On-page faktory

On-page faktory vycházejí z obsahu a vlastností stránky. Autor stránky může tyto faktory přímo ovlivnit. Mezi on-page faktory patří:

Titulek stránky

Titulek stránky musí být umístěn v hlavičce stránky v párovém tagu <title>. Tvoří jej zpravidla několik slov či frází. Měl by stručně a výstižně uživatele informovat o obsahu stránky. Pro každou stránku by měl být jedinečný.

POZOR

Titulek u výsledku vyhledávání (modrý) není vždy totožný s titulkem stránky. Více na stránce o struktuře výsledku.

Příklad vložení titulku do HTML kódu stránky:

<html>
<head>
<title>On-page faktory | SEO nápověda</title>
<meta ... >
</head>
<body>
...
</body>
</html>

TIP

Značka <title> je jednou z nejdůležitějších na celé stránce – vyhledávače na ni kladou velký důraz. Spolu s textem stránky tvoří základ, ze kterého vyhledávač tvoří titulek a popisek výsledků vyhledávání.

POZOR

Nepoužívejte obecné titulky typu Nová stránka, titulky bez vztahu k obsahu a příliš dlouhé titulky s množstvím klíčových slov.

Meta tag description

Meta tag description slouží ke stručnému popisu obsahu stránky. Vkládá se do hlavičky stránky do tagu <meta>. Může v něm být použita celá věta nebo krátký odstavec. Pro každou stránku webu by měl být jedinečný.

Příklad zápisu meta tagu description v HTML kódu stránky

<html>
<head>
<title>...</title>
<meta name="description" content="SEO nápověda Vám poradí,
jak lépe optimalizovat web.">

<meta ... >
</head>
<body>
...
</body>
</html>

Obsah meta tagu description může být použit jako krátký popisek stránky ve výsledcích vyhledávání.

POZOR

Nepoužívejte obecný popis typu Toto je webová stránka, text bez vztahu k obsahu stránky a velké množství klíčových slov.

Kódování

Kódování je způsob, jak reprezentovat znaky tak, aby jim počítač rozuměl. Je potřeba, aby bylo uvedeno na každé stránce. Nelze se totiž spoléhat na to, že SeznamBot kódování rozpozná na základě informací získaných z webového serveru, na kterém je stránka umístěna (webový server může vracet kódování špatné či dokonce žádné).

Existuje několik různých kódování. Seznam v současnosti podporuje kódování, která jsou identifikována následujícím způsobem:

iso-8859-2, windows-1250, utf-8, utf-16

Kódování se vkládá do hlavičky dokumentu do meta tagu <meta http-equiv>, jehož hodnota je Content-Type. Pokud tvoříte stránky v HTML5, můžete využít o něco jednodušší meta tag <meta charset>. Ten musí být umístěn před prvky, které obsahují text (např. <title>).

Příklad zápisu kódování

Použití atributu http-equiv
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
 </head>
 <body>
...
Použití meta charset <html>
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>Titulek stránky</title>
</head>
<body>

...

POZOR

Stránky s jiným než výše uvedeným kódováním se do indexu nedostanou. Dejte si pozor na to, aby editor, ve kterém své stránky tvoříte, měl nastavené stejné kódování, jaké deklarujete v hlavičce stránky.

Struktura URL

Adresa URL (Uniform Resource Locator) je důležitým identifikátorem stránky. Platí, že by měla být co nejjednodušší a nejsrozumitelnější. Ve víceslovných URL používejte jako oddělovač spojovník (-) nebo tečku (.).

Snažte se v URL používat slova, která jsou relevantní k obsahu stránky a struktuře webu. Adresáře, které se do URL promítnou, mohou sloužit i k označení typu obsahu na stránce.

Pokuste se vyhnout URL s více parametry. Pokud je přeci jen použijete, pokuste se je přesměrovat pomocí mod_rewrite na jednodušší variantu. Používáte-li Session ID, ukládejte je do cookies.

Pokud je to možné, nevytvářejte více různých URL pro stránky se stejným obsahem (např. produkt ve více kategorích e-shopu). Pokud je přeci jen vytvoříte, pokuste se duplicitní URL přesměrovat na jednu hlavní, nebo použít atribut rel="canonical".

