Smluvní podmínky služby Sweb.cz 1.2.2015

Smluvní podmínky služby Sweb.cz

1.    Úvod
1.1    Společnost Seznam.cz, a. s., se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493 (dále jen "Provozovatel"), je provozovatelem internetového serveru Sweb.cz, dostupného z internetové adresy (URL) http://www.sweb.cz  (dále jen „Server“), prostřednictvím kterého mohou uživatelé Serveru (dále jen „Uživatel“ nebo „Uživatelé“) zřizovat a vytvářet vlastní webové stránky (dále jen „Stránky“), za níže uvedených podmínek (dále jen „Podmínky“).

2.    Popis služby Sweb.cz
2.1.    Server je zaměřen na zřizování a vytváření vlastních Stránek Uživateli Serveru. Server dále umožňuje uživatelům celosvětové sítě internet vyhledávat Stránky jednotlivých Uživatelů Serveru.
2.2.    Stránky jsou zpřístupňovány z technického zařízení Provozovatele.
Internetová adresa Stránek Uživatele je vždy tvořena uživatelským jménem Uživatele, a má následující podobu: uživatelskéjméno.sweb.cz.

3.    Práva a povinnosti smluvních stran
3.1.    Zřizovat a vytvářet Stránky mohou pouze registrovaní Uživatelé Serveru, kteří mají uživatelský účet ve tvaru uživatelskéjméno@seznam.cz.
3.2.    Zřizování a vytváření Stránek Uživateli je v základní verzi Serveru zdarma. Uživatel má možnost využít zvýhodněnou, placenou verzi Serveru – program Plus, a to za podmínek uvedených níže.
3.3.    Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za ztrátu souborů ze Stránek způsobenou technickými problémy Serveru, za nefunkčnost, nedostupnost a/nebo zabezpečení Stránek, za přerušení provozu Serveru v důsledku technických problémů.
3.4.    Provozovatel si vyhrazuje právo v neplacené verzi Serveru na Stránkách Uživatelů zobrazovat reklamu dle svého uvážení. Provozovatel se zavazuje, že jím zobrazovaná reklama bude v souladu s platnými právními předpisy.
3.5.    Provozovatel se zavazuje obsah Stránek Uživatelů necenzurovat.
3.6.    Uživatel má možnost zařadit doménu Stránek Uživatele do rozcestníku, dostupného z internetové adresy (URL): http://rozcestnik.sweb.cz. Kategorie, ve kterých je Uživatel zobrazován si určuje Uživatel sám, Provozovatel do způsobu zařazování Uživatelů do jednotlivých kategorií žádným způsobem nezasahuje.
3.7.    Uživatel odpovídá za to, že obsahem Stránek a/nebo fotografiemi či jinými soubory zveřejněnými na Stránkách nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Uživatele neodpovídá.
3.8.    V případě, že Uživatel zveřejní na Stránkách fotografie, texty nebo jiné výsledky vlastní tvůrčí duševní činnosti, uděluje okamžikem vložení tohoto obsahu na Stránky Provozovateli nevýhradní bezúplatnou licenci k užití fotografií, textů a jiných výsledků vlastní tvůrčí duševní činnosti, a to na dobu zveřejnění obsahu Stránek na Serveru a ke způsobům užití v souladu s určením Serveru a v souladu s těmito Podmínkami.
3.9.    Uživatel má právo obsah Stránek kdykoliv odstranit.
3.10.    Uživatel má právo Stránky ze Serveru kdykoliv odstranit.
3.11.    Registrace několika Stránek jedním Uživatelem za účelem umělého zvýšení prostoru Stránek prostřednictvím provázání internetových odkazů na Stránky je zakázána. Provozovatel si vyhrazuje právo provázané Stránky odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
3.12.     Za obsah Stránek odpovídá Uživatel. Uživatel je povinen zajistit, aby byl obsah Stránek v souladu s Podmínkami, právním řádem České republiky, neoprávněně nezasahoval do práv a oprávněných zájmů třetích osob a nenarušoval dobré mravy a/nebo veřejný pořádek. Provozovatel za obsah Stránek nenese žádnou odpovědnost. Provozovatel si vyhrazuje odstranit Stránky, které nejsou v souladu s těmito Podmínkami, právním řádem České republiky, narušují dobré mravy a/nebo veřejný pořádek, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
3.13.    Provozovatel je oprávněn odstranit Stránky vytvořené za účelem ukládání datových a jiných souborů velkého objemu, existuje-li důvodné podezření na porušení autorských či jiných práv duševního vlastnictví ze strany Uživatele. Provozovatel je oprávněn v těchto případech Stránky odstranit i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
3.14.    Provozovatel je oprávněn odstranit Stránky Uživatelů, kteří po dobu delší než 6 měsíců nevyužili služby poskytované Provozovatelem prostřednictvím Serveru, a to bez náhrady.

4.    Program Plus

4.1.    Program Plus je placená služba poskytovaná Uživatelům v rámci Serveru (dále jen „Program Plus“).
4.2.    Program Plus umožňuje uživatelům využití MySQL databáze.
4.3.    Provozovatel se zavazuje na Stránkách Uživatelů využívajících Program Plus nezobrazovat reklamu.
4.4.    Provozovatel se zavazuje zálohovat data uložená Uživatelem v rámci Programu Plus.


5.    Finanční podmínky

5.1.    Program plus je zpoplatněn. Cena za užívání Program Plus činí 60,-Kč/ měsíc. Provozovatel si vyhrazuje právu tuto cenu kdykoliv změnit prostřednictvím a postupem pro změnu těchto Podmínek.
5.2.    Program plus je hrazen prostřednictvím služby Seznam Peněženka (dále jen „Peněženka“).
5.3.    Pro dobití kreditu v Peněžence a pro vystavení faktur platí pravidla Peněženky, jež jsou dostupná z internetové adresy (URL):http://penezenka.seznam.cz.
5.4.    Program plus je Uživateli aktivován na základě měsíční objednávky Uživatele. Uživatel má možnost využít automatického prodlužování Programu Plus prostřednictvím opakovaného strhávání kreditu z Peněženky.
5.5.    Provozovatel je oprávněn v případě, že za Uživatelem eviduje pohledávku po datu splatnosti na Program Plus a/nebo i na jiných službách/produktech poskytovaných Provozovatelem, ukončit možnost využívání Program Plus.


6.    Závěrečná ustanovení

6.1.    Na provoz Serveru se podpůrně použijí Smluvní podmínky pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Seznam.cz Ustanovení těchto Podmínek mají před ustanoveními Smluvních podmínek pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Seznam.cz přednost.
6.2.    Věci těmito Smluvními podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a.s., a příslušnou právní úpravou.
6.3.    Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, s tím, že tato změna bude oznámena prostřednictvím internetových stránek Provozovatele minimálně 7 dní před účinností této změny.


Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2015.