Smluvní podmínky

Smluvní podmínky


1. Úvod

Společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: B 6493 (dále jen "Provozovatel"), je provozovatelem internetových serverů Firmy.cz, dostupného na internetové adrese (URL) https://www.firmy.cz (dále jen "Server Firmy.cz případně „Služba Firmy.cz“) a Mapy.cz, dostupného na internetové adrese (URL) https://www.mapy.cz (dále jen „Server Mapy.cz“, případně „Služba Mapy.cz“); společně jsou pak pro potřeby těchto podmínek označovány jako „Servery“ či „Služby“.

Provozovatel na Serveru Firmy.cz zobrazuje prezentaci podnikajících fyzických či právnických osob a k tomu se vztahující obsah.

Provozovatel na Serveru Mapy.cz zobrazuje na mapových podkladech firemní profily prostřednictvím administračního rozhraní Serveru Firmy.cz.

Inzerující podnikatelé/subjekty jsou pro účely těchto smluvních podmínek označovány dále jen jako "Subjekty" nebo jednotlivě jen "Subjekt".

2. Popis Serveru Firmy.cz

2.1. Server Firmy.cz zobrazuje firemní profily Subjektů (včetně kontaktů, fotografií a dalších informací). Firemní profily se rozlišují jako „pasivní firemní profil Seznam“, který zřizuje společnost Seznam.cz podle veřejně dostupných informací či „firemní profil Seznam naplno“, který si Subjekty na Serveru Firmy.cz sami aktivně u společnosti Seznam.cz zřizují. Server Firmy.cz obsahuje také nekomerční sekci.

Server Firmy.cz umožňuje uživatelům služeb společnosti Seznam.cz možnost hledání konkrétních podnikatelů, kteří jsou v rámci Serveru Firmy.cz evidovány.

2.2. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování firemních profilů včetně jejich třídění v rámci služeb provozovaných společností Seznam.cz a tento způsob kdykoli změnit. Jednotlivé firemní profily mohou být za účelem zobrazování zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení Provozovatele.

2.3. Provozovatel si vyhrazuje právo využívat firemní profily a data v nich obsažená pro potřeby ostatních služeb provozovaných společností Seznam.cz, včetně využití pro službu Sklik retargeting.

3. Popis Serveru Mapy.cz

3.1. Server Mapy.cz je zaměřen na zobrazování map a v jejich rámci firemních profilů na mapě. Server Mapy.cz umožňuje zobrazovat firemní profily. Server Mapy.cz dále nabízí uživatelům vyhledávat firemní profily, plánovat trasu apod.

3.2. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování firemních profilů včetně principu jejich výběru na Serveru Mapy.cz a tento způsob kdykoli změnit. Jednotlivé firemní profily mohou být za účelem zobrazování zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení Provozovatele.


4. Registrace Subjektu do služby Firmy.cz

4.1. Registrace do administračního rozhraní Serveru Firmy.cz je vázána na přihlašovací jméno ve formě e-mailové adresy a heslo subjektu - registrovaného uživatele Provozovatele. V případě zániku práva Subjektu používat přihlašovací jména nemá Provozovatel povinnost nadále Subjektu zpřístupňovat administrační rozhraní Firmy.cz. Subjekt je povinen ochraňovat svoje přihlašovací údaje a držet je v tajnosti. Provozovatel neručí za zneužití administračního rozhraní v případě vyzrazení přihlašovacího jména a hesla třetí osobě. Pokud Subjekt třetí straně poskytne přístup do svého účtu, je Subjekt odpovědný zajistit, že třetí strana souhlasí s těmito smluvními podmínkami a přijímá je. 

4.2.Registrace do Služby se řídí Pravidly pro firemní profily.

4.3. Provozovatel Serveru Firmy.cz si zároveň vyhrazuje právo zařadit jakýkoliv Subjekt,  o kterém má dostatek informací (především IČO, kontakty a předmět činnost firmy) z veřejných zdrojů, na Server.

