Licenční ujednání ke vkládání fotografií na Mapy.cz

Pozn. - Tato licenční ujednání již nejsou platná. Od 13.1.2020 platí podmínky uvedené zde.
 
 • Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00, IČO 261 68 685, (dále jen „Provozovatel“) je provozovatelem služby dostupné na internetové adrese (URL) https://www.mapy.cz (dále jen “Služba”) a dále provozovatelem mobilní aplikace Mapy.cz (dále jen „Aplikace“).
 • Prostřednictvím Služby nebo Aplikace je možno vkládat fotografie k určené poloze ve fyzickém prostoru pomocí GPS souřadnice (dále jen “Fotografie”) za účelem jejich zobrazení na Službě Provozovatele.
 • Každý uživatel Služby Provozovatele (dále jen „Uživatel“), který odsouhlasil tato licenční ujednání (dále jen „Podmínky“) je oprávněn vložit Fotografii přímo související s uvedenou GPS souřadnicí na server Provozovatele dostupný z internetové adresy (URL): https://www.mapy.cz (dále jen „Server“), a to buď přímo prostřednictvím Serveru nebo prostřednictvím Aplikace.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování Fotografie na Službě, včetně způsobu jejich třídění a tento způsob kdykoli změnit.
 • Uživatel odsouhlasením Podmínek poskytuje Provozovateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít Fotografie (dále jen „Licenci“) všemi způsoby užití dle § 12 odst. 4 a 5 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, zejména ale nejenom právo Fotografii užít a zobrazovat na Službě i dalších službách poskytovaných Provozovatelem, Fotografii užít za účelem propagace Provozovatele, Fotografii upravit, zpracovat, Fotografii zařadit do jiného díla, Fotografii dále šířit, a to všemi způsoby šíření, samostatně i v rámci jiného díla. Uživatel poskytuje Licenci Provozovateli jako územně a množstevně neomezenou, na celou dobu trvání autorských majetkových práv k Fotografii. Licenci poskytuje Uživatel Provozovateli bezúplatně. Provozovatel není povinen poskytnutou licenci využít.
 • Uživatel prohlašuje, že je oprávněn Licenci ve výše uvedeném rozsahu Provozovateli poskytnout. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení Uživatele nahradí Uživatel Provozovateli veškerou škodu i náklady vzniklé v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení Uživatele. Uživatel je povinen vypořádat veškeré nároky třetích osob, které tyto třetí osoby uplatní k Fotografii.
 • Uživatel je povinen nahrát na Službu pouze takové Fotografie, které neporušují práva duševního vlastnictví třetích osob vč. práv autorských, které neporušují právní řád České republiky, či nejsou v rozporu s etickými pravidly a dobrými mravy a s Pravidly této Služby, které jsou dostupné na internetové adrese (URL) https://napoveda.seznam.cz/cz/mapy/pravidla-uzivani-fotomapy/ (dále jen „Pravidla“). Uživatel se zavazuje Pravidla dodržovat.
 • O závadnosti Fotografie rozhoduje výhradně Provozovatel, který je oprávněn Fotografii na Službě nezobrazit, přestat zobrazovat či ze Služby odstranit, a to i bez udání důvodu a bez náhrady.
 • Za správnost Fotografií nese odpovědnost výlučně Uživatel.
 • Poruší-li Uživatel závažným způsobem nebo opakovaně Podmínky, je Provozovatel oprávněn Uživatele vyřadit ze systému a/nebo mu odepřít přístup na Službu, a to i bez předchozí výzvy k nápravě.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek, a to i bez předchozího upozornění Uživatele.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás