Pravidla soutěže S Modrou po zelené

 

 

I. Obecná ustanovení

 1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000, IČO: 26168685 (dále jen „pořadatel“).
 2. Soutěž je založena na interakci veřejnosti v online prostředí, za využití mobilní aplikace Mapy.cz (dále jen „mobilní aplikace“), respektive na interakci aktivních uživatelů této mobilní aplikace.
 3. Soutěž probíhá prostřednictvím vyhodnocení nachozených kilometrů zaznamenaných prostřednictvím mobilní aplikace, přičemž registrace do soutěže probíhá na webu pod veřejně přístupným odkazem smodroupozelene.cz (dále jen „Stránka soutěže“), a to za využití Přihlášení přes Seznam.
 4. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
 5. Soutěž probíhá od okamžiku zveřejnění soutěže, respektive registrovat se do soutěže je možné kdykoli v termínu od 3. 4. 2023 do 31. 5. 2023 do 23:59 (dále jen „termín soutěže“).


II. Soutěž

 1. Účastníkem soutěže může být osoba ve věku od 15 let s doručovací adresou na území České republiky a/nebo Slovenské republiky, která je registrovaná za využití Přihlášení přes Seznam, respektive využívá spolu s přihlášením přes Seznam uživatelský účet mobilní aplikaci a v rámci ní také funkci Stopaře a seznámila se s těmito zveřejněnými pravidly soutěže a zcela je splní.
 2. Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci pořadatele a osob majetkově a organizačně propojených s pořadatelem, ani osoby blízké těmto zaměstnancům.
 3. Soutěžící se soutěže zúčastní registrací do soutěže a následném používáním mobilní aplikace, respektive funkce Stopař k uložení tzv. stopy soutěžícího do rozhraní Moje Mapy (za současného odsouhlasení podmínek tohoto rozhraní), to vše za účelem vyhodnocení výsledků, respektive nachozených kilometrů.
 4. O nachozených kilometrech soutěžícího, respektive o soutěžícím budou zaznamenávány a uchovávány, a následně vyhodnoceny následující údaje: typ pohybu, počet kilometrů (délka), průměrná rychlost, příznak interní a externí, geometrie cesty. To vše také z důvodu určení, zda soutěžící nedosáhl nachozených kilometrů jinak než na základě vlastní chůze, např. podvodem za použití motorového či nemotorového vozidla apod.
 5. O nachozených kilometrech soutěžících bude vytvořen a průběžně aktualizován žebříček dostupný na Stránce soutěže (v podobě nachozených kilometrů a soutěžícího označeného vždy anonymizovanou podobou ve formě křestní jméno a počáteční písmeno příjmení) a zároveň bude každému přihlášenému soutěžícímu k dispozici přehled jeho nachozených kilometrů (počet kilometrů a tras, pořadí v žebříčku apod.). 
 6. Jeden aktivní Seznam uživatelský účet umožňuje pouze jednu registraci do soutěže. 
 7. Účastí v soutěži, respektive registrací a následujícími kroky, uděluje soutěžící pořadateli souhlas k zařazení do soutěže a k zveřejnění soutěžícího a jeho průběžného výsledku (v rámci žebříčku nachozených kilometrů, zejména na Stránce soutěže) a k využití registračních a ostatních údajů o soutěžícím pro ostatní účely pořádané soutěže (zejména kontaktování), respektive souhlasí s výše uvedenými podmínkami účasti v soutěži a pro její následné vyhodnocení.

III. Průběžní výherci a způsob jejich určení
 1. Ze soutěžících budou v průběhu termínu soutěže určováni průběžní výherci ("týdenní výzva").
 2. Průběžní výherci budou určeni každý týden v rámci období od 10. 4. 2023 do 28. 5.  2023 (tj. v týdnu 10.-16. 4. 2023, 17.-23. 4. 2023, 24.-30. 4. 2023, 1. -7. 5. 2023, 8. -14. 5. 2023, 15. -21. 5. 2023 a 22. -28. 5. 2023), a to za každý týden jeden výherce, tj. soutěžící s nejvíce nachozenými kilometry v daném týdnu. Při rovnosti nachozených kilometrů rozhodne rychlost (tj. dřívější čas, zejména datum) jejich dosažení.
 3. Průběžným výhercem se soutěžící může stát pouze jednou. Průběžní výherci z předchozích týdnů nejsou zobrazeni v přehledu následujících týdnů.
 4. Každý průběžný výherce vyhraje nepeněžní výhru v podobě funkční bundy Columbia, případně jiného produktu Columbia podle výběru pořadatele ve stejné hodnotě, tj. cca 4.000,- Kč v MOC včetně zákonné sazby DPH.