4.4. Subjekt je povinen pravdivě uvádět data, která jsou zobrazována v rámci Serveru Firmy.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo přijatá data změnit nebo upravit na základě Pravidel pro firemní profily.

5. Další podmínky služby Firmy.cz a Mapy.cz

5.1. Subjekt je povinen vyhovět podmínkám pro uvedení dalších údajů uvedených v Pravidlech pro firemní profily.

5.2. Subjekt bere na vědomí, že se smí přihlásit pouze do relevantních kategorií, které přímo souvisí s jeho předmětem podnikání. V případě, že se přihlásí do jiné kategorie, bere na vědomí, že z ní může být vyřazen, a to v případě, že Provozovatel zjistí rozpor s předmětem podnikání a kategorií, do které se Subjekt přihlásil. Provozovatel si vyhrazuje právo takovou inzerci nezobrazit bez náhrady, a to i když dojde k zaplacení inzerce.

5.3. Subjekt, jenž nabízí erotické zboží či služby, musí mít při vstupu na své internetové stránce upozornění, že pro vstup uživatelů na tyto internetové stránky je třeba být starší 18 let.

5.4. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu firemního profilu Subjektu na základě aktualizace firemní databáze.

5.5. Provozovatel si vyhrazuje právo zobrazovat fotografie k Subjektu, vložené Subjekty/uživateli Serveru anebo uživateli Provozovatele v rámci jiných služeb Provozovatele.

5.6. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit přístup do některých částí administračního rozhraní a nezobrazit plný firemní profil i znemožnit editaci firemních profilů, a to vše u těch Subjektů, kteří budou mít pasivně zřízen firemní profil na Serveru, tj. nebudou mít placenou inzerci na Serveru. Uvedené neplatí pro Subjekty zařazené do nekomerční sekce na Firmy.cz. Stejně tak je výlučně na posouzení Provozovatele s ohledem na obecnou prospěšnost zařízení pro veřejnost, zda ho zařadí do zmíněné nekomerční sekce na Firmy.cz.

5.7. Součástí těchto smluvních podmínek jsou též Pravidla pro firemní profily a také pravidla v Nápovědě Mapy.cz, jež se Subjekt zavazuje dodržovat.

5.8. Podrobná specifikace Služby Firmy.cz a Služby Mapy.cz je uvedena v produktovém listě Firemní profily (dále jen „Produktový list“).

5.9. Provozovatel je oprávněn posílat Subjektu e-mailová oznámení, která se týkají provozu služeb provozovaných společností Seznam.cz či společností Seznam.cz ve spolupráci s třetími osobami.

5.10. Subjekty výslovně souhlasí s právem Provozovatele odesílat jim poptávky uživatelů související s předmětem činnosti Subjektu a vznesené v rámci služeb Provozovatele.

5.11. Provozovatel si vyhrazuje právo na vyřazení Subjektu ze Serveru Firmy.cz a Mapy.cz a to zejména z důvodů porušení těchto Smluvních podmínek, právních předpisů, Pravidel služby či oprávněných zájmů Provozovatele.

6. Platební podmínky

6.1 Placené služby Firmy.cz  a Mapy.cz jsou zpoplatněny dle aktuálního Produktového listu či Ceníku. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu zpoplatnění, a to na základě změny těchto Podmínek nebo Produktového listu či Ceníku. Platba za užití služby se realizuje prostřednictvím služby Klientská zóna a Peněženka (dále jen „Peněženka“) z předem poskytnutého kreditu. Pro platby a navýšení kreditu v Peněžence platí Obchodní podmínky služby Smluvní ujednání - Klientská zóna a Peněženka.

6.2. Provozovatel si vyhrazuje právo neposkytnout placené služby v případě nedostatečného kreditu na úhradu v Peněžence. To neplatí v případě firemního profilu Seznam naplno Subjektu zařazeného do nekomerční sekce.

