pro provozování cestovní kanceláře na území ČR.
•    Subjekt musí mít zřízenou službu Provozovatele Peněženka, kterou si zřídí v Klientské zóně na adrese https://klient.seznam.cz/.
•    Subjekt musí být přímo provozovatelem cestovní kanceláře a ne zprostředkovatelem služeb nebo „agenturním prodejcem“.
•    Subjekt se pro inzerci na Sdovolena.cz nesmí nechat zastupovat třetí Stranou, tj. nesmí využívat pro užití služeb na serveru Sdovolena.cz jiný třetí subjekt.
•    Subjekt musí mít sídlo nebo v případě zahraniční osoby organizační složku podniku na území ČR.

3.2. Povinné údaje uváděné Subjektem při registraci na internetové stránce pro přidání subjektu:
•    Název Subjektu
•    Identifikační číslo subjektu
•    Kontaktní osoba subjektu
•    Kontaktní telefon
•    Kontaktní email
•    Platný odkaz na funkční internetové stránky Subjektu
Tyto údaje musí korespondovat s údaji na internetových stránkách Subjektu.4. Další podmínky

4.1. Subjekt je povinen vyhovět podmínkám uvedeným na stránce http://napoveda.seznam.cz/cz/sdovolena/informace-pro-inzerenty/pravidla-sluzby-1/  (dále jen „Pravidla služby Sdovolena.cz“).

4.2. Na internetových stránkách Subjektu musí být uvedeno zejména:
•    obchodní firma či jméno a příjmení Subjektu (tj. u právnické osoby název, pod kterým je zapsána v obchodním rejstříku nebo jiném registru a u fyzické osoby její jméno a příjmení) a IČO, podle kterého lze dohledat jednoznačně Subjekt v Obchodním rejstříku či registru ekonomických subjektů
•    kontaktní údaje – telefon, email a adresa
•    obchodní podmínky
•    další náležitosti vyžadované právními předpisy, zejména zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 455/1991 Sb., živnostenským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a předpisy na ochranu spotřebitelů.
4.3. Registrované Subjekty musí dále splňovat podmínky pro registraci na službě Provozovatele Firmy.cz uvedené na internetové stránce: http://napoveda.seznam.cz/cz/firmy/nove-firmy.cz/napoveda-pro-klienty/pravidla-3  (dále jen „Pravidla pro firemní profily na Seznamu“). Služba Firmy.cz je provozovaná na internetové adrese (URL):https://www.firmy.cz/. Jako součást registračního balíčku vznikne Subjektu registrací a následným schválením registrace Subjektu do služby Sdovolená.cz Provozovatelem “pasivní firemní profil Seznam“ do služby Provozovatele Firmy.cz, nebyl-li již vytvořen. Subjekt tímto poskytuje Provozovateli souhlas se zveřejněním poskytnutých údajů i na jiných Provozovatelem provozovaných službách. Ustanovení těchto podmínek mají před ustanoveními Pravidel pro firemní profily na Seznamu přednost.5. Schválení registrace Subjektu

5.1. Provozovatel si vyhrazuje na schválení nově registrovaného subjektu minimálně 10 pracovních dní ode dne zaslání požadavku na registraci Subjektu. Provozovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí registrace např. z důvodu porušení těchto Podmínek.

5.2. Po schválení registrace Provozovatelem má Subjekt přístup do administračního rozhraní Serveru Sdovolená.cz na adrese admin.sdovolena.cz.

5.3. Stahování všech dat z internetových stránek Subjektu ve formátu XML souborů za účelem jejich zobrazení v rámci inzerce, probíhá každý den, avšak za podmínky, že XML soubory na internetových stránkách Subjektů splňují podmínky Pravidel a že se jejich obsah změnil oproti jejich obsahu při posledním stahování dat. Subjekt je odpovědný za právní bezvadnost dat umístěných na jeho internetových stránkách ve formátu XML souborů.6. Reklamace

6.1. V případě pochybení na straně Provozovatele je Subjekt v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu. Subjekt je povinen reklamaci učinit písemně e-mailem nebo doporučeně dopisem.

6.2. Lhůta pro uplatnění reklamace se řídí ustanoveními Obchodních podmínek pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a.s. (dále jen „Obchodní podmínky“) dostupných na: https://onas.seznam.cz/cz/reklama/obchodni-podminky/

6.3. Pochybením na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost Serveru, která se týká potvrzené objednávky Subjektu, a to po dobu delší než 6 hodin bez přerušení v průběhu kalendářního dne.

6.4. Za pochybení na straně Provozovatele se nepovažují zejména výkyvy v návštěvnosti jednotlivých serverů Provozovatele.

6.5. Uplatnění námitek vůči vystaveným daňovým dokladům se řídí ustanoveními Obchodních podmínek.7. Finanční podmínky

7.1. Provozovatel je oprávněn požadovat platbu předem za veškeré služby související se službou Sdovolená.cz.

7.2. Server je zpoplatněn, dle platného produktového listu na adrese http://napoveda.seznam.cz/cz/sdovolena/cenik-inzerce/.

7.3. Provozovatel vystaví Subjektu za registraci ke Službě zálohovou fakturu, pokud již registrace na Server není součástí jiného produktu Provozovatele. Tuto zašle e-mailem na kontakt zadaný Subjektem. Subjekt je povinen zkontrolovat fakturační údaje, RUS účet a uhradit zálohovou fakturu dle fakturačních podmínek uvedených na dokladu..

