Smluvní podmínky služby Email.seznam.cz 1.2.2015

Smluvní podmínky služby Email.seznam.cz

1.    Úvod
1.1    Společnost Seznam.cz, a. s., se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493 (dále jen "Provozovatel"), je provozovatelem internetového serveru Email.seznam.cz, dostupného z internetové adresy (URL) http://email.seznam.cz (dále jen „Server“), prostřednictvím kterého mohou uživatelé Serveru (dále jen „Uživatel“ nebo „Uživatelé“) přijímat a odesílat elektronickou poštu, za níže uvedených podmínek (dále jen „Podmínky“).

2.    Popis služby Email.seznam.cz

2.1.    Server umožňuje Uživatelům přijímat a odesílat elektronickou poštu (dále jen „E-mail“ nebo „E-maily“) z uživatelem zaregistrované emailové adresy.
2.2.    Užitím služby Email.seznam.cz (dále jen „Služba“) se rozumí přihlášení Uživatele do systému Serveru, vybírání doručených E-mailů a/nebo odesílání E-mailů prostřednictvím příslušného komunikačního protokolu Služby.
2.3.    Uživatel má možnost stahovat E-maily prostřednictvím pop3 do svého počítače.
2.4.    Uživatel má možnost využívat Službu prostřednictvím mobilního telefonu. Využití Služby prostřednictvím mobilního telefonu je podmíněno umístěním aplikace podporující Službu do mobilního telefonu Uživatele a podpora této aplikace mobilním telefonem nebo použitím internetové stránky http://m.email.seznam.cz.

3.    Práva a povinnosti smluvních stran

3.1.    Službu mohou využívat pouze registrovaní Uživatelé Serveru.
3.2.    Služba je Provozovatelem Uživatelům poskytována bezplatně.
3.3.    Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost, nedostupnost a/nebo zabezpečení Služby, za nedoručení E-mailu, za doručení poškozeného E-mailu, za neodeslání E-mailu, za odeslání poškozeného E-mailu, za únik informací o Uživateli Služby, za ztrátu a/nebo poškození dat Uživatelem uložených nebo vytvořených v emailové schránce ani za jiné následky vzniklé v důsledku užívání Služby.
3.4.    Provozovatel se zavazuje, že obsah E-mailů neposkytne třetím osobám. Toto neplatí v případech, kdy má Provozovatel zákonnou povinnost obsah E-mailů poskytnout orgánům státní moci.
3.5.    Provozovatel se zavazuje obsah E-mailů needitovat, necenzurovat a nemonitorovat, není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak.
3.6.    Provozovatel si vyhrazuje právo monitorovat počet E-mailů odesílaných Uživatelem, systémově monitorovat obsah E-mailů antispamovými a antivirovými programy zabraňujícími přijímání spamových a zavirovaných E-mailů.
3.7.    Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat emailové schránky:
3.7.1.    vytvořené Uživatelem za účelem úplatného či bezúplatného postoupení jinému Uživateli,
3.7.2.     využívané k rozesílání hromadných nevyžádaných E-mailů (spamů),
3.7.3.    zcela nevyužité po dobu 14 dní od svého vytvoření,
3.7.4.    do nichž Uživatel po dobu delší než 6 měsíců nepřihlásil,
3.7.5.    využívané k nezákonné činnosti nebo k činnosti, která je v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem, 
3.7.6.    jejichž emailová adresa je způsobilá vyvolat dojem, že Uživatelem Služby je Uživatel obecně známý v rámci celosvětové sítě internet a tato emailová adresa nemá souvislost se jménem Uživatele služby,
3.7.7.    jejichž emailová adresa je způsobilá vyvolat dojem, že Uživatelem Služby je obecně známá fyzická nebo právnická osoba a tato emailová adresa nemá souvislost se jménem fyzické nebo názvem právnické osoby,
3.7.8.    jejíž Uživatel se pokusil přihlásit na účet jiného Uživatele bez vědomí tohoto Uživatele,
3.7.9.    jejíž Uživatel se pokusil narušit stabilitu a chod Služby,
a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
3.8.    Uživatel odsouhlasením těchto Podmínek uděluje Provozovateli v souladu s ustanoveními zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zasíláním informačních E-mailů Uživatelům Služby o novinkách na Serveru a/nebo novinkách týkajících se jiných služeb poskytovaných Provozovatelem a/nebo o produktech třetích osob.
3.9.    Uživatel odsouhlasením těchto Podmínek uděluje Provozovateli v souladu s ustanoveními zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s připojováním reklamních sdělení a patiček ve formě URL odkazů doprovázených reklamními slogany na konec Uživatelem odesílaných a/nebo přijímaných E-mailů.
3.10.    Uživatel má právo svoji emailovou schránku kdykoliv smazat.

4.    Závěrečná ustanovení
4.1.    Na poskytování Služby se podpůrně použijí Smluvní podmínky pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Seznam.cz Ustanovení těchto Podmínek mají před ustanoveními Smluvních podmínek pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Seznam.cz přednost.
4.2.    Věci těmito Smluvními podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a.s., a příslušnou právní úpravou.
4.3.    Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, s tím, že tato změna bude oznámena prostřednictvím internetových stránek Provozovatele minimálně 7 dní před účinností této změny.


Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2015.