7. Optimalizační služby
Provozovatel poskytuje optimalizační službu spočívající v nastavení aukce prostřednictvím optimalizace či automatického administrativního nastavení.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit na Serverech Firmy.cz a Mapy.cz  údaje, které:
•    jsou v rozporu s právním řádem České republiky,
•    jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek,
•    jsou způsobilá přivodit Provozovateli či třetím osobám újmu,
•    svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele či třetích osob.

8.2. Subjekt není oprávněn jakkoli Provozovatele činit zodpovědným za jakékoli právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Subjektem zadaných dat prostřednictvím Serveru Firmy.cz a Mapy.cz.

8.3. Jakékoli užití obsahu Serveru Firmy.cz a Mapy.cz, popř. jejich částí, Subjektem jiným způsobem než pro účely, k nimž jsou Servery Firmy.cz a Mapy.cz určeny, zejména jakékoli neoprávněné šíření obsahu, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoli zásahy do technického nebo věcného obsahu Serveru Firmy.cz a Mapy.cz. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených na Serveru Firmy.cz a Mapy.cz pro osobní potřebu v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoli jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoli mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou však zakázány.

8.4. Subjekt souhlasí se zpracováním a využitím údajů jím Provozovateli poskytnutých v rámci všech serverů a služeb Provozovatele či provozovaných Provozovatelem ve spolupráci s třetími stranami, ke vzájemné komunikaci a zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně údajů, které by mohly být osobním údajem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje; s tím, je-li subjektem právnická osoba, pak ta prohlašuje, že je oprávněna předat osobní údaje svých pracovníků za účelem jejich zveřejnění na serverech provozovaných společností Seznam.cz a není-li tomu tak, odpovídá za případnou škodu společnosti Seznam.cz nepravdivostí tohoto prohlášení způsobenou. Souhlas se zpracováním údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Subjekt bezplatně kdykoliv na adrese Provozovatele info@firmy.cz odvolat. V rámci uděleného souhlasu Subjekt výslovně prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním poskytnutých údajů v rámci firemních profilů a navázaných služeb Provozovatele. Provozovatel garantuje Subjektu i další práva uvedená v ustanovení § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Za porušení těchto Smluvních podmínek či z důvodů v těchto Smluvních podmínkách uvedených si Provozovatel vyhrazuje právo přerušit zobrazování Subjektu podle závažnosti až na dobu neurčitou nebo úplně zrušit registraci Subjektu, a to i bez předchozího vyrozumění Subjektu.

8.6. Záležitosti těmito podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a.s. a příslušnou právní úpravou.

8.7. Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Subjektem se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

8.8. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Smluvních podmínek s tím, že změnu vždy zveřejní na internetové adrese https://napoveda.seznam.cz/cz/firmy/o-nas/smluvni-podminky-firmycz/. Jestliže Subjekt nesouhlasí se změnou Smluvních podmínek, je oprávněn takové změny odmítnout, a z toho důvodu tyto Smluvní podmínky vypovědět a to písemně na adrese sídla Provozovatele. Subjekt, tak z důvodu svého nesouhlasu se změnou, oznámí Provozovateli své rozhodnutí o ukončení čerpání Služby, a to nejpozději do14 dní od změny Smluvních podmínek. 

8.9. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu, která Subjektu vznikne, pokud Subjekt nebude včas informován o případných jakýchkoli změnách kterékoli z výše zmíněných služeb pouze proto, že nevyužívá byť jednu z nich.

8.10. Tyto Smluvní podmínky se uplatní pro Službu Firmy.cz. Pro Službu Mapy.cz se uplatní pouze pro využití firemních profilů a dat z nich v případě, kdy je Služba Mapy.cz výslovně v těchto Smluvních podmínkách uvedena.

8.11. V případech, kdy je Subjekt ve vztahu k Provozovateli spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Subjekt v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech může také Subjekt, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.12. Tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 5. 4. 2016.