Příklad struktury URL

struktura URL

POZOR

Znak tečky lze použít pouze u názvů adresářů, u doménového jména slouží k oddělení domény dalšího řádu. Pokud možno nepoužívejte obecné označení typu strana1.html a opakování slov typu strana1-strana1.html.

Struktura webové stránky

Dobře vytvořená webová stránka se zobrazí uživateli korektně i s vypnutými styly. Dosáhnete toho dodržováním základních pravidel pro strukturu stránky, správným používáním HTML tagů a dodržováním jejich sémantiky.

Příklad – základní struktura HTML stránky

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<meta ... >
<title>Titulek stránky</title>
</head>
<body>
Obsah stránky
</body>
</html>

Význam použitých značek:

 • <!DOCTYPE> – deklaruje typ dokumentu,
 • <html> – definuje samotný dokument,
 • <head> – definuje hlavičku dokumentu,
 • <meta> – definuje nejrůznější meta tagy (robots, descriptions aj.),
 • <title> - používá se pro titulek stránky,
 • <body> – obsahuje vlastní obsah stránky.

Tag <!DOCTYPE> určuje specifikaci HTML nebo XHTML, která je v dokumentu použita. Musí být vždy na prvním místě, tedy před tagem <html>. Pro každý (X)HTML standard se používá trošku jiná deklarace (viz seznam na stránkách konsorcia W3C).

Při tvorbě obsahu stránky je dobré dodržovat správnou hierarchii nadpisů, zvýrazňovat text pomocí speciálních tagů pro zvýraznění textu, odstavce vyznačovat párovým tagem <p> apod. Veškerý vzhled se snažte tvořit pomocí kaskádových stylů (CSS).

TIP

Pokuste se tvořit validní stránky. Pokud jsou totiž stránky plné chyb, hrozí, že robot obsah stránky špatně pochopí, případně se k němu vůbec nedostane. Validitu stránek si můžete prověřit pomocí validátoru konsorcia W3C.

Obsah stránky

Obsah stránky je to nejdůležitější, co uživatel na stránce nalezne. Proto by měl být kvalitní, srozumitelný a dobře strukturovaný. I robot však z obsahu získá cenné informace o stránce. Jeho strukturu je potřeba promyslet ještě před samotnou tvorbou webu.

Pokud tvoříte stránky s minimem textu či zcela bez textu (rozcestníky, flash prezentace, obrázkové galerie atp.), doporučujeme do hlavičky stránek přidávat meta tag description a vyplňovat alternativní text k obrázkům (atribut "alt") a objektům (tag <object>).

Nadpisy

Ke strukturování obsahu stránky slouží nadpisy (jsou obvykle větší než ostatní text stránky). Zapisují se do párových tagů <h1><h6>. Tag <h1> se používá pro nejdůležitější nadpisy (obvykle jde o nadpis stránky), tag <h6> pro nadpisy nejméně důležité. Měly by se používat hierarchicky, tzn. nadpis <h2> by měl být následován nadpisem <h3> a ne <h4>. Nadpisy stejné úrovně by měly být vždy ve stejném HTML tagu. Platí pravidlo, že by se nadpisy měly na stránce vyskytovat v „přiměřeném" množství.

Příklad hierarchické tvorby nadpisů

<html>
<head> ... </head>
<body>
<h1>Nadpis stránky</h1>
<h2>Podnadpis stránky<h2>
<h2>Podnadpis stránky</h2>
<h3>Menší podnadpis stránky</h3>

</body>
</html>

TIP

Před napsáním textu se zamyslete nad tím, co použít jako nadpis a jak chcete svou stránku strukturovat.

Zvýraznění textu

Zvýrazněný text se používá ke zdůraznění klíčových slov na stránce. Zapisuje se do párových tagů <b> nebo <strong>.

Příklad zápisu zvýrazněného textu v HTML kódu stránky

<html>
<head> ... </head>
<body>
<p>Ke zdůraznění významných slov na stránce se
používá <b>zvýrazněný text</b>.</p>
</body>
</html>

Také pro zvýraznění textu platí pravidlo „přiměřeného množství".