7.4. Subjekt je povinen uhradit cenu za registraci k serveru nejméně 10 dnů před prvním dnem fixního období, na které je Služba registrována. Období registrace k serveru je stanoveno fixními daty a nebude měněno nebo posunuto na pozdější období ani v případě, že Subjekt bude v prodlení s úhradou ceny za registraci ke Službě nebo se později zaregistroval na Servisních stránkách. V případě prodlení do deseti dnů od plánovaného začátku poskytování registrace k serveru Subjekt ztrácí nárok na poskytování služeb Serveru po dobu prodlení s úhradou. V případě prodlení o více jak deset dnů od plánovaného začátku poskytování registrace k serveru bude objednávka bez náhrady zrušena.

7.5. Faktury – daňové doklady jsou vystavovány do 15 kalendářních dnů ode dne přijetí platby na účet Provozovatele. Faktury – daňové doklady jsou vystavovány s fakturačními údaji uvedenými na zálohové faktuře. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí úplaty na účet Provozovatele. Daňové doklady za navýšení kreditu jsou vystavovány dle Smluvního ujednání Provozovatele pro Klientskou zónu a Peněženku.

7.6. Provozovatel si vyhrazuje právo zveřejnit inzerci až 2. den po připsání částky uhrazené za umístění inzerce na účet Provozovatele, ne však dříve, než začne běžet objednané období registrace. Zobrazení inzerce je podmíněno současně připsáním kreditu do Peněženky, pokud se tak nestalo již dříve.

7.7. Pokud kredit v Peněžence klesne na 0,- Kč, nebo na částku, která není rovna počtu aktivních inzerátů pro daný den, přestanou být inzeráty zobrazovány, a to do okamžiku dobití kreditu v Peněžence, tedy do doby připsání platby v příslušné výši na účet Provozovatele.

7.8. Provozovatel je oprávněn k pozastavení či odmítnutí zveřejnění inzerce v případě, že eviduje dlužné částky Subjektu po splatnosti i na jiných službách či produktech poskytovaných Provozovatelem.

7.9. Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu cen za služby serveru Sdovolená. Tyto změny sdělí Provozovatel Subjektu e-mailovou zprávou s měsíčním předstihem před účinností takovýchto změn. V případě změn produktového portfolia, k němuž si Provozovatel vyhrazuje právo, je však povinen Subjektu vrátit již přijaté úhrady za nerealizované služby, případně nabídnout adekvátní protiplnění.

7.10. Úhrada za inzeráty je strhávána z Peněženky vždy za uplynulý den.

7.11. Chybné, částečné či hromadné platby nebudou akceptovány. Takové platby budou vráceny na účet, ze kterého byly na účet provozovatele připsány.8. Závěrečná ustanovení

8.1. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit či zastavit zveřejňování jakýchkoli údajů, pokud:
•    jsou v rozporu s právním řádem České republiky
•    jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek
•    jsou způsobilá přivodit Provozovateli či třetím osobám újmu
•    svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele
•    nejsou pravdivé

8.2. Provozovatel na Serveru nezveřejňuje nabídky k uzavření smlouvy podle § 1852 občanského zákoníku (tzv. timesharingové smlouvy). Subjekt není oprávněn zveřejnit na Serveru nabídku za účelem uzavření takovéto smlouvy.

8.3. Provozovatel je oprávněn smluvní vztah kdykoli vypovědět s tím, že výpověď je účinná jejím doručením Subjektu, a to i prostřednictvím emailu.

8.4. Subjekt je odpovědný za obsah inzerátů v tom smyslu, že není oprávněn jakkoliv Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Subjektem poskytnutých dat prostřednictvím Serveru Sdovolená.cz.

8.5. Subjekt poskytuje Provozovateli souhlas s užitím Subjektem poskytnutých údajů pro vlastní potřebu, půjde-li o údaje, které by mohly být osobním údajem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., použije se pro souhlas Subjektu následující ustanovení těchto smluvních podmínek. Subjekt dále poskytuje Provozovateli souhlas s užitím tzv. Faviconu, tj. ikony umístěné na internetových stránkách Subjektu, v rámci poskytovaného prostoru k inzerci, s tím, že odpovídá za právní její bezvadnost, tj. že nezasahuje do práv třetích osob.

8.6. Subjekt souhlasí se zpracováním a využitím údajů jím Provozovateli poskytnutých v rámci serverů Seznamu, dále k vzájemné komunikaci a zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., včetně údajů, které by mohly být osobním údajem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Souhlas se zpracováním údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Subjekt bezplatně kdykoliv na adrese Provozovatele registrace@sdovolena.cz odvolat. Provozovatel garantuje Subjektu i další práva uvedená v ustanovení § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb.

8.7. Provozovatel si vyhrazuje na vyřízení elektronické komunikace dobu 10 pracovních dní.

8.8. Za porušení těchto podmínek či z důvodů v těchto podmínkách uvedených si Provozovatel vyhrazuje právo přerušit zobrazování nabídek Subjektu podle závažnosti až na dobu neurčitou nebo úplně zrušit registraci Subjektu, a to bez předchozího vyrozumění Subjektu.

8.9. Záležitosti těmito podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a.s., jejichž znění je dostupné na internetové adrese http://onas.seznam.cz/cz/reklama/obchodni-podminky/, a příslušnou právní úpravou.

8.10. Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Subjektem se řídí občanským zákoníkem.

8.11. Provozovatel je oprávněn přiměřeně změnit tyto smluvní podmínky. Jakékoliv změny sdělí Provozovatel Subjektu e-mailovou zprávou nejpozději měsíc před plánovanou účinností takovýchto změn. Subjekt je oprávněn takové změny odmítnout a povinen z tohoto důvodu tyto smluvní podmínky vypovědět písemně na adresu sídla Provozovatele.

8.12. Tyto smluvní nabývají platnosti a účinnosti dnem 7.9.2016