Smluvní podmínky služby Spolužáci.cz 1.2.2015

Smluvní podmínky služby Spolužáci.cz

1.    Úvod
1.1    Společnost Seznam.cz, a. s., se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493 (dále jen "Provozovatel"), je provozovatelem internetového serveru Spolužáci.cz, dostupného z internetové adresy: (URL) http://spoluzaci.cz/ (dále jen: „Server“), prostřednictvím kterého je uživatelům Serveru (dále jen „Uživatel“ nebo „Uživatelé“) zprostředkováváno setkávání spolužáků z bývalých či současných škol a tříd, za níže uvedených podmínek (dále jen „Podmínky“).

2.    Popis služby Spolužáci.cz
2.1.    Server je zaměřen především na zprostředkování on-line setkávání bývalých či současných spolužáků ze škol a školních tříd.
2.2.    Server umožňuje Uživatelům využívat jednotlivé služby Serveru, tj. Vzkazník a Nástěnku, také zde mohou Uživatelé sdílet své fotografie - ve službě Fotogalerie a studijní dokumenty - ve službě Dokumenty (dále jen „Služby“).

3.    Práva a povinnosti smluvních stran
3.1.    Využívat Služby Serveru mohou pouze registrovaní Uživatelé Serveru.
3.2.    Služby jsou Provozovatelem Uživatelům poskytovány bezplatně.
3.3.    Uživatel poskytne Provozovateli své jméno, příjmení a údaj o svém pohlaví.
3.4.    Uživatel souhlasí s tím, že veškeré údaje týkající se jeho osoby, které poskytne Provozovateli v rámci Serveru, budou zpracovávány Provozovatelem pro účely provozu Serveru. Uživatel pro tento účel uděluje Provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu s § 5 zák. č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů v platném znění; tento svůj souhlas může kdykoliv odvolat písemným odvoláním doručeným do sídla Provozovatele.
3.5.    Uživatel odsouhlasením těchto Podmínek uděluje Provozovateli souhlas se zveřejněním a zpřístupněním jím poskytnutých osobních údajů v rámci Serveru a Služeb předem neurčenému okruhu osob.
3.6.    Uživatel bere na vědomí, že ostatním Uživatelům Serveru budou zobrazovány údaje, které on sám uvede o jménu Uživatele, s tím, že ostatní údaje o své osobě může Uživatel zobrazit či skrýt dle svého uvážení.
3.7.    Uživatel není oprávněn do svých příspěvků na jednotlivých Službách zahrnovat reklamní sdělení.
3.8.    Uživatel ve funkci „Správce anebo Hlavního správce“ je povinen dodržovat obecné povinnosti správce třídy dostupné z internetové adresy (URL):
http://napoveda.seznam.cz/cz/spoluzaci/spravce-skolnik/funkce-spravce-a-hlavni-spravce/. 
3.9.    Uživatel ve funkci „Školník“ je povinen dodržovat obecné povinnosti školníka dostupné z internetové adresy (URL):
http://napoveda.seznam.cz/cz/spoluzaci/spravce-skolnik/funkce-skolnik/.
3.10.    Uživatel odpovídá za to, že obsahem příspěvků a/nebo fotografiemi či jinými soubory zveřejněnými v rámci příspěvků Uživatele a/nebo profilu Uživatele nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Uživatele neodpovídá.
3.11.    V případě, že Uživatel zveřejní v rámci svých příspěvků a/nebo profilu Uživatele fotografie, texty nebo jiné výsledky vlastní tvůrčí duševní činnosti, uděluje okamžikem zveřejnění tohoto obsahu v příspěvku a/nebo profilu Uživatele Provozovateli nevýhradní bezúplatnou licenci k užití fotografií, textů a jiných výsledků vlastní tvůrčí duševní činnosti, a to na dobu zveřejnění fotografií, textů nebo jiných výsledků tvůrčí duševní činnosti na Serveru a ke způsobům užití v souladu s určením Serveru a v souladu s těmito Podmínkami.
3.12.    Za obsah příspěvků zveřejněných v rámci jednotlivých Služeb Serveru odpovídá pouze Uživatel. Uživatel je povinen zajistit, aby obsah příspěvků a jeho aktivity v rámci Serveru byly v souladu s Podmínkami a s Pravidly služby Serveru Spolužáci.cz, dostupnými na internetové adrese (URL):http://napoveda.seznam.cz/cz/spoluzaci/ dále jen „Pravidla“), a dále, aby byly v souladu s právním řádem České republiky a nenarušovaly dobré mravy a/nebo veřejný pořádek.
3.13.    Uživatel má právo své příspěvky zveřejněné v rámci Služeb kdykoliv smazat s výjimkou fotografií a dokumentů nahraných do třídy či veřejné části Serveru.
3.14.    Uživatel má právo svůj profil ze Serveru kdykoliv odstranit. Provozovatel se zavazuje, že profil Uživatele odstraní ze Serveru nejpozději do 2 dnů ode dne doručení žádosti Uživatele.
3.15.    Provozovatel za obsah příspěvků Uživatelů a jejich aktivity na Serveru nenese žádnou odpovědnost. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit příspěvky a/nebo zamezit Uživateli přístup na Službu Serveru, pokud příspěvky a/nebo aktivity uživatele v rámci Serveru nejsou v souladu s těmito Podmínkami, Pravidly, právním řádem České republiky, narušují dobré mravy a/nebo veřejný pořádek, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
3.16.    Provozovatel neověřuje pravdivost Uživateli zadaných údajů.
3.17.    Přestože Provozovatel používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Serveru. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů.
3.18.    Provozovatel není odpovědný za případnou ztrátu dat umístěných v systému Serveru.
3.19.    Provozovatel nenese odpovědnost za pravdivost a přesnost údajů zadávaných třetími osobami a zpřístupněných v rámci Služby Serveru.
3.20.    Provozovatel je oprávněn odstranit příspěvky a profily Uživatelů, kteří se po dobu delší než 2 roky nepřihlásili jako Uživatelé na Server, a to bez náhrady. Uživatelé berou na vědomí, že po uplynutí této doby mohou být tyto jejich uživatelské účty uvolněny pro případnou registraci jiným Uživatelům.

4.    Závěrečná ustanovení
4.1.    Na poskytování Služby se podpůrně použijí Smluvní podmínky pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Seznam.cz Ustanovení těchto Podmínek mají před ustanoveními Smluvních podmínek pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Seznam.cz přednost.
4.2.    Věci těmito Smluvními podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a.s., a příslušnou právní úpravou.
4.3.    Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, s tím, že tato změna bude oznámena prostřednictvím internetových stránek Provozovatele minimálně 7 dní před účinností této změny.Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2015.