Popis obrázků

Obrázky jsou poměrně běžnou součástí stránek. Jejich použití zefektivníte použitím atributu "alt", do kterého stručně popíšete jejich obsah. Navíc je tento atribut povinný z hlediska validity.

Příklad použití atributu "alt" u obrázků

<img src="obrazek.jpg" alt="stručný popis obsahu obrázku">

Obrázky (a tím pádem i celé stránky) s vyplněným atributem "alt" jsou pro robota srozumitelné (obecně není robot schopen rozeznat, co je na obrázku), a tím pádem se i lépe naleznou. Navíc jsou přívětivější i pro nevidomé uživatele.

Použití atributu "alt" poskytne informace o obrázku i uživatelům, kteří:

 • prohlíží váš web v prohlížeči nepodporujícím obrázky,
 • používají alternativní technologie.

TIP

Jako odkazy a navigaci používejte obrázky co nejméně.

Odkazy

Odkazy jsou nedílnou součástí stránky. Mohou být interní, externí a zpětné.

Interní odkazy jsou takové odkazy, kterými odkazujete na stránky v rámci své domény.

Externí odkazy jsou takové odkazy, kterými odkazujete ze svých stránek na jiné weby.

Pro všechny odkazy platí, že by měly obsahovat výstižný text týkající se odkazované stránky, který se zapisuje do tagu <a>. Navíc by měly mít různý text a odkazovat nejen na titulní stránku, ale i ostatní stránky webu.

Příklad zápisu odkazu

<a href="http://www.seo-napoveda.cz/on-page-faktory">On-page faktorům</a>
věnujte při optimalizaci zvýšenou pozornost.

Vhodně zvolený text odkazu řekne uživateli i robotovi něco o stránce, na kterou odkazuje. Text odkazu by měl být krátký, ale přitom dostatečně popisný, a měl by se vizuálně lišit od ostatního textu.

POZOR

Nepište obecné odkazy typu zde a vyhněte se nadměrnému používání klíčových slov v textu odkazů.

Je vhodné odkazovat pouze na důvěryhodné weby s kvalitním obsahem, které jsou tematicky spjaté s obsahem vašeho webu. Neumisťujte na své stránky odkazy na weby jen s předpokladem získání ranku. Pokud si nejste jisti důvěryhodností webu, na který odkazujete, nastavte takovému odkazu raději atribut rel="nofollow".

Externí odkazy by se na stránkách měly vyskytovat v „přiměřeném množství“ a měly by být přirozeně rozprostřeny.

Snažte se na svých stránkách vytvořit jednoduchou navigaci. Ta pomůže k lepší orientaci návštěvníků i robotů. Pokud je struktura webu složitější, je vhodné pro uživatele webu vytvořit mapu stránek, kterou bude tvořit hierarchický seznam stránek vašeho webu.

Pro lepší orientaci uživatele můžete použít drobečkovou navigaci, která umožní návrat zpět i o několik stránek.

POZOR

Pokuste se nevytvářet rozsáhlé weby tvořené pouze navigačními a obrázkovými odkazy. I pro robota je lepší textový odkaz.

Rámy

Stránky v rámech pokud možno nevytvářejte (místo rámů lze použít pozicování pomocí kaskádových stylů). Pokud stránky v rámech přeci jen vytvoříte, zapište do definice rozložení rámů <frameset> zástupný text pomocí tagu <noframes>.

Příklad zápisu rámů

<frameset ...><frame ...><frame ...> 
<noframes>Tento text bude pro Seznambota snadněji přístupný</noframes>
</frameset>

Stránky v rámech mají spoustu nevýhod:

 • složitě se s nimi pracuje,
 • jdou špatně ukládat mezi oblíbené,
 • nelze odkazovat na zanořenou stránku včetně menu,
 • špatně se na ně odkazuje, proto přicházejí o důležité zpětné odkazy na mnohdy relevantnější stránky uvnitř webu,
 • znesnadňují přístup vyhledávačů (vnořené stránky jsou indexovány bez navigačního menu).

TIP

Při použití rámů zkontrolujte, zda nemáte zakázáno indexování pomocí robots.txt nebo meta hlaviček.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás