Smluvní podmínky služby Email.seznam.cz pro e-maily na vlastní doméně


1.    Úvod

1.    Společnost Seznam.cz, a. s., se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493 (dále jen "Provozovatel"), je provozovatelem internetového serveru Email.seznam.cz, dostupného z internetové adresy (URL) https://email.seznam.cz (dále jen „Server“), prostřednictvím kterého mohou uživatelé Serveru (dále jen „Uživatel“ nebo „Uživatelé“) přijímat a odesílat elektronickou poštu i z účtů zřízených na vlastní doméně Uživatele, za níže uvedených podmínek (dále jen „Podmínky“).


2.    Popis služby Email.seznam.cz na vlastní doméně

1.    Server umožňuje Uživatelům přijímat a odesílat elektronickou poštu (dále jen „E-mail“ nebo „E-maily“) ze zaregistrované emailové adresy.
2.    Provozovatel umožňuje Uživatelům bezplatné založení e-mailové adresy na Uživatelem zaregistrované doméně a bezplatné založení dalších maximálně 10 e-mailových adres (dále jen „odvozené e-mailové adresy“) na Uživatelem zaregistrované doméně.
3.    Provozovatel umožní Uživatelům přijímat a odesílat E-maily z Uživatelem zaregistrované emailové adresy registrované na vlastní doméně Uživatele, jakož přijímat a odesílat E-maily Uživatelům odvozených e-mailových adres.
4.    Užitím služby Email.seznam.cz na vlastní doméně (dále jen „Služba“) se rozumí přihlášení Uživatele do systému Serveru, vybírání doručených E-mailů a/nebo odesílání E-mailů prostřednictvím příslušného komunikačního protokolu Služby.
5.    Uživatel e-mailové adresy na vlastní doméně, jakož i Uživatel odvozené e-mailové adresy má možnost stahovat E-maily prostřednictvím pop3 do svého počítače.
6.    Uživatel e-mailové adresy na vlastní doméně, jakož i Uživatel odvozené e-mailové adresy má možnost využívat Službu prostřednictvím mobilního telefonu. Využití Služby prostřednictvím mobilního telefonu je podmíněno umístěním aplikace podporující Službu do mobilního telefonu Uživatele a podpora této aplikace mobilním telefonem nebo použitím internetové stránky https://m.email.seznam.cz.


3.    Práva a povinnosti smluvních stran

1.    Uživatel e-mailové adresy na vlastní doméně, jakož i Uživatel odvozené e-mailové adresy není oprávněn využít e-mailovou adresu k rozesílání hromadných obchodních sdělení.
2.    Uživatel e-mailové adresy na vlastní doméně, jakož i Uživatel odvozené e-mailové adresy odpovídají za dodržování těchto Podmínek.
3.    Uživatel odvozené e-mailové adresy je oprávněn se svojí e-mailovou schránkou nakládat nezávisle na Uživateli e-mailové adresy na vlastní doméně, který tuto odvozenou e-mailovou adresu zřídil.
4.    Na práva a povinnosti smluvních stran se v plném rozsahu uplatní smluvní podmínky služby Email.seznam.cz dostupné na internetové adrese (URL): https://napoveda.seznam.cz/cz/smluvni-podminky-sluzby-emailseznamcz-pro-e-maily-na-vlastni-domene/.


4.    Závěrečná ustanovení

1.    Na poskytování Služby se podpůrně použijí Smluvní podmínky pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Seznam.cz a Smluvní podmínky služby Email.seznam.cz. Ustanovení těchto Podmínek mají před ustanoveními Smluvních podmínek pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Seznam.cz a před ustanoveními Smluvních podmínek služby Email.seznam.cz přednost.
2.    Věci těmito Smluvními podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a.s., a příslušnou právní úpravou.
3.    Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, s tím, že tato změna bude oznámena prostřednictvím internetových stránek Provozovatele minimálně 7 dní před účinností této změny.


Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 22.3.2016.