IV. Hlavní výherci a způsob jejich určení
 1. Na konci termínu soutěže bude určeno celkem 30 soutěžících s nejvyšším počtem nachozených kilometrů, ze kterých budou vylosováni celkem 3 hlavní výherci.
 2. Hlavním výhercem se může stát i soutěžící, který se dříve stal průběžným výhercem.
 3. Při rovnosti nachozených kilometrů rozhodne rychlost jejich dosažení.
 4. Každý hlavní výherce vyhraje nepeněžní výhru v podobě kompletní výbavy od Columbia (bunda, tričko, mikina, kalhoty, boty) v hodnotě 9.999,- Kč v MOC včetně zákonné sazby DPH

V. Výherci „za účast“ a způsob jejich určení
 1. Každý soutěžící, který dosáhne na konci termínu soutěže hodnoty alespoň 10 nachozených kilometrů, obdrží slevový kód na nákup produktů Columbia.


VI. Komunikace s výherci a výhry

 1. Ve všech případech budou výherci bezprostředně (nejpozději do 7 pracovních dnů po dni jejich určení) informováni prostřednictvím e-mailové komunikace na adresu související se aktivní Seznam uživatelským účtem soutěžícího a kontaktováni, za účelem domluvy ohledně výhry (výběr odpovídající velikosti apod.) a jejího předání (dále jen „oznámení výhry“). K tomuto způsobu komunikace a k užití daných údajů dávají svojí účastí v soutěži soutěžící souhlas. 
 2.  V případě, že se pořadateli nepodaří s daným výhercem zkontaktovat a následně se s ním domluvit na způsobu předání výhry do 10  pracovních dnů ode dne oznámení výhry, nárok výherce na výhru zanikne.
 3. Pořadatel pro úplnost uvádí, že nepeněžní výhry nepřevyšující částku 10.000,- Kč včetně zákonné sazby DPH -jsou osvobozeny od daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů. 
 4. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele.
 5. Pořadatel není nikterak povinen komunikovat se soutěžícími, kteří se nestanou výherci, respektive odůvodňovat či jinak obhajovat výsledky soutěže.

VII. Závěrečná ustanovení
 1. Pořadatel má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv změnit. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění.
 3. Pořadatel je oprávněn vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který poruší tato pravidla či další podmínky soutěže, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož bude důvodné podezření na porušení předmětných pravidel, podmínek a předpisů.
 4. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím budou zpracovány pro účely účasti v soutěži, včetně jejího vyhodnocení, či za jiným účelem spojeným se soutěží. Správcem osobních údajů je pořadatel.
 5. V průběhu soutěže může se soutěžící kdykoli odhlásit a svoji účast v soutěži ukončit, pokud z e-mailové adresy, která slouží pro jeho účast v soutěži, odešle na adresu soutez@mapy.cz zprávu typu „chci se odhlásit ze soutěže“; následující pracovní den dojde k vyřazení soutěžícího ze soutěže, včetně jeho kontaktních a dalších údajů.
 6. Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k jejich dodržování.
 7. Žebříček na Stránce soutěže bude aktualizován vždy následující den o data za předcházející den. Ve výjimečných případech může dojít ke zpoždění započtených kilometrů až o několik dní (např. v případě, že uživatel je v době uložení Stopy offline a data se z jeho zařízení odešlou až při dalším použití aplikace). Soutěžící může chybějící kilometry sám nahlásit pořadateli zasláním e-mailu na soutez@mapy.cz. Pro ověření dat soutěžící použije odkaz aktivitu uloženu v Moje Mapy. 
 8. Tato pravidla se zveřejňují na internetové síti pod veřejným odkazem.