Smluvní podmínky služby Lide.cz 1.2.2015

Smluvní podmínky služby Lide.cz

1.    Úvod
1.1    Společnost Seznam.cz, a. s., se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493 (dále jen "Provozovatel"), je provozovatelem internetového serveru Lide.cz, dostupného z internetové adresy (URL) http://lide.cz (dále jen „Server“), prostřednictvím kterého se mohou uživatelé Serveru (dále jen „Uživatel“ nebo „Uživatelé“) seznamovat a komunikovat on-line, to vše za níže uvedených podmínek (dále jen „Podmínky“).

2.    Popis služby Lidé.cz
2.1.    Server je zaměřen především na seznamování Uživatelů on-line, k osobní prezentaci Uživatele, vzájemné komunikaci Uživatelů, včetně prohlížení fotografií a profilů jiných Uživatelů Serveru. Server dále umožňuje uživatelům sítě internet vyhledat konkrétního Uživatele Serveru (dále jen „Služba“).

3.    Práva a povinnosti smluvních stran
3.1.    Využívat Server mohou registrovaní i neregistrovaní Uživatelé Serveru. Registrovaným Uživatelem Serveru se rozumí uživatel, který je registrovaný ke službám poskytovaným společností Provozovatele.
3.2.    Neregistrovaní uživatelé Serveru jsou oprávněni Server užívat pouze za účelem vyhledávání konkrétních Uživatelů Serveru, prohlížení profilů ostatních Uživatelů Serveru a čtení obsahu Serveru a profilů Uživatelů Serveru.
3.3.    Kontaktovat ostatní Uživatele Serveru je oprávněn pouze registrovaný Uživatel Serveru, který na Server nahrál svoji fotografii a vyplnil povinné údaje na svém profilu vytvořeném na Serveru, tj. místo a rok narození, sexuální orientace. Fotografie registrovaného Uživatele Serveru podléhá schválení Provozovatele a musí zachycovat skutečnou podobu Uživatele Serveru.
3.4.    Služby jsou Provozovatelem Uživatelům poskytovány bezplatně.
3.5.    Uživatel souhlasí s tím, že veškeré údaje týkající se jeho osoby, které poskytne Provozovateli v rámci Serveru, budou zpracovávány Provozovatelem pro účely provozu Serveru. Uživatel pro tento účel uděluje Provozovateli výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů i citlivých osobních údajů v souladu s § 5 a § 9 zák. č. 101/2000 Sb.., o ochraně osobních údajů v platném znění; tento svůj souhlas může kdykoliv odvolat písemným odvoláním doručeným do sídla Provozovatele.
3.6.    Uživatel odsouhlasením těchto Podmínek uděluje Provozovateli souhlas se zveřejněním a zpřístupněním jím poskytnutých osobních údajů včetně citlivých osobních údajů v rámci Serveru předem neurčenému okruhu osob.
3.7.    Uživatel bere na vědomí, že ostatním Uživatelům Serveru budou zobrazovány údaje o jeho přezdívce, věku, přibližné lokalitě, pohlaví a sexuální orientaci a dále fotografie Uživatele.
3.8.    Uživatel není oprávněn do svých příspěvků zahrnovat reklamní sdělení.
3.9.    Uživatel odpovídá za to, že obsahem příspěvků a/nebo fotografiemi či jinými soubory zveřejněnými v rámci příspěvků Uživatele a/nebo profilu Uživatele nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Uživatele neodpovídá.
3.10.    V případě, že Uživatel zveřejní v rámci svých příspěvků a/nebo profilu Uživatele fotografie, texty nebo jiné výsledky vlastní tvůrčí duševní činnosti, uděluje okamžikem zveřejnění tohoto obsahu v příspěvku a/nebo profilu Uživatele Provozovateli nevýhradní bezúplatnou licenci k užití fotografií, textů a jiných výsledků vlastní tvůrčí duševní činnosti, a to na dobu zveřejnění fotografií, textů nebo jiných výsledků tvůrčí duševní činnosti na Serveru a ke způsobům užití v souladu s určením Serveru a v souladu s těmito Podmínkami.
3.11.    Za obsah příspěvků zveřejněných na Serveru odpovídá Uživatel. Uživatel je povinen zajistit, aby obsah příspěvků a jeho aktivity v rámci Serveru byly v souladu s Podmínkami, Pravidly služby Lidé.cz dostupnými na internetové adrese (URL): http://napoveda.seznam.cz/cz/lide/lide-pravidla/ (dále jen „Pravidla“), právním řádem České republiky a aby nenarušovaly dobré mravy a/nebo veřejný pořádek. Provozovatel za obsah příspěvků Uživatelů a aktivity Uživatelů na Serveru nenese žádnou odpovědnost.
3.12.    Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, zprávy Uživatele a/nebo zamezit Uživateli přístup na Server, pokud příspěvky, zprávy a/nebo aktivity Uživatele v rámci Serveru nejsou v souladu s těmito Podmínkami, Pravidly, právním řádem České republiky, narušují dobré mravy a/nebo veřejný pořádek, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
3.13.    Uživatel má právo své příspěvky zveřejněné v rámci Serveru kdykoliv smazat.
3.14.    Uživatel má právo svůj profil ze Serveru kdykoliv odstranit. Provozovatel se zavazuje, že profil Uživatele odstraní ze Serveru nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti Uživatele.
3.15.    Přestože Provozovatel používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Serveru. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů.
3.16.    Provozovatel není odpovědný za případnou ztrátu dat umístěných v systému Serveru.
3.17.    Provozovatel je oprávněn odstranit příspěvky a profily Uživatelů, kteří po dobu delší než 6 měsíců nevyužili Služby poskytované Provozovatelem prostřednictvím Serveru, a to bez náhrady.

4.    Závěrečná ustanovení
4.1.    Na Službu a provoz Serveru se podpůrně použijí Smluvní podmínky pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Seznam.cz Ustanovení těchto Podmínek mají před ustanoveními Smluvních podmínek pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Seznam.cz přednost.
4.2.    Věci těmito Smluvními podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a.s., a příslušnou právní úpravou.
4.3.    Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, s tím, že tato změna bude oznámena prostřednictvím internetových stránek Provozovatele minimálně 7 dní před účinností této změny.


